reba-link - )( : : www.saanei.org www.feqh.org 1 - . . . ....

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
±²³´ز و µ¶· ) ١ ( ى±²³´µ ى¶·ر ر³¶¸¹º» ¼½¾¿ ±À¶· تºÁ¾Â´ زا µÃ·¾²¾Ä ÅÁÆ ت¾ÇÈ ±¹ºÉ¹ا µÊ˳¿ ±É´ºÌ ±ÍÂɹا Îا ´ ¾Ïº : رºÍÐ ÑÒ¸¿ تارºÓôا ÔÁو³Ð : Ըʶҹا µ¶· تº¶¸¶ÕÐ و تºÉ¹ºÖ¿ ×آ¾¿ www.saanei.org www.feqh.org
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ﻪﻣّﺪﻘﻣ ٢ ١ . ﻪﻠﺌﺴﻣ حﺮﻃ ٦ ٢ . ﺎﺑر عاﻮﻧا ٧ ٣ . ﺎﺑر ﺖﻣﺮﺣ تاﺪﻨﺘﺴﻣ ٧ ﻒﻟا . نﺁﺮﻗ ٧ ب . تﺎیاور ٨ ٤ . ﺎﻣ ىأر ١٠ ﻒﻟا . ﻰﻠﻣﺎﻌﻣ ىﺎﺑر ١٠ ب . ﻰﺽﺮﻗ ىﺎﺑر ١٠ ىﺪﻴﻟﻮﺗ ىﺎﺑر ِﺖﻴّﻠﺣ ﻪﻟدا ١١ لّوا ﻞﻴﻟد ١١ ود ﻞﻴﻟد م ١٣ مﻮﺱ ﻞﻴﻟد ١٤ مرﺎﻬﭼ ﻞﻴﻟد ١٥ ﻢﺠﻨﭘ ﻞﻴﻟد ١٥ ﻢﺸﺷ ﻞﻴﻟد ١٥ ﻢﺘﻔه ﻞﻴﻟد ١٦ ﻢﺘﺸه ﻞﻴﻟد ١٦ ﻪﻣﺎﻨﺑﺎﺘآ ١٧
Background image of page 2
ﻪﻣّﺪﻘﻣ ﻪﻟﺎﺱ راﺰه ﺮﻤﻋ ،ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺖّﻨﺱ و نﺁﺮﻗ زا ار ﺶﺗواﺮﻃ و تﺎﻴﺣ ﻪآ ﻰﻣﻼﺱا ﻪﻘﻓ ناﺪﻬﺘﺠﻣ و نﺎﻬﻴﻘﻓ شﻼﺗ نﻮیﺪﻣ ار شا ﺐﺘﻜﻣ ﺮﮕید ﻪﺑ ﻩﺎﮔﺮه ﻪﻜﻠﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ راﺬﮔﺮﻴﺛﺄﺗ نﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ ﻰﮔﺪﻧز ﺮﺑ ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ،ﻰﻧﻻﻮﻃ نﺎﻣز ﻦیا رد و ﺖﺱا ﻰﻗﻮﻘﺣ ىﺎه ﺖﺱا ﻪﺘﺨﻴﮕﻧاﺮﺑ ار نﺎﻧﺁ بﺎﺠﻋا ،ﻩﺪﺷ ﻚیدﺰﻧ . ﻊﻗاو و ﺎیﻮﭘ و ﻩﺪﻧز دﺎﻬﺘﺟا وﺮﮔ رد ،ﻪﻘﻓ تواﺮﻃ و تﺎﻴﺣ ﺖﺱا نﺎﻬﻴﻘﻓ ىﺮﮕﻧ . دﻮﻤﺟ ﻪﻧ ،ﺪﻨﻨآ دﺎﻬﺘﺟا ،نﺎﻬﻴﻘﻓ ﺮﮔا ﻩرﺎﭘ ﻪﺑ ندﻮﻤﻧ ﺎﻔﺘآا زا و ﺪﻧﺮﻴﮔ رﺎآ ﻪﺑ ار دﻮﺥ ناﻮﺗ مﺎﻤﺗ ﻰﻨﻌی ،ىﺮﮕیرﺎﺒﺥا رﺎﻌﺘﻣ ﻪآ ،ﺪﻧﺰﻴهﺮﭙﺑ ﻰﻬﻘﻓ و ﻰیاور ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ىا ف ﻚی ﺦیرﺎﺗ رد ﻮﺱ ﻚی زا ﻪﻜﻠﺑ ،ﻩدﻮﺑ ﻦﻴﻨﭼ ﻰﻌﻗاو و ﻰﻘﻴﻘﺣ ىﺎﻬﻘﻓ رد ﺎﺑ ار نﺁ ،ﻮﺱ ﺮﮕید زا و ﺪﻨﻨآ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ار ﻪﻘﻓ ﻪﻟﺎﺱ راﺰه ﻰﻣﻼﺱا ﻪﻘﻓ ﻪﻌﺱﻮﺗ و ﺎﻨﻏ ﺮﺑ زور ﻪﺑ زور ،ﺪﻨﻧاﺪﺑ ﺮﺽﺎﺣ ،نﺎﺴﻧا ﻰﮔﺪﻧز ﻦﺘﻣ رد ﺶیﺎهدوﺮﻓ و زاﺮﻓ و تﻻّﻮﺤﺗ ﻪﻤه ـ ،ﻰﻌﻴﺷ ﻰﻣ ﻩدوﺰﻓا ددﺮﮔ . نﺎﻬﻴﻘﻓ ﻦﺘﺥادﺮﭘ زا ﻩدﺎﻔﺘﺱا ،ﺎهزﺎﻴﻧ و ﺎهﻸﺥ ﺺّﺼﺨﺗ نﺎﻴﻣ ندراﺬﮔ توﺎﻔﺗ ،دﺎﻬﺘﺟا رد ﺮّﺛﺆﻣ ىﺎه ﻪﺑ ماﺮﺘﺣا و ﻢیﺮﻜﺗ ﺪﻘﻧ ﺎﺑ ﻦﻴﺸﻴﭘ نﺎﻬﻴﻘﻓ ﺖﻴﺼﺨﺷ ﻩﺎﮔﺪید و رﺎﻜﻓا رد ﻦﺘﻓر وﺮﻓ زا
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 18

reba-link - )( : : www.saanei.org www.feqh.org 1 - . . . ....

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online