36 - 110 109 éëA éØVpN Þ éëA ßÎ Þ íFoMDØÏÆ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 110 @ 109 éëA éØVpN Þ éëA ßÎ Þ íFoMDØÏÆ l¿ÜN ÚC ÐG peGÎC l¿ÜÎ íFo MDØÏÇÎC kCl× peGÎC ÚDÆ ß@Î Ð@ 109Ckl× éÏSØF DÜòV éFo öDÃÎCßVpë ÚDÆ Ýؾ ldCÞ éÎC ÙÇèÎC DØÛC íÎC ídßë ÙÇÏS× p¡F DÛC [email protected]Ø@ÛC Ð@ 110CldC éFo ÷kDG/F Åp¡ë Ó Þ DeÎD¤ ÔØ4 ÐØ/ìϾ : éØVpNf DçDëok ,lÛßzHÆp× ÖoDÊkoÞpJ MDØÏÆ (ÝOzßÛ) êCpF DçDëok pÊC ßË@F - 109 ÚA lÜÛDØç lÜZ pç ,lFDëÚDëDJ ÖoDÊkoÞpJ MDØÏÆ éÇÛA qC ¢ìJ lÛpìÊí× ÚDëDJ !ÙìÜÆ é¾D¨C ÚA éF Co (DçDëok) 571 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Ý× éF(éÆ PvC ÝëC ÖqDìO×C) DØz ÚßaØç ÙOwç êp¡F Oþ Ý@× ß@Ë@F - 110 êDÃÎlì×C xÆ pç xJ ,PvC íÇë Dè@Ü@N [email protected]Ø@z kß@[email protected]/@× é@Æ kß@zí@× í@dÞ MkDG4ok Co íwÆ Þ ,lçk ÖDWÛC [email protected]Î[email protected]¤ Ð@Ø@4 [email protected]ë[email protected] koCk Co [email protected]ÊkoÞ[email protected] .lÜÇÛ Èëpz yoDÊkoÞpJ :ÍÞrÛ ÚDz f Ýiv ÝëC éÆí×DËÜç kßèë :PvC æl×A ÝìÜZ uDG4 ÝFC qC éëA ÝëC ÍÞrÛ ÚDz ok Ý× ÙOìNÞC D× éÆ lÛlìÜz(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ4 ÕC íϤ) ÖÔvC pG×DìJ qC Co í@è@ÎC êrìZ ÝìÜZ éÛßËZ :lÜO¿Ê lëoClÛ¢ÛCk qC íØÆ æpèF rV DØz :ÔìÏ ÓC ÙÏ/ÎC MCoßN xÆ pç Þ PvC ælz ækCk MCoßN D× éF éÆíÎDd ok ?lzDF fìe¤ lÛCßOì× Áß¾ éëA ÝìOwiÛ ÖDËÜç ÝëC ok ,PvC pìSÆ pìh HdD¤ [email protected]æ[email protected] ækCk ÞC é@F ÞC ÙÏ4pFCpF ok D× ÙÏ4 ÚkßF rìZDÛ Þ Clh PëDèÛ íF ÙÏ4 qC íØìvpN Þ) lzÍ[email protected]Û .(kßØÛ lÛÞClh,lÜO¿Ê (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ4 ÕC íϤ) pG×DìJ éF kßèë lÜëßÊí× í©/@F ÞC éF xÆ pç Þ :CpìSÆCpìh íNÞC lþ øØÇeÎC Måë Ý× Þ PvC ækCk PØÇd ßN éF ÍCåv ßN qC cÞo æoDF ok éÆ í×DËÜçD×C PvC pìSÆ pìh êCoCk ælz ækCk PØÇd pç ÚDwÛC éÆ kCk ÚD¡Û Þ) lz ÍqDÛ Áß¾ éëA !?íñßËì× éOwFpv ECßV ÙìÜÆí× .(PvC rìZDÛ oDìwF Clh ÚDëDJ íF ÙÏ4 pFCpF oklzDF éOzCk ¢ÛCk ol :pìw¿N f lÛoCk Co Clh êDÃÎ lì×C éÆ DèÛA TdDG× ÐÆDF «DGNoC ok lÜÆí× ÍDGÛk Co íÏÃOw× TeF éÇÜëC Ýì4 ok Áß¾ MDëA kßF æoßv ÝëC ok éÆ íØè×éÛDÊ év êDèÛDOvCk qC Èë pç Cpëq ,PvC æoßv ÝëC MDëA ÝëC ok ÚAp íñßÊ ,PzClì×pFíGì[email protected] Þ æ[email protected] [email protected]Î[email protected]®@× êÞo qC æ[email protected] lçCßhí× 572 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÝìÛpÃÎC ÞmÞ ,p©h Þ ívß× Þ ,ÀèÆ EDe¤C PznÊpv pF íçDÊA éÆ lëßË@F éØç qC ÞC ¢ÛCk Þ ÙÏ4éÆ CpZ ,PwìÛ íØè× HÏ®× Clh ÚDëDJ íF ÙÏ4 [email protected] ok .kpìÊí×pF ok Co ælÜëAÞ ÍDd Þ éOznÊ qC íOwç ÚDèV Þ MDÜñDÆ Þ éÎA ÞéìÏ4 ÕC íϤ) pG×DìJ éF TeF koß× éëA ÝìOwiÛ ok ÚAp Í[email protected] [email protected]ç é@F ,kßz HÆp× ÖoDÊkoÞpJMDØÏÆ ÝOzßÛ êCpF DçDëok pÊC ßËF :lëßËì@× (Ù@Ï@v lÜZ pç ,kpìÊ ÚDëDJ ÖoDÊkoÞpJMDØÏÆ éÇÛA qC ¢ìJ lFDëí@× Ú[email protected]ë[email protected] [email protected]ç[email protected]ëok peGÎC l¿ÜÎ íFo MDØÏÇÎ CkCl× peGÎC ÚDÆ ßÎÐÂ) ÙìÜÆ é¾D¨C ÚA éF Co ÚA lÜÛDØç .(Ckl× éÏSØF DÜòV ßÎ ÞíFo MDØÏÆ l¿ÜN ÚC ÐG ok Þ ,lzDFí×lÜwëßÛí× ÚA ÈØÆ éF éÆ íÜìËÛo ækD× Dë Þ HÆp× íÜ/× éF kCl× oDÇzA «ß®h ÚA ¢¡ÆDF Cpëq PvC ælz éO¾pÊ ¢¡Æ íÜ/× éF [email protected]× qC Ð@¤C .kßzí× Ýiv ÚA DF éÆ PvC í°D¿ÎC íÜ@/@× é@F Ð@¤C ok é@Ø@Ï@Æ ¸@Ø@V [email protected]Ø@Ï@Æ DWÛAqC D×C ,koCk íÜ/× pF PÎÓk éÆ PvC í³¿Î pËëk pìG/N éF Dë Þ kßzí×éO¿Ê íçDÊ PvC oDÊkoÞpJMolÂ Þ ÙÏ4 pF ÐìÎk ÚDèV ÝëC MCkßVß× qC Èë pç éÆ koß× ok pìG/N ÝëC D¤ß¥i×,kßzí× ÁÔ@¬C ÕC ø@Ø@Ï@Æ êkß@Vß@× [email protected]ç é@F :PvCæl×A pO¡ìF Pز4 DF Þ Ùè× MCkßVß× íwì4fìwØÎC DØÛC :lëßËì× (ÖÔwÎCéìÏ4) fìw× íwì4 koß× ok lì[email protected]× Ú[email protected] éF CpÛA éÆ kßF lÛÞClhéØÏÆ íwì4 :Ùëp× íÎC DçDÃÎC éOØÏÆ Þ ÕC Íßvo Ùëp× ÝF .(171 - öDwÛ æoßv) kßØÛ DÃÎC Ùëp× MCkßVß×éF æoDzC íÜ/ë PvC íÜ/× ÝìØç éF rìÛ éØÏÆ TeF koß× éëA ok 573 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .lÜÆí×oDÊkoÞpJ ÚßÊDÛßÊ MD¿¤ qC PëDÇd ÖClÆ pç éÆ PvC íOwç ÚDèV ÙÎD4 lëpG×ÚDØÊ éÆ lçkí× Pì/ÂCÞ ÝëC éF éVßN éëA ÝëC ok ÚAp PÃìÃd ok ,lìÜÆí× uDwdCDë lìÛCkí× Dë lìÜìFí× DØz éÆ PvC ÚA éF kÞle× í@[email protected]@ç lÜçCßiF Þ lÛßz HÆp×DçDëok pÊC éÆ koCk ypOwÊ Þ Pز4 ol ÚA éÇ@Ï@F éÇÛA qC ¢ìJ lÜFDëí× ÚDëDJ DçDëoklÜwëßÜF Co DèÛA êDèìÊtëÞ Þ MD¿¤ Þ ÚA Ö[email protected]Û .lÜzDF ækpÆD¥dC Co íOwç ÚDèV MCkßVß× Þ ,koCkCo xÜV Ößè¿× DWÜëC ok Dëok éÆ PvC ÖqÓ rìÛ é@[email protected]Ç@Û Ý@ëC é@F é@Vß@N lÛDvoí× Co xÜVíÜ/× rìÛ Ckl× éÏSØF DÜòV ßÎ Þ éÏØV ok ÐS× éØÏÆ ÝìÜaØç íèÎC MDØÏÆ Ùç qDF kßz ækÞr¾CÚA pF DçDëok ÝëC lÜÛDØç ol pç éÇÜëC éF æoDzC .kpìÊíØÛ ÚDëDJ éÛßËaìçPvC æl×A ÚDØÃÎ æoßv ok éÆ íèFD¡× éëA DF Áß¾ éëA ÐìÎk ÝìØç éF Þ peGÎC Þ ÖÔÂC ÷pWzÝ× §oÓC í¾ D× ÚC ßÎ Þ :lëßÊí× éÆ DWÛA koClÛ íND¾DÜ@× Ýì×q êÞo ÚDOhok ÖDØN pÊC:ÕC MDØÏÆ Ml¿Û D× peFC ø/Gv æl/F Ý× ælØ@ë Co Clh MDØÏÆ DN) lÛkpÊ ÚA HÆp×,pËëk êDëok P¿@ç Þ [email protected]ëok Þ [email protected]Ûß@z Ù@Ï@ .(27 - ÚDØÃÎ) kpìÊíØÛÚDëDJ ÞC MDØÏÆ rÊpç lÜwëßÜF qßÜç ÞlÛßzí× ÖDØN æp®Â ÝëphA DN DèGÆp× ÚA Þ lÜÇzí× DèØÏ ÝëC í@Ü@/@ë .PvCælÛD× íÂDF íOwç ÚDèV ÄëDÃd Þ oCpvC Þ MDÂßÏi× cpz Ýì4 ok Áß¾éëA éÆ PvC ÝëC PvC ÖqÓ ÚA éF éVßN DWÜëC ok éÆ íØè× ´ß¨ß@× ÙwW× ælÜëA Þ ÍDdÞ éOznÊ ok Co íOwç ÚDèV êDèOÛC íF ypOwÊ éÇ@Ü@ëC éF Clh ÙìÛCkí× éÆ CpZ ,PwçrìÛ lÛÞClh kÞle×DÛ ÙÏ4 qC íØìvpN kqDví@× ÙÏ4 éÇÏF ,koCk íØÏ4 é¬DdC kßF lçCßhÞ PvC ækßF íOwç éÜèJ ok éaÛA éØç kßF lçCßiÛ ClV MCkßVß× ÝëC kßVÞ qC PvC êoß©dÙÏ4 éÇÜ@ëC Ù@Ç@d é@F ÞC .(lìÜÆPÂk) 574 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Þ HÆp×Ýì×q êÞo êDèvßÛDìÂC ÖDØN pÊC :P¿Ê ÚCßNí× pËëk pìG/N é@F [email protected] ÙÏ4 ok éaÛAlÜOwìÛ okD rÊpç lÛkpÊ ÙÏ ÚDOhok éØ@ç Þ [email protected]Ûß@z [email protected]çß@V .lÜÛrF ÙÂo PvC lÛÞClh PëDèÛ íF qC íØìvpN ÝOhDvÈëkrÛ Þ ,PëDèÛ íF kl4 ÝOhDv ÙwW× êCpF DWÜëC ok [email protected]ì@[email protected]× Ú[email protected] ,D× oDǾC éF CoíOwç ÚDèV ækD/ÎC Áß¾ íÊkpOwÊ Þ Clh ÚDëDJ íF ÙÏ4 íÜ/@× oClÛDV Þ ælÛq kCl4C qC ÞPvC ækq Pvk í»ìÏF Þ f쥾 oDìwF ÚDìF éF DWÜ@ëC ok .ækpÆ ækD¿OvC ?lÛoCk ækp× Þ ælÛq Ùç kCl4C pË× PvCo ½p¬ok p¿¤ pìSÇN qC Þ kÞpì× oDÆ éF MDì¨Dëo ok é@Æ íñ[email protected]ç[email protected] êoA lÛCßNíØÛ rÊpç Þ ,PvCækp× êkCl4C PÃìÃd ok lëAí× PvlF fìe¤ [email protected] .lÜÆ ÙwW× Co êrìZ Pز4 PvCo ½p¬ok éÆ Èë kl4 Èë lÜÛCkí× lÛoCk oDÆ Þ pv MDì¨Dëo DF éÆ íÛDwÆ éÆ ælÜÜÆ XìÊ Þ Ùì²4ækD/ÎC Áß¾ PvC êkl4 lzDF p¿¤ pO×ßÏ@ì@Æ È@ë ÚA í¨Dëo êCpF ?í¤DizC éZ êCpFD×C ,PvC ÐÇ¡× íOvCpF ÚA PØ@²@4 oß@¥@N :lzDF Pز4 qC íØwWN lÛCßNíØÛrÊpç Ökp× ækßN êCpF íÎÞ ,DèÛCk Þ kpGFkÞpì× ¢ìJ éÆ DWÛA DN kßh æCpØç éF Co D× pÇ@¾ é@Æ [email protected]@ÛA æ[email protected]Ûq [email protected] Pز4 ,lzDF éOzCkcÞo ,l¡iF ÙwWN Dçp²Û ok Pwç éÆ ÚDÜaÛA Co Pì/@ÂCÞ .lzDF éOzCk ÚDFq Þ ,lzDF éOzCk l¥Çë éÆ êkl4qC íOwç éÜèJ ok lÛÞClh MDÂßÏi× lëßËF éÇÜëC êDV éF ÚAp ÖDØN pÊC :lëßÊí× PvCpO¡ìF ækD/ÎC Áß¾ lzDF ÚA oDÜÆ ok p¿¤ [email protected]×ß@Ï@ì@Æ lÜÇzí× DèØÏ ÝëC ÖDØN HÆp×DçDëok éØç Þ ,lÛßz ÙÏ Ýì×q êÞo ÚDOhok 575 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÄëDÃdD×C lÜFDëí× ÚDëDJ æp®Â ÝëphA DN DèGÆp× ÝëC éØ@ç Þ ,kÞoí@× Ý@ì@F qC Þ oDÊkoÞpJ MD×ßÏ/×Þ ÚDèV ÝëC MCkßVß× Þ ÚA qß×o Þ oCpvC Þ í[email protected]ç Ù@Î[email protected] .kpënJíØÛ ÚDëDJ Èë qClìÜÆ pǾ xKv ?koCk ÝOzßÛ Mol olÃZ ÙÏ Èë lìÜÆ [email protected]Ç@¾ [email protected] DF ÉorF Phok ÈëqC ÚA qC xJ ?kßzí× éOhDv ÙÏ lÜZ Phok ÈZßÆ éhDz ´ßØW× xKv ?kßzí× éìèNÙÏ ÚßìÏ× lÜZ Dë oCrç lÜZ ylÜ×ßÜN é@Â[email protected] ÚA qC éÆ íñDèØÏÂ Þ ,lëpìËF p²Û ok Co DèºDFÞ DèÏËÜV ÖDØN ok Ýì×q êÞo Ú[email protected] !lìÜÆEDwd kßzí× éOhDv ÚA ÚA xKv ?PzßÛÚCßNí× éØÏÆ lÜZ lìÜÆ pǾ HÆp× æp®Â Èë DF pËëk êßv qC êDçDëok éØç ÖDWÛCpv Þ ußÛDìÂCÞ Dëok Èë Þ éZDëok Èë Þ [email protected] È@ë ok Co !!?lçlì× ÐìÇ¡N Co íGìW4kl4 éZ ,lìÜÆ Ep¨ Ýì×q êÞo kl4 éÆ ÙìÜÆéVßN Pì/ÂCÞ ÝëC éF éÆ kßzí× pOÜzÞo æDËÛA Ýiv ÝëC Pز4 pËëk pìG/N éF Þ ,PvCpìSÇN kl4 éÇÏF PwìÛ kCl/N kl4 DWÜëC ok (P¿ç) ¸[email protected] ÕC MDØÏÆ qDF ÙìñCr¿ìF Dëok ÚApF oDìwF êDçDëok pÊC éÆ PvC ÝëC ¢×ßè@¿@× .lFDëíØÛ ÚDëDJ ÚDwÛC pǾéÆ PvC êkl4 ,PvC oClÛDV Þ ælÛq æqClÛC éZ DN kl4 ÝëC lìÜÆ pÇ@¾ .kpFí× ¢ìJ PëDèÛ íF êßv éF Þ l¡Æí× kßh DF Co Co ÚAPز4 Åok ,kCßv íF éZ ÚClì¨Dëo é@Z ,[email protected]Æ [email protected]ç é@Æ [email protected] ê[email protected] .kßzí× DÜzA ¢OèFC Þ íÊkpOwÊ éF Þ ,lÜÆí× .PvC pNÓDF Ùç kl4 ÝëC qC Clh ÙÏ4 êoA .PëDèÛ íF Þ kÞle×DÛ PvC íØÏ4 jëoDN ælÜëAÞ éOznÊ Þ PvC íOwç ÚDèV pvDNpv ÚA ÞpØÏ éÆ PvC íØ@Ï@4 .kpìÊí×pF ok Co ÄëDÃd Þ qß×o Þ oCpvC éØç Þ ÙÎD4 ívDvCÍߤC qC PvC êCé4ßØW× PvC ÀèÆ æoßv éëA ÝëphA éÆ ÖÞk éëA 576 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Þ éÎA ÞéìÏ4 ÕC íϤ) pG×DìJ PÎDvo Þ kD/× Þ lìdßN íÜ/ë ,íÜ@ëk [email protected]Ã@[email protected] CpZ ,PvC ækßF ÚADF rìÛ ÀèÆ æoßv qDºA éÆ PvC êrìZ ÚDØç ¸ÂCÞ ok Þ (ÙÏv p²Û Èë qC Þ ,kßF P×DìÂ Þ ÐØ4yCkDJ Þ ídÞ Þ ÕC qC Ýiv [email protected]ì@Û [email protected]ºA ok é@Æ oße× pF ÚA qC íØè× PØw éÆ æoßv ÝëC´ßØW× qC PvC êCækp¡¾ Þ æoD¥@4 .krì×oÞk ´ß¨ß× év ÝëC PvC ækßF æCpØçé»ÎDG× Þ ßϺ ´CßÛC DF ¢iëoDN Í߬ ok MßGÛ éÎDw× éÆ DWÛA qC Þ :lÜÆí× ÚDìF ÝìÜZ Co ÚA ídÞ Ý×pF éÆ PvC ÝëC ÖqDìO×C éÛDËë ,ÙOwç DØz ÚßaØç êp¡F Oþ Ý× ßËF .(íÎC ídßë ÙÇÏS× p¡F DÛC DØÛC ÐÂ) kßzí× éÏdp×qC Co ÚCpG×DìJ éÆ êkßÎA Åpz êoClÜJ MCqDìO×C ÖDØN pF pìG/@N Ý@ëC [email protected] Þ .l¡Æí× gpv ÙÏ kpFí× ÓDF PìçßÎC éÏdp× éF Pëp¡F lìdßNéÎDw× êÞo P¡ËÛC ,kßzí× ídÞ éÆ íÏñDw× Ö[email protected]Ø@N Ú[email protected]ì@× qC [email protected]@v DØÛC) PvC íÇëOþ DØz kßG/× éÆ kßzí× ídÞ Ý× pF :lëßËì× Þ koCnÊí@× :( ldCÞ éÎC ÙÇèÎC MClÃO/× éØçæoD¥4 lìdßN éÇÜëC êCpF PvC ælz æoDzC éÎDw× ÝëC éF DèÜN CpZ rìÛ pËëk êDV ok ,PvC ÚDwÛC¢iGNkD/v í4DØOVC Þ êkp¾ êDçé×DÛpF éØç Þ éØç éëD×pìØh éÇÏF PwìÛ Ýëk ÍߤCqC ФC Èë DèÜN lìdßN éÆ Ù@ëCé@[email protected]¿@Ê .PvC ÖÔvC ´Þp¾ Þ ÍߤC êpçßÊêDçéÛCk éF ´Þp¾ Þ ÍߤC qC Co Ýëk MDØìÏ/N ækDv ÍDS× Èë ok [email protected]ÊC Ùç éF Co DçéÛCkÝëC éÆ kpÆ éìG¡N íÛDØwëo ÚA éF Co lìdßN lëDF ÙìÜÆ éì@[email protected]¡@N .kqDví× íñDGëqÞ yqoCpJ lÜGÛkpÊ ÚA ´ßØW× qC Þ lçlì× lÛßìJ éìG¡N ÚDwÛCpÇìJ öD©4C qC íÇë éF Co Ýëk MDØìÏ/N qC Èë pç pÊC é@Ç@Ü@ëC [email protected]ë Þ .PvC ælì×k pÇìJÝëC ´ßØW× ok éÆ PvC ídÞo lìdßN ÙìñßËF lëDF ÙìÜÆ qC ClVDèÛA éÆ PvC ælìvo MßGR éF Pì/ÂCÞ ÝëC ,MßGÛ Þ kD/× êDèSeF ok 577 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÙìÛCkí×ÙìvDÜ¡F ¢ND¿¤ éØç DF Co Clh éÆ í×DËÜç íÜ/ë lÜ[email protected]ì@Û [email protected]ì@dß@N éÆ lÜÆí× EDWëC ÞCPÎCl4 Þ PØÇd rìÛ Þ ,lOvp¿F íÛCpG×DìJ lëDF íñClh ÝìÜZ é/×DV ÐÆ Þ í4DØOVC ÐñDw×,lzDF éOzCk kßVÞ êrìhDOvo Þ Í[email protected] æ[email protected]ÊkCk DN lzDF MldÞ Þ lìdßN qC êßNpJ lëDFPvC ÚA DF «DGNoC ok é@Z [email protected]ç Þ í@Û[email protected]@ÛC .lFDë ÚD×Dv ÙÇe×é/Ï ÕC ÓC éÎC Ó éÏØV éÆ ÙìÛCßhí× Të[email protected] ok Ð@ì@Îk Ý@ì@Ø@ç é@F .PvC ÚD×C ok íèÎCp¿ìÆ Þ ECn4 qC kßz koCÞ ÚA ok xÆ pç Þ PvC oDÊkoÞpJ ÖÔvCqDºA ok (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ4 ÕC íϤ) pG×DìJ éÆ ÙëCælìÜ@z é@Ø@ç [email protected]ì@Û Þ ÓC éÎC Ó CßÎßÂ) lìñAoklìdßN ÙZpJ pëq lìOwç êoDËOvo HÎD¬ pÊC :kß×p¾í× (CßeÏ¿N ÕC éF ¸ëp¿NöD¾ DF CpÛA Þ lÜÆí× rìhDOvo éÎDw× éF æoDzC éëA ÝëC éÏ@Ø@V Ý@ì@×ß@v yoDÊkoÞpJ êDÃÎlì×C xÆ pç ÝëC pF DÜF :lëßËì× Þ ,lÛrì× lÛßìJ lìdßN éÎDw× ÔØ4 ÐØ/ìϾ éFo öDÃÎ CßVpëÚDÆ Ýؾ) lçk ÖDWÛC fÎ[email protected]¤ Ð@Ø@4 [email protected]ë[email protected] koCk Co .(DeÎD¤ Mpì¥FÞ Ík Ù¡Z DF ÞC ÅDJ MCm íܬDF ælçD¡× ÚDØç éÆ oDÊkoÞ[email protected] ê[email protected]Ã@Î qC D×C PvC pënKÛDÇ×CÝìOvCo ÚDÜ×å× êCpF Ùç DìÛk ÝëC ok éZ pÊ [email protected] ÚÞok pOeëp¤ Þ pOÜzÞo Þ pO¡ìF oDRAælçD¡× p¬Dh éF P×Dì ok éÎDw× ÝëC éÆ [email protected]ÛA koß× ok ÓßØ/× ÚAp ÚDwÎ ok pìG/N ÝëC ,lÜÆí×ClìJ í×ßØ4 Þ íÛDËØç éGÜV lì×C Þ oD²OÛC ÚDwÛC pÊC PvC í/ìG¬ pËëk êßv qC éO¾ooDÆ éF [email protected]×[email protected]ì@ qÞo .lÜÆ ækD×A ÚA qC ÍDGÃOvC êCpF Co kßh lëDF koCkCo êrìZ ,PwìÛ ÚDëDØÛÞC ÐØ4 ok êpRC Þ ÖoCk êrìZ oD²OÛC Ý× lÜÆí× D4kC éÆ xÆ ÚA .kßF lçCßiÛ ¢ìF íÜìºÞok í4l× ¸ÂCÞ ok ,ælz ÚDìFp×C é»ì¤ Moߤ éF DeÎD¤ ÔØ4 ÐØ/ìϾ ,Áß¾ éëA ok ÐìÎk ÝìØç éF .PvCoDÊkoÞpJ êDÃÎ oD²OÛC Þ lì×C Þ öDVo é×qÓ éÆ êp×C ßÊqDFÝìÜZ æDNßÆ ÚDìF Èë ok Co fÎD¤ ÐØ4 PÃìÃd éÏØV ÝëphA ok 578 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Åp¡ëÓ Þ) kqDv Èëpz yoDÊkoÞpJ MkDG4 ok Co íwÆ lë[email protected]Û Þ :[email protected]Ü@Æí@× .(CldC éFo ÷kDG/F éF fÎD¤ ÐØ4ÌÛo ,lëDìÛ ÐØ4 ok £ÔhC Þ £ßÏh PÃìÃd DN pOÜzÞo pìG/N éF .P¾pÊ lçCßiÛ kßh Þ ,l¡iGì×PìÛCoßÛ ,lçkí× ÄØ4 ÚDwÛC ÐØ4 éF éÆ PvC íñClh Þ íèÎC ærìËÛC éGÜV pO¡ìF ÐØ4 ,P¾oÚDì× qC £ÔhC éÆ í×DËÜç Þ ,lçlì× fì[email protected]¤ [email protected]è@V Þ PÎD¤C Þ ÄØ4 Þ lFDëí× ¢ëCpÊí¥iz ¸¾DÜ× éF ,lÜÆí@× [email protected]ì@J ê[email protected]ç[email protected]± .lçkí×Pvk qC Co kßh fìe¤ PèV DF Þ éO¾pÊ éØ¡Zpv,£ÔhC Þ íèÎC ærìËÛC qC éÆ íeÎD¤ ÐØ4 ÝëC PÃìÃd ok .!PvCoDÊkoÞpJ êDÃÎ é×DÛonÊ PvC ælz éOiì×A ÚA éÆ koCk í/ìvÞÖßè¿× ÚDÜaÛA fÎD¤ ÐØ4 ÙëCækpÆ æoDzC DÃFDv éÆ éÛßËÛDØç Þ Ð×Dz íÊlÛq êDçéÜì×q ÖDØNok Co í4DØOVC Þ êkp¾ ælÛqDv Þ lì¿× é×DÛpF pç .kßzí× fÎD¤ ÐØ4 cÞo Dë £ÔhC Ô¤C Þ ,PvCælz ækCk êDçkD/ÎC Áß¾ PìØçC PìÛ éÎDw× éF í×ÔvC MDëCÞo ok Tëld kpënJí× ÚA ærìËÛCÞ PìÛ ÌÛo DF Co íÏØ4 pç éÆ PvC ÝëC ÖÔvC é×DÛ[email protected] éØç éÆ Co øìÜÎDF ÓC ÐØ4 Ó (ÙÏvÞ éÎA Þ éìÏ4 ÕC íÏ@¤) [email protected][email protected]ì@J ½Þ[email protected]/@× éìÇN £ÔhC êÞo PìÛ éÎDw× qC l/F Þ PvCPÃìÃd ÝìØç pËÛDìF ÙëCæ[email protected]ì@Ü@z lçCßh yqoC lÂD¾ ÓC Þ yqoC pJ ækD/ÎC Áß¾ ÐØ4 ,lzDFÚA pÊC éÆ PvC æ[email protected] .kßF Þ lzDFÅDJ íèÎC pìº éGñDz éÛßÊ pç qC ÚDwÛC Å[email protected]@× é@Æ [email protected] ÚA £Ô@hC oDÊkoÞpJ éF DèÜNDçé×DÛpF ÖDØN ok íÜ/ë PzCnÊ PìÛ lìdßN Co ÚA ÖDÛ ÚCßOì× .Úlì¡ëlÛC ÞC êD¨o Þ 579 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N (ÙÏv Þ éÎAÞ éìÏ4 ÕC íϤ) pG×DìJ qC Áß¾ éëA ÍÞrÛ ÚDz ok éÇÜëC éVßN HÎ[email protected] ok Ý× !ÕC Íßvo Dë :kpƧp4 l×A ¢O×lh í¥iz éÆ PvC ælz ÐÃÛ ÝìÜZ ÕC p¬Dh éF Oþ Co ÍDØ4C ÝëC Þ ,ÖoÞAí×DWF Ùdo éϤ Þ ÙÜÆí× ÁD¿ÛC Clh æCo Þ lÜëßÊí× Ýiv Ý× ÍDØ4C ÝëC qC Ökp× éÆ í×DËÜ@ç[email protected]×C ,Ù@çkí@× Ö[email protected]@ÛC ?PvC éÛßËZ Ý× ÍDØ4C ÝëC ,Ößzí× ÍDezßh Þ oÞpw×lÜÜÆí× ¢ëDOv éëA éÇÜëC DN,P¿ËÛ íÜiv Þ kß×p¾ MßÇv (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ4 ÕC íϤ) pG×[email protected]ì@J PvC Clh æDÊok ÍßGÃ×íÏØ4 DèÜN éÆ) kCk jvDJ ÍCåv ÝëC éF Þ lz ÍqDÛ Áß¾ (lzDF æCpØç Ð×DÆ £ÔhC DF éÆ íOÎDd éÇÏF ,PwìÛêoDìOhC pìº oÞpv PÎDd ÚA PëCÞo ÝëC qC oß²Ü× Èz ÚÞlF .lÜÆ PìÛ £ßÏh Öl4qC PëDÇd Dë Þ kkpÊ ÚDwÛC ÐØ4 ærìËÛC éÆ PvC ÖpÆC pG×DìJqC íSëld ok éÆ PvC PìØçC koß× ÖÔvC ok ld ÚA DN ¦ÎDh ÐØ@4 ÕC pW¾ D×ßë Ýì/FoCÕ ¦ÏhC Ý× ÙìÛCßhí× (ÙÏv Þ éÎA Þ é@ì@Ï@4 ÕC í@Ï@¤) éÛD¥ÎDh Co kßh ÍDØ4C qÞo ÐèZéÆ íwÆ :éÛDwÎ íÏ4 éGÏ Ý× øØÇeÎC ¸ìFDÜ@ë lëD¡Êí ¢ÛDFq pF ¢GÏ qC Co ¢ÛCk Þ PØÇdêDçéØ¡Z lÛÞClh lçk ÖDWÛC ßN rV êldCéF éÆ D×p¾ ¦ÎDh ÚDÜaÛA ÚDØÎDØ4C éØç ok Co D× PìÛ !CoDÊkoÞ[email protected] Co ßN rV xÆ pç Þ ßN qC pìºéZ pç éÇÏF ,ÙëoClÛpF ÖDÊ ßN pìº êCpF Þ ,Ùì¡ëlÜìÛ Eo Dë Ýì×A lzDF ßN DF ¢¬DGNoC Þ lÛßìJÞ ßN PëD¨o p¬[email protected] é@F Ù@ì@çCß@hí@× .ÝìØÎD/ÎC 12 lÏV ÚDëDJ Þ ÀèÆ æoßv ÚDëDJ 1361 ÝëkoÞp¾ 7 ÄFD®× 1402 íÛDSÎC êkDØV ÍÞC f ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online