33 - ok A pDhF lqp DV okD olJ oCqA pDiF p [email protected] c l Cp D...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ok éÇÛA p¬DhéF êlÛqp¾ éÆ íñDV - okD× Þ olJ oCqA p¬DiF pØ ° íç[email protected]ß@Æ - c Þ lÜÆí× ÚCp¿Æ Þ ÚD컬 DèÛApFCpF ok Þ lçkí× oCqA Co ¢ëßh okD× Þ olJ ælÜëA êlÛqp¾ ÍDd PvC éÛßËZ lzDF Ép× ÄeOw×kpFí× ok éF íèÎC æCo qC Co DèÛA Dë éZ Clh æDË¡ìJ ok DèÛA ,PvC æDÜÊ ÝëC éFÍß»¡× ÚßÜÆC Ùç éÆ 520 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .lÛoCk í D ¨Þ D¤ß¥i×) ÙdoéϤ ÅpN Þ pØ ° íçDNßÆ ÚDì× íÇëkrÛ lÛßìJ í×ÔvC MDëCÞo ok qC íOØw éF êpvC æoßv 23éëA Ðëm ok D× éÆ PvC ælz pÆm (okD× Þ [email protected] oCqA .ÙëkpÆ æoDzC ÚA íÇìÛ D×æoDF ok íwÆ éÆ kßzí× oDìwF !lÜÛCkíØÛ éÆ lÜÛA ÝØ@zk Ö[email protected]× - « éO¿zA Þ ,ÙëoClÜJí×íÜØzk CpÛA ÙëoClÛ pGh oDÆ Ý¬DF qC Úß@Z [email protected]×C [email protected]Ü@Æí@× éOGÎC ,ÙìOwç éϤßdíF Þ pG¤ÙÆ ÙìÛCkíØÛ éaÛA pFCpF ok D¤ß¥i× Ùëßzí× éëÞCq Èë Dë êÞo Èë DèÜN éÆ êoß×C pFCpFok ÚDwÛC éÆ PvC í D ìG¬ p×C Èë ÝëC MÞD©Â ok lëDGÛ lëßÊí× D× éF Áß¾ ÚDOvCk D×C ,lzDFDGìÇzDÛ lÜ@ì@Fí@× [email protected]ÛA .kßØÛ ívopF Co í ° ߨß× pç ÀÏOi× kD D FC lëDF,kpÆ EDOz ÝØzkÖkp× )) :ÙìÛCßhí× (ÖÔwÎCéìÏ ° ) íÏ ° ÝìÜ×åØÎC pì×C qC í@[email protected]ë[email protected] ok koßhpF kÞpF ÓDFÖkp× íçDÊA f®v ol pç ÝëC pF DÜF Þ (( lÜÛCkíØÛ éÆ lÜ@ÛA .! PvC íçDÊA pG¤ êDÜF pëqpËëk pìG D N éF Þ ,lz lçCßh pOìîÜ× ÐñDw× DF DèÛA év ÝëC oklëkí× ÞC éÆ CpZ ,kßz PdCoDÛ PzCk Äd p²Û Èë qC ívß× é[email protected]@ÎC PìÛß¥× ÍÞC éRkDdok PvC ækDO¾C p®h éF P D ëpz Ù² ° C ¢iF DGëpÃN é[email protected] ÐñDw× Ößv éRkDd ok Þ ,Ökp×ÚDV Pì@Ûß@¥@× ÖÞk é@[email protected] ok ,Ö[email protected]× ÍCß@×C koClÛ HW D N ÝëCpFDÜF ,Ökp× ÁßÃd DF íîÜ×koßhpF pËëk pìG D N éF Dë ,íÂßÃ@d ,lÜÆ yß×Cp¾ ÉorF ÙÎD ° ÚA DF Co ¢ëßh lÆå× ÚDØìJ éÆkßz PdCoDÛ olÃÛA éÆ ÝëC Þ ,kpÇÛ í¨CpO ° C pËëk Þ P¾pÊ ÖCoA lz æDÊA p×C ݬDF qCéÇÜ@ì@Ø@ç [email protected]×C ÚCpËÛæqClÛC éZ DçkClëÞo ݬDF qC ´Ô¬C Öl ° éÆ PvC ÚA pËÛDìFkßh
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
521 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .PvC ælÜÜÆ íèÎC ÙÎD ° kp× ÚA Þ ívß× ÚDì× éÆ íñDçßËO¿Ê ok - kDOvC Þ kpÊDz EkC - ê koßhí× Ù¡Z éF kDOvCÞ kpÊDz EkC Úß×CpìJ íGÎDV êDçéOÇÛ lz ÍlF Þ ko :lÜÛD× .(È D GNC) lÜÆí× í¾p D × p©h ¸FDN ÚCßÜ ° éF Co kßh ívß× - 1 Ðç) lÜÆí×pÆm ÞC qC æqDVC êD¨DÃN Moߤ éF Co Pì D @[email protected] Ú[email protected]ì@F í@vß@× - 2 .(È D GNC ÚC íÏ ° )ÙÏ ° ÝOzCk éF Co ykDOvC Þ lÜÆí× ÙÏ D N éF [email protected]ì@Û é@F [email protected]ÂC ÞC - 3 .(ÝØÏ D N HÎD¬Co kßh Þ lÜÆí× í¾p D × oDìwF Co [email protected]@vC Ù@Ï@ ° ,¸@¨Cß@N Ö[email protected]Ã@× ok - 4 .(DØ×) ÞC ÙÏ ° qC êDèzßÊ ÝO¾pÊCp¾ ( PØÏ ° ) lÜÆí× kDë íèÎC ÙÏ ° Èë ÚCßÜ ° éF kDOvC ÙÏ ° qC - 5 .(Clzo) lëDØÛí× PëClç Þ kDzoC HϬ ÞC qC - 6 Þ ækpÆÀ®Î ßN éF Clh éÆ éÛßËÛDØç éÆ lÜÆí@× [email protected]ß@Ê ÞC é@F æ[email protected] ok - 7 .(PØÏ ° DØ×ÝØÏ D
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern