ahkam-banovan-link - نا±²³´ م³µ¶ا ر±²³´µ¶...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: نا±²³´ م³µ¶ا ر±²³´µ¶ ·¸¹º ىاوµ»¼ µ½ ¾½µ¿º ÀÁ ت¹ÃÄ ÅÆÇµÈ ÉÊËÁ Ì³Í جµÄ ÅÎÏÆ´ا Ðا ¹ÍµÇ : رµّÎÑ ÒÓ³º تارµÔ»Çا www.saanei.org www.feqh.org ناﻮﻧﺎﺑ مﺎﻜﺣا رﺪﻘﻴﻟﺎﻋ ﻊﺟﺮﻣ ىاوﺎﺘﻓ ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺔیﺁ تﺮﻀﺣ ﻰﻌﻧﺎﺻ ﻒﺳﻮی ﺦﻴﺷ جﺎﺣ ﻰﻤﻈﻌﻟا ﷲا 1 ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺖﺳﺮﻬﻓ ﻪﺻﻼﺧ ﻰﮔﺪﻧز زا ىا ﻪﻣﺎﻧ & ۴ ﻢّﻈﻌﻣ ﻰﻋﺎﻤﺘﺟا ،ﻰﻗﻼﺧا ىﺎﻳﺎﺠﺳ ﻰﺧﺮﺑ ﻪﻟ & ۴ ﺪـﻴﻠﻘﺕ مﺎــﻜـﺣا & ۶ غﻮﻠﺑ ّﻦﺳ & ۶ ترﺎــﻬﻃ مﺎــﻜـﺣا & ٧ فﺎﻀﻣ و ﻖﻠﻄﻣ بﺁ & ٧ ١ . ﺮـُآ بﺁ & ٧ ٢ . ﻞـﻴﻠـﻗ بﺁ & ٧ ٣ . رﺎــﺟ بﺁ ى & ٧ ۴ . نارﺎـﺑ بﺁ & ٨ ۵ . ﻩﺎـﭼ بﺁ & ٨ ﺎـﻬﺑﺁ مﺎﻜـﺣا & ٨ ﻰّ ﻠَﺨَﺕ مﺎﻜﺣا ) ندﺮآ ﻂﺋﺎﻏ و لﻮﺑ ( & ٨ تﺎـﺳﺎﺠـﻧ & ٩ ١ و ٢ . ﻂﺋﺎﻏ و لﻮﺑ & ٩ ٣ . ﻰﻨــﻣ & ٩ ۴ . رادﺮـُﻣ & ٩ ۵ . نﻮـﺧ & ٩ ۶ و ٧ . كﻮـﺧ و ﮓـﺳ & ٩ ٨ . ﻰﻨﻳد ِﺪﻧﺎﻌﻣ ﺮﻓﺎآ & ٩ ٩ . بﺁ و عﺎّﻘﻓ ،باﺮﺷ ﻮﺟ & ١٠ ماﺮﺣ زا ﺐُﻨُﺟ قﺮﻋ & ١٠ ﺖﺳﺎﺠﻧ نﺪﺷ ﺖﺑﺎﺛ ﻩار & ١٠ كﺎﭘ ىﺎهﺰﻴﭼ نﺪﺷ ﺲﺠﻧ ﻰﮕﻧﻮﮕﭼ & ١١ تﺎﺳﺎﺠﻧ مﺎﻜﺣا & ١١ تاﺮـﻬﻄُﻣ & ١١ ١ . بﺁ & ١١ ٢ . ﻦـﻴﻣز & ١٢ ٣ . بﺎـﺘﻓﺁ & ١٢ ۴ . ﻪﻟﺎﺤﺘﺳا & ١٣ ۵ . رﻮﮕﻧا بﺁ ِمﻮﺳ ود نﺪﺷ ﻢآ & ١٣ ۶ . لﺎـﻘﺘﻧا & ١٣ ٧ . مﻼـﺳا & ١٣ ٨ . ﺖﻴﻌﺒَﺕ & ١٣ ٩ . ﺖﺳﺎﺠﻧ ﻦﻴﻋ نﺪﺷ فﺮﻃﺮﺑ & ١۴ ﻮـــﺽو & ١۴ ﻰﺳﺎﻤﺕرا ىﻮﺽو & ١۵ ﻮـﺽو ﻂﻳاﺮﺷ & ١۵ ﻮـﺽو مﺎﻜﺣا & ١۶ ﺖﻓﺮﮔ ﻮﺽو ﺎﻬﻧﺁ ىاﺮﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻪآ ﻰﻳﺎهﺰﻴﭼ & ١۶ ﻳﺎهﺰﻴﭼ ﻰﻣ ﻞﻃﺎﺑ ار ﻮﺽو ﻪآ ﻰ ﺪﻨآ & ١۶ ﻩﺮﻴﺒﺟ ىﻮﺽو مﺎﻜﺣا & ١۶ ﺖﺑﺎﻨﺟ مﺎﻜﺣا و ﺐﺟاو ىﺎﻬﻠﺴﻏ & ١٧ ﺖﺑﺎﻨﺟ مﺎﻜﺣا & ١٧ ﺑ ﻪآ ﻰﻳﺎهرﺎآ ﺖﺳا ﻩوﺮﻜﻣ ﺎﻳ و ماﺮﺣ ﺐُﻨُﺟ ﺮ & ١٨ نﺁ مﺎﺠﻧا ﺖﻴﻔﻴآ و ﺖﺑﺎﻨﺟ ﻞﺴﻏ & ١٨ ﻒﻟا . ﻰﺒﻴﺕﺮﺕ ﻞﺴﻏ & ١٨ ب . ﻰﺳﺎﻤﺕرا ﻞﺴﻏ & ١٨ ﻞﺴﻏ مﺎﻜﺣا & ١٨ ﻪﺽﺎﺤﺘﺳا & ١٩ ﻪﺽﺎﺤﺘﺳا مﺎﻜﺣا & ١٩ ﺾــﻴﺣ & ٢٢ ﺾﺋﺎﺣ مﺎﻜﺣا & ٢٣ ﻗا ﺾﺋﺎﺣ ىﺎﻬﻧز مﺎﺴ & ٢۵ ١ . ﻪﻳدﺪﻋ و ﻪﻴﺘﻗو تدﺎﻋ ﺐﺣﺎﺻ & ٢۵ ٢ . ﻪﻴﺘﻗو تدﺎﻋ ﺐﺣﺎﺻ & ٢٧ ٣ . ﻪﻳدﺪﻋ تدﺎﻋ ﺐﺣﺎﺻ & ٢٧ ۴ . ﻪـﺑﺮـﻄـﻀـﻣ & ٢٨ ۵ . ﻪﺋﺪﺘـﺒـﻣ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 97

ahkam-banovan-link - نا±²³´ م³µ¶ا ر±²³´µ¶...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online