آداب Ù� احÙ

آداب � اح٠- !" $ % & '...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: !" $ % & ' ()*# ,- + ./ 0' 1 1 23 ) $ 0' 4 ($ (5$ 0' & / # (" ' 1+ ,- 7 89 6 . 7! : ! "; $ % & ' ()*< > ?" = > ?" (5$ ! " @)4 E B" $ CDA 0 0" G0* . F ($ $ H 01 $ IJ ?$ ' K7B !" 3& + +&$ 1 ( 2 0/. # $ %& ' ( ) *+ , -% ' 09. $ 7+ % 4 8 $ 0/. 5 (6 4 ( $ + + +& 4 : ;( 5+ ' + < = + '+6 $ : * > ?6 @ A% > !8 <F ' G H+ C H&' + * I> &* ' B% % + D &E B% C B 6( J# ( # + ' 4 B? H ( $ &F = ' '+ (7 +5 >! B% = ' 0/. =K 2 L'&8 #M&' !% 3 " 5%H &* !% >' B' # 'L 6 H )? *+& 5 G N( + =< 6 O 5 6&% 6 6 B $ 8 >' B' ' M N( 3+&F + 5 M H J H F 8 ' 7 8&' B& $ ( IK8 H MCP M+ $D B G N( = ? >O ' G > E M !E 5 *+& H F B ?&8 34 5 >N = &M + Q R + B4 ! &( 8 + H &( B4 + H +L S & T" 7 M= 8 ' S&> ' B' U ( B% B' A +&$ ' ?&8 ' V?&8 5 ! 6% + H S&$ > 6 B% A +<( B4 6 ' & F B% W 5 ' H N+ O 6 $ T8 H&? 7+ 0/. 7 E $ 5+ ' 7 (6 Q> + M /.L % >( 1 H (6 4 O * H X $7 + 4 7 B+ + + + 5 M M 6 ' G 0 NK 7 F . M N( 3 *& F 8 ' "&' % 5 M YN? <Z 7 + ( H )? O * ) *+& S 7 * ' ( ? 5 ? 3< O HM + 6 H+ 8P $ ( & 6 H K IK8 C S % '1 3% + NM >O 5 S&- B ( 3 > ?5 : $ +,N +H MW < [ + )F 5 +6 >' 6 ( 6 B $ )NM ( > 6% * (6 < B > (* %3 F >' + N( % \% !% 5 M H6 8 B% + )F 5 (+ * (6 + + + 76 N + )F Q> + 8 (+ $ P B% H + Q> H&M T + >' 2 /&F H ( >6 ' !% # ( ( $ D &E T8 >' B4 U H ( ) ' B% 7> 24 > &* 6 ( D &E 6 7 N: 5+ ' 1 7 7 > 5 >; H+ * 3 + ) 2 4 >% H B B%+ 6 5+& ' + 5 M ' 3 *+ 3 ?Y 8 >T( S& 4 )B % % ( B% 5 ' S& 4 5 >TM ) ( + %#J 6 B% H 7 <* ' I 2 H Q^ 4 *+ <F [ B' W < 3+ N 5 &Q T! BM + &2( H ] (& ; G 8 &M >M H U LJ @ 5 4 LJ H&4 C I > 4 S ( 7+ % ? 7 M H _ F Q> + ' J 5 + ( 7+& 4 @ A% > + ' M ` > $= [! a 3b J 09. $ G&% * + $ &( ' 6 + * 4 U c >O + 6 F 8 ++ * &> O ! F d? ' B% TM 0/.H L '& !( N & P K 4&8 ef ! F N:+ 8 m? % H ? eghi 5 b j>F. ' 5 M ekle 7 ( ;? _ 87 =T "+ + Q @G + B% dF _ 8 @ @> H + G B + T N: T 6 A + =+ +&M 3 H + B% dF _ n2M T J Q( 6 ++ ?@ * _ 8 @ LJ oK4 % G B% = $ ( $ D &E D &E 6 ( B!' 7 + !% IK8 L ?_ 8@ = +_ 87 G B% #2 + H + @ = + #2 > G > > % 8 &* G L @> =T "+ %+ + ( T 5 6 ' H+ B' T D E Q( 6 > H6 >O ( > >! B% 3 K Q> 07 QM Q . = > H Q >% >6 (&M = Q 5 + (&M 4 +&M (+ K G ' H %+ = + p $ 6 R >>' 7+ 5 M = HF >% J Q >>' B' 5 M= T D 7 F 6 )> ( T H (&M 7+ B% 3 K G ' H %+ Q( ' 0 F. = > 5 =T = 3 NF *AN >! N 8 =&% 5 M = B(= += , N 5 M& G B% < O % = 1 >; M N( 5 + B$ + ' 5 : & + L\ O ! ? += ,N (6 ( (MH 6 H + ( > ' 6 j> L\ T M GY q N a ? _ 87 = 5+ + = Q( >' B ( _ F + 5 M& 6 ! B% >O A N 3 & &* A N B ( A A MPA A a !> 5 AN A A MPAN AN ) AN AN @G $ 8 M& = ,N 5 ( ' 6@ 7 G = 8s r Q &$ O ' L B? + M + F&8 B% 3+ N B% LE 7 M +' 5 >' * + = Q( ( $ H + & ! H )% N 5 + ( &8 56 B% dF + +&M = H M = ,N s r $ + O * S+&$ )8 &F t B% = 5 ( ' ? 8 +&M RQ( * = ,N s r B ( =6P >' ) 8 ' B ( t +&M RQ( #( * = G + >; >' MH >' u& )( B% < F T M M + + = ,N +&MB2 + 5 4= * M&*AN = 5 M= ' +&M (+ A +<( >O Q B% 5 p $ ( +&M = + >( &8 )> * B ( 6 LN? F+ T > dF t sr & 7 + AN 'B ( t M& A N 6 ! 5 M& = ,N ( B% *AN 7 QM Q L$ + + ' B ( dF t sr M 5v 6 &N G 'H B (5 M= 6 _( w B >F s r >>' V?&8 Q + N( (&M = +&M *^ & & A N B% dF s r # N(+ & '' + n2MB ( B% d 5 T8 B ( dF 1 8 A N ' B ( dF t +&M N8 A M * ' 8 &I A N s r 7 + T H ($ ' % JQ ? &( + >' 5+ ( (< 7 * ' j> ( &8 + ( G TM = , N 5+6 7 * s r + >N x( +X = _ F + j>% ( &8 >; +&M >; TM x = = ' J < O >! = 18 B% < O ig >' 1 8 5 ( 5 BM&* 5+ &$ 3(& ' J +5& & L\ J 5 & 5+ ' TM m G > y5 5+ ' A ' O TM TM 5+ + + ( G TM > %&* * z L\ >; > J TM {<F 5 * ( s r sr +( G TM B | 3 & H+ 6 LJ 3X /&( M 3&)M 5 A + T Q> + + ( B | I? * + ( G TM " K + M r 7( T( &N(6 ' B ( dF t L\ H|& 3 ( & ' >; LF* + + 7 ' 5+ ' sr M H ++&$B ( = < + & 5&O B% 5+ ' H6 5 %& 56 / Fm = + B% = = G + 56 6 5+ (6 * s r + + 7 ' > %&* A ' *s r 7 ' > %&* (+ G 6 5+ ' 3&) * B% M A 5 7 ' %&N 3&)M H +& ( O +& # <( O >' H6 B%+ 3&)M H 6 56 ' +&M ( _? P& ! 5&O B% H+ 6 LJ 56 / F + +&M M H ++&$ L I 8 6 >' ( H ' >O = B% = K 5M M >; H +H +&$ H + ( G TM = G = G H+ 6 LJ 5 6 + 56 5+ ' K m =&% + 5+ ' H % &$ *s r = + T( 56 5 (Z >' K +&$ H '| +&M ( _? &( 5&O B (6 r (+ Q> + +&M H > ' >' H ' >! . { > % m = )O 7 ' MA ,N *+ 5 +&M p $ > * +&$ 56 O * M H& ( ) { > % + s r )> 5 '5 G\ 5 6 j L\ 3 G ! % m Q> H& ' % N 5 M& >; 5 6 5+ &$ L\ )( 5+ &$ >; d % L\ )( 5+ ' & ! H 7& 5+ &$ M 7+6 5 YN? O + ( G TM 5% G TM + ) z + B ( =6P M 4 76 Z >T( & H& dF t '' 4 >8 B% = 6 6 MX* B? + ( G TM z + H& 6 z + +s r H& 4 *s r +( 's r > B% > %&* A S&$ H& G ! % 7 A5 M B? A + T8 * >' G ! % T S&$ H& * s r )` N8 A ^N N8 A Y\ +&M _? B? + + * B% 7 ' > %&* 6 ! ++ 7 'G !% 6 ! * &F t > %&* A !4+ H 7 ' N8 + B% dF + ' G ! % 6 7 ' )> G \ 3 &M F6 & M B' L\ $ + < O 5 M& m M ' % N B$ + 5 B' F L\ B% $ + NM B ( $ + ' % N >; &F t 7Y' dM > ' L\ AO&' H < O >; >>' B% + ( 6 + ( G TM M $ + * ( > T ( X* G& 5 + ' ( M&- B% < F M M + 5 t < F 56 H B% = + H B% t & * $ +,N $ + , N +&M 7 M $ + > C4s r (+ 57 ' B% $ + , N 5 M& 7 ' s r > C 4 + B% > %&* A A H & M B' L\ M&- $ + , N ? >O = *s r S 7 ' +& 7 M& ' $ +,N A * 7 ' > %&* A (* F N8 + M& 6 +& $ + ' H + , N , N 5 7 ' 5+ + 6 ! + + t & M 8 + B' 8 + L\ M&- ? A 6 , N >O * 7' 7 'M +X %B)F 6 * 7 'A A H &F + ( G TM M&- + ! = , N L\ $ ( , N * }+&M ( o? % dF t }B% = t D >T( B> 6 I? >O M B> 6 5 + ' ! ? M M + S&$ H& * T ++ * " > F 56 B% + H M S&$ H& H + * N + (7 ' 5' %m % (&* 6 ' B > 5' %B ' %s r B% 5+ + 7 ' B% = 5 > %&* A H < ; 5+ ' 7 ( B% = 56 + H > 5+ ' 7 ( m + ( G TM B% )( + 5 ( RT ' D " >; M > 7 M &% ' > M + B% ' % ' ? E + * s r + ( G TM 4 &)% * O'( 7+ ' 7 >* >' 7 ( H B% H + 6 9&I2 ' K * B (7 ' > #' %& 5+ ' 7 ( + s r H 5 ( M& m )( + ( G TM 56 7 : " &F + +A > % + oK4 ' J ) J =+ 5 M& s r + ( G TM ( M& B% = H 5 ( M& s r + (7 ' = )> 5+ ' 5 + 24 5+ + # 4 >' * z + >! B% ~& 4 m + Z% + (7 ' B% ?N % 4 O0 A 5+ ' + 5+ ' B ] H .0 P. L\ M ' B ( G F H >! B% G F m +6 O z + O M B% ? O + &2 2 H . 0 2 (. L\ +5 6 sr NZ 5 5+ &$ ? Y\ +<O L\ $ H ) % n2 ( B% 2 ? B% = ' ?6 + 5+ &$ ? T B ( G F + L$ + N!' = B% G F + L$ + &F t 7: =&% !4+ >' Z % + (7 '= + G % 6 # * 7+ ( 7 ' ' ? 8 +&M dF 6 ! ++ 7 ' * B% > %&* A 5 5 + + 7 ' + > %&* A &% + + ( 7 ' = + !4+ + &2 B% ? *s r 7 ' > %&* A + &2 ? * 7 ' + &2 B% ? N8 G ? + &$B% ?6 5 >; * A = + + > %&* A G !4+ + B% dF M & : + G F + * s r Q> + B% M A 7 ' 6 =&% 6 + 7 ' M A =&% + +&M T8 7 ' d 8 8 5 ) + &$ z ? 6 ! + + 7 ' * +&M (+ B% 5 & + 5 + ' >' A' #-M L\ > 5 + ' ( &( F ' m +6 + ' + ? > ( H F + +6 > 5 6 )( B% = >; B% T >* + ( 7 ' 3 & * 5+ ' B% B> 6 H = G+ ( B% = m +< % + ( G TM >' B%+ + # &] H C K ( T> L\ M = H B% = B> 6 I? 5 + + (7 ' O * B% O B> 6 I? O ( G TM ( S ] > B> 6 H >sr + >N = 6 (s r "N % H LN? * B% = B> 6 I? O * B% B> 6 5 + ' 56 H B% 3P & 6 5 M& m + )O ' J >N %+ L\ )( 5 M&- M + 3+ = 6 LN? ' J & 6 M&-( + 5 ( S &M + N( )( + 5 B ( dF + + B%+ + + (7 ' S&$ H& * M = B% = & 6 5 M& s r +<( M+ sr M ( S&$ H& O * B% 5 5 :m 6 LN? B ( < F ( = 6 ! 8#& M UH 6 *5 : + ( G TM M p H+* B (= + (7 Mp ' = 55 ' 8& + M M ( S&$ H& * : s r + + 7 ' > %&* A M S&$ H& +&M ( o? % 7 ' :5 : O M +&$ 5 6 O 5 6 & 5 >' 5 M 8 5+ ' L 6 m +<( M &U L : G + * B% = & + A 5 >' M N( O M = O + ( G TM +&M 7 >' S+&$ #Z 6H & +7 't M % N( &F t G TM 7+ X* M3 LZ A U5 6* = + S% ' *s r 7 ' > %&* A B% dF M +&$ %B% + 5 ( M& m >; ( M&L* > +( O B ( % 5 M& 5+& = + ? 4 B% = 5+ ' " 6 %s r ' 5 &$ _?& + M& N( B% % {<F )M&* 5 w! O M&- 5 + ( G TM + * ? # H 5 ( % 6 H K )? + ( G TM M % w! O * >' A $ G %+ & 4 (% N( B M '> sr G G %+ 7Y' %& ) %+ * 4* % % *s r T O * B% > %&* A 5 7 ' ( M&- % +7 ' N 7' &F t ( M&+ ( 7 ' 7+ ' B : (+ ( * ( M&- F&8 5< + '5 B (< F 7 : &$ _?& + " K( + ( G TM B%+ > % ' *s r % w! * ( M&( + ' B% dF ? +&$ H B% 56 5 ( M& m Q 5 ( M& ( M&- +&$ H 6 ?s r 6 H K )? +&M 7 M& N( B% 5 = 8 T + + ( G TM + * ?# H B% =6P % 5 ( M& H a K ( M&- +&$ % 56 6 ( H B% dF s r >' 6 ( &4 6 ( 6 ! B% dF T ( M&- 3 & D E 6 ' ' T J $( ' F +O= B% = (6 4 * H B% < F s r + ( 7 ' +& ( 7 + # +&$ H 56 5 ( M& s r ? %m +6&( + (7 ' B% < F 5 '+&' 5 (6 H M 7+ H +&$ % HP B% + G<> E _?& + ($ 4 7 F (& * O* ( G TM VK% 5+ + + ' G<> J F + * B% = 4 % VK% 6 7+ ' G<> ' > 4H B '> + > }+ E G<> 7 * >; + ( G TM + & 7 M& % M + dM * Y\ + + ( G TM + VK% + 5+ + ? % s r 7 H&8 ( $ 7&)? L\ > + O * }+ ( G TM 5+ ' ( ? 7 F 6 6 M dM + 5+ ' + ( G TM M % 6 M &NQ * %B)F 6 * s r B% > %&* A 5 7 ' 7' O *7 @= +s r + * T B% B% > %&* A m 5 +s r ' = > %&* A 5 +&M ( T8 7 ' + %6T B% F 5 7 ' O !4+ A O + %6 5 (+ y5+ ' 1 & 5 5 M 2 S+&$ 5 6 B% 5&$ 5+ 5 B ( = H + 5 6 5&$ 5+ 5 )> G \ + ( G TM 5 : 5+6 W L\ H O ( 3 & 5+ 5 + (7 ' $( B% = +&$ 5 6 5&$ s r 4 * $(m T B $ ( + ( ? 4 >; B% = 4* M ' % ) B% = 5 &% 5 (+ %& &F t $ ( A w! B%+ M 6 O B%+ 6 O + $ ( A * B% q M 4 * $(7 's r 8 ( * Y\ 7 % ( 7+ 8 B%+6 $ ( H >; 7 ' = !E A % 7+ * H )>$ ( + >; = !E ( B4 * B%+ $ ( RQ A + $ ( 7+ B%+ $ ( 7+ = 8 T 8 & + 7 ' > %&* A > %&* + M 4 * R Q + + * B% 4 ' > %&* A H B4 * 7+ B4 * 6 $ ( @> B%+ 6 $ ( @> * H T B%+ H T ^ U&8 B% 7 ? q M H @> B%+ H @> 7 ' = !E B ( =6P 7' &F t 4 * B% < F M H B% = * 7 Q> U $( I 4* *s r Ksr > %&* A T ( t t > ( 5&$ >O B% 5 (+ 5 >' m = + B 7' $ 7& B$ + M7J = +' * B$ + 5 >' m =&% B = 9&I2 = 7 * B$ + 5 >' 5+& = ' +&M ( + + ( G TM 5 >' G TM +&M 7 >' * &! 4 7 %& * B% = = :H B ( +( *A M W < * B ( t ( B ? B% dF >' _ ? >' 3 Z% y5 5 >' B ( < F ' $ + 5 >' 7 ' s r B$ + w! * > %&* A M AO&' * 7' + (7 ' B% = O * 7 * 5 >' s r U B)Q B% = = Ht > M + + % m = )O B O * + ( +&$ 7 M5 (* % 'B ( t + (7 ' 7+ M j>F 3P 6 O = * O M + % O B ( % + ? 4 M N( +&2 +&M B: _ 87 r ( (H + +7 '3 & = +L >' 6 * + +7 ' +' + / MP *'& 6A + ( 7 ' +&M _? M = 8 Q> 8 = "+ sr M& 4 =T 5 B% dF M T + 5 ( T> 6 R B% D &E _ 8 7 G 6=+ +&M (+ > &* D &E L ++ N!' ( $ + N8 B = ,N + X 5 B? ' ? 8 >' 1 8 5 ' ' B% 7 5 ' 6 D &E ' * ' B% ? D &E 3&4 B? M N( O M r O B% LE 7 % ( 3 4 ! D&?& + Q7 G K ( &2 * M ' B? + & n2M + * Q M ( B% =6P y D &E + ' 1 8 &)% H 6 * s r M + BK T ++ * ( & ( +&$ L * + d( (> E = Q( B? ' % T +H X %& _ 87 = ' I2M * s r w % & ' wJ 56 % ( 3 4 D&?& + = Q( * >! + ( 7 % ( 3 4 D&?& % 8 +&M 1 8 >' N &2 * >' D &E (&( >! + 4 @ +& L N8 )( @ _ 8 7 = Q( 6 > X! ' + 4 (& > 6: % L\ + = Q( G 5 > ! 34 + = Q 7+ 7 T 5 + * 6 ! B ( dF + 4 @ + ' ( ? + ' { ( D &E 6 ( { ( D &E 4 U B% _ 8 7 5 L\ 7+ 7 +&M = Q( + +&M p $ = 6 = H }B% =6P 7+ 7 + 7 + 4 @ * 7+ 7 G % = Q( H T 7+ 7 B( +& o? % 6 =Y%P Q B% 4 ' + + = Q( M * ' H & 7+ D &E 3 NF D &E >' J ( +&$ + ( {&U r >' 1 * >; * ? _ 87 o M. 5 = T D &E + D &E >' I? >! B ( m G 7+ ' B I! LE ,( w + = Q( &U 5 B >F 6 M 1 ' 3 )E m = + (& N D &E T + &U ' *s r ((O( O H&)% O H O B% LE >' D &E 3 )E 5 8 B% dF 5+ ' L : 4 * &U 6 M M + X * % Q( 6 , N 5 = 8 D &E + B% , N 5 3 )E m =&% t M " &F ;? >; +6 ' 5&$ 6 &F t M 8 &F t q F q ? 5&$ + M 1 &F t ( M + BK * +& ( u& ,N + ' ) 8 B ) 85T 'H K B ( =6P M * 3 >; B% ^ #4 &E 7+& RQ( #( ,N ' >' 7+ D &E T ( dF t + T ( dF t 8%5 )4 D &E 6 ! * s r 7+ ' S& 4 (+ • (;7 B% LE B% 5+& 7 M > $ m = )O t M +&M * R B% 3 & % m Q> t M M N( NI: 8% D &E (& O >' D &E 3 & %&% + 6 B?+ >' B' 7 + >' G TM B)F JYK t B H T> L\ K5 +&M $ Q(v / M +&%P Q H| 6 D &E B% dF +&%P Q L K + B ( =6P H + 6 R B ( =6P D &E %&% 3 &I M M + D ! :3' (& > * + D ! & + * ? 5 ( €O D N!' ( $ D &E + H' + N BM + N( (Y F H %&% + & H ) ?+ + ( G TM M D ! DY2 5+6 + 6 H K 4 :& M % & * s r + ' D &E dK B4 * ? N!' ( $ D B 7 >>' D &E 4 6* %6 $5 5( D &E 6 H K * >; + %6 + = Q( ^ K5 + >' 5 NF &F5 + (< + 5 B 6 >! >' L$ + D &E + L +5 dF t 7+ ' & > ' H + % Q B% dF s r + B% LE + 5 L$ + + ;( >O 4 +&M _? =K N!' ( $ 4+ D &E s r 6# D E + N( D &E + R B% ( / | #M B 7 M * >' 7+ M+ 4 6 # 'H K B4 * 4 ($6 K 8 (+ '" ($ 8 4 6 B L % Q ' 4 E 5 + +&M (+ ( ? D &E H ( / | #M N K8 ( * ;( >O B ? 5 + >Q B4 * 4 Q 6 ( / | #M 6 # B ? + * +& j>8 D &E L >' 7+ 7+ ' D &E 4 + 'H K {<F 5 > &* 05 | M. ( ' B * # A N!' & + D E + T( K + ' D &E B4 5 H ? 8 * M 5 D &E > B% ( $ Q & + H 6 D &E + * ;( >O >' 7+ 7 M _? & > ' D &E 6 ' B% ( $ {<F 5 | M L % Q >! + 6B (^ +L% +X QH B%+ D &E G + * )( H ( >' D &E )( G TM 07 ( _? ( $ M B%+ ' 5 6 &b A Q ( + '. (< N!' & B% ^ D &E + ( ' M M + I? D &E G 6 * + 6 ( ' ( M +B D &E s r 6 6 >' D &E +B * B% LE T D &E + Q ' D &E & > B : &)% r ( ( H 6 * 7+&N( ^ S I? G >' 7+ &F t 7+ ' 4* + Q T8 & + ( 7+ O >! >' L M +6 ' >' ' H< O Y dF D &E 6 * s r D &E + Q H' &F t 7 M+ 6 M * ' H &E ) T ( t 6 M 7+ ' ' &)% 4 * N >' 7+ D &E L + Q M+H ' H + D &E dF D &E B ( < F >! B ( < F 5 ? dF D &E + s r d D &E + +&M 4 D &E 6 ( D &E + T> 5 + G N(+ B% 7 T ( 6 7+ 7+ Q + B 6 8+ 6 >' AM 4 >' D &E 5+ ' = 8 6 ! * s r ' ' >' AM 3 & +* B% ^ #4 &E >T( > +&$ A D &E ! + Q H ' ' B ( dF t ( 7+ Q +B ( B% LE #4 &E B% D &E B% ' + I K( H O + +B B%+ + ' >' AM D &E G + * s r B% M + ' >' AM * >; B% LE d D &E 5+ ' _ ? s r ' dF D &E + B% < F X 5 ($ &+D 4 4* $' ( D &E +s r >; + ( G TM + + D &E 7+& ' Q( 6 N8 + 5 %& 5 ' <% N + ( G TM 5+6 D 5 (+ *D E5 D > D &E G + M $ '| G&Z >% W < 3+ N = Q( G + 5 ( B% >T( > +&$ A ( 7+ Q^ >' AM D &E 5+ ' = 8 6 ! * s r B% ^ 5 =T T ( dF t ( &2 6 ( B!' =K B + B ( & ( B ! F H+ 6 % & 6( ( &2 B% = K T +<( ' = ( &2 D &E 6 ( + D &E 5 M = 8 6 ! B% dF s r *+ Q =K B 6( ' =K D E +6 T + (& ( &8 Q HF +d D &E ' *s r (( r >' !% * >' = 8 7 ( !% 6 H ! G * + *p $ T + )M + O * Q ( H b? 4 +&M 7 !% G&Z D &E 6 ( >' S& )4 s r S+ ? 7 M !% G&Z 7 ( &2( 6 ( ' JF6 !% ++ * + Q *' + 6( B ( =6P + Q M F& +G !% 6 ! 6 8 ( F& T '* >' 7+ 7+ Q ' 7: ( &2 M F& ' F B% LT = Q * #* < W 6 ! ( F& ( S+ +& 7 (6 8 * + 6 ( H '| BJ ? + + +&$ 6 ( ' T B% dF s r 6(*( * 6 b! 5&O + @ &$ ' ' &I$ >' B% + +' < O B% T G&? > >; B% LE @7 M N( B% + +& ( GY + H < O 56 L\ +& 7 M = = ' H &E ) 6 ( 4 * dJ ( >' K 8 + + ' B% 6 (H T * '| BJ ? B ( & ( n2M * s r >' B ' + Q S+&$ ( & B ( 4' 5 =T B% D ! 7&' + ' 7 T> N8 B ++ * 7 6 + +& I7 65 +* 7 !% >' !% D &E 6 ( 6 ! B% dF s r 7 + 7&' 6 ' B > !% 6 + !4+ A 7 + 6 >! + = Q( + B% ^ 6 B% dF +&M " %6 + = Q( DY$ * >' !% * &U T +& * $7 T4 >; !4+ H $ Q ( + ' >' / M >' / M 6 wJ d>F B ( t M 3 )E !% + s r + ( G TM M RQ( * 5 , N >; HP ( B% 7&' + ' B% H &E * 7 HP KNE + 5+ ' !% s r KNE 5 6 ' B ( t B% (& O B ( =& ! Y ' 5&O + ( G TM 7&' + $ G 6 H< O + 7&' + =8 N ( !% 7+& D ! ' J +X( ' >>M OH $F (& T + = Q( %B !%B ( dF s r + = Q( K ! O #(+ ' + 6 ' 5 5+ ' 1 8 = T B% ' D &E L\ !% s r >' /&F M * # T ' B% D &E L\ H&)% $ ( 6 ! >! M IK8 6 ! #TM * B4 + + >' AM * s r AM IK8 6 LN? !% 6 ! * B% ^ # >T( > AM 4* 3& +* + Q H ' 5 &F t H 'G * >' B% ^ !% >T( > M N8 B ' >' AM B% LE H 6 !% * ' B% + ' >' AM 5+ ' !% + *s r + = Q( D &E 6 ( D &E 6 ! !%B% dF s r >' 7+ + Q 8& F r (( M& 4 5 =T IK8 $ IK8 < O +& p $_ 87 5M8% = 6 5 ( 5 = Q( 6 ! ' B% _ 8 7 L +& GY +& 7 M = = G +' >! >' IK8 B ? I? 7 !% 5+ ' = 8 6 ! B% dF s r B% = T B ( 4' %5 M 8 + S+&$ H& $(6 H ? * B% ^ @ B '. + G% + + 7 +> @ = ' Q+ 4@ B% LE Q 7+ 7 &F t ? 8 >' S& 4 IK8 * s r 7 @= 6 ! 8 >' 1 8 + 4 @ 6 ! 0 M * YN? + 4 >' 7+ @ ! YN? +&M = Q( B ? I? B% 3 + N 6 G % L\ IK8 s r M >T O T> F&8 @7 +G = 8 ' + + 'X8 =6P + T 'X8 R B% N ! B ? I? )( + B% 3 + N 5&O I? 5 *@ 7 G G 6=' M J& r B% LE + * = Q( * 0_ 8 7 . G #2 " + J G N( B ( MB? =T Q> 8 J& "+ _ 8 @ . = + #2 LJ _ 8@ =T +&M *d8 ' B% < O 7+< % _ 8 @ G = B% T B% T NK 7 F 2% 4 )O + ' 3 4 ! D&? ! D&? 4 2% 4 + + N K8 ' = $( 7< j>% B% T A +<( ' > > + 5+ ' ( ? %5 M 8 3 6 D &E > +& $(6 ' 4* D &E 6 ( B!' 7 + !% { ( D &E { ( D &E 6 ( B!' + 6 +< % dM + b! +6 + b! Q| +6 6 +6 + +6 H )NM + > 7< j>% (6 > +5 ( >( $( +< % @= _ 8@ G = Q( H +&M 7+ _ 8 7 G 5+ ' = 8 6 ! 5 ( B% dF L 7+< % ' +& F& 6 +&M = T6 ' B% = L M M + F&8 5( G + B% 3+ N _ 87 L @> L\ + Q$ B Ew a? L >; + = Q( &$ O' MX* ++ * LE % 4 +&M L$ + 3+ N + J ( +&$ % &2( H $ * ' + > + > +7 F % +&M * )> = T :<O = 5 R' 5 M= + = Q( G S *AN 6B EH B% 7 N' B I! C+ >' S& +&$ 6 4 $6 L\ *AN = , N 5 M& 6 @ = =T "+ s r + ( + + 7 ' +&M = *= + ' J <O * ' B% 7 = B ( Q( + ' + + 3 8 B ( + oK4 B% & ( Q> + B O 5 7 ' _ 8@ = B ( Q> +& _ 8 7 M7 +&M = 6 76 8 ' M J L %Q * G 6 ! &4 B ( =6P B% _ % @ = B? s r 'B ( d % ( 3 4 D&?& ' H 8 +6 > ( $ 8 )M H F +@ = sr N B% )M {<F 7 M $ % +&M = ( $ + O * B% ^ T = K + B% d = +& ( p $ T 6 BF 5 7 G 6 ! T > dF t sr ++ * ++ * p $ = +&M = T ( dF t 5 M p $ +& =6P 5 BF 5 + T( B '* @G H+= B% ^ #+ Q@ B= B* Mp $ B% LE @ + X 5 B? 8 >' 1 8 @ = (+ ' * s r dF > 3 4 ! B4 = 5 (= M& 4 r ( (H * +&M = Q( +&N( T T * * +&M = T ++ * B% B% ^ #Q @ G 5+ ' = 8 6 ! 8 ( S+ * 34 D&? t D&? =8+ * )` M 6+ M 34 6 % + " Z 8 )( 6 G 6 6 ! 6 B% =6P dF * N + ( ? 4 &2 + 7 O > > O P B% Q( + 5+& G 6 $ ( $8 R B% LE D&? M S& " &$ 3 = B ( =& ! ( &2 %B 'I )` 6 ( K Y\ M ' ' B ( ' 5 = 8 T B% dF O * " Z 8 )` 6 ! /& Q + 5+& s r V?&8 I DE + >' V?&8 ' K * R +&M LE 5 1 @ + ;( M H ( + B? = 8 + 5+ T( V?&8 O * B% ^ @ >' + K ?+ A L\ >O 7+& 3 4 + +&M * ' B% H K B% ' D&? 7+ ' 1 8 ' + (34 • * R M K ?+ B% LE #Q >' 1 8 B% ' ' D&? 6 K 5 H (+ * s r * B% H U D&? ' dM + D&? I2M >O H >' ( B ' I2M >O H M 34 +' K B ( & ( M& 4 L\ H X %& D&? >' D&? 'K >O dM 6 >' B ' M + X ' dM + D&? 6 K * H $ D&? > &* H U >' 1 8 B : M& 4 XH B% ^ * #Q B% LE @ >' 1 8 % ! H $ D&?& *s r MA 7Q ' T> D&? ++ ( " Z 8 +&M p $@ 3 4 6 " Z 6 # (+ ' BM ( ( ? 3 ? * &2 ' J F + >' ( ? $ 7 + &)% r ( ( H 6 * B% ^ #Q + 76 6 (6 ( @ L H UG ) + (7 '+ = B ? IK + = 6 D&? a ?" TB('5 T ' M K ?+ A O * 7+& B% ! ! + ^N 5 | 4 /& E 8 = ! B% dF B% ! ! & LE @ >' 1 8 8 ! + dM T ( dF t D&? >' B ( M ^N 5&O H $ D&? " 4 G 8 ^N + +&M * ' yB% H K ' (+ ' K '* H U D&? + 6 T >T( 1 + ' K XH ' 's r 8 " 4 /& E 6 H K >' 1 + ^N 5 | 8 dM 6 H K >! >' 1 + + H $ D&?& ' * T> Y$ M K ?+ A O * >' V?&8 ! + )` 34 H U D&? ' (+ +H U D&? %( ! 34 5| 8 dM 5 T + +H U D&? + ! + B% dM 6 H K + ' B H+ 6 H )8 & Q> + )` 8 6 " 4 /& E 6 + ^N 'H * + T( '| B% (P&E $ 5&O 7 M * # T LI H ) ' LE #Q 8 >' L ) S` >' /&F # _?& + # ++ ( NK 7 F + > &* > (' H $ 7 F 7< j>% + B 6 O >; W < j>% ( < H ) >% = ? B (^ = 7< j>% $ ( . 5+ ' + # >' 6 > @ 4 '' T Q( + +6 > !6 6 >! B% NK 7 F M L\ ( M o%& 7< j>% s r 3 &F D<$ ‚& ' >! M j>% R>F + ( G TM j>% M = . M = 6 7< j>% T V$ Q = Q6 + ' >! M T ++ sr N( N !6 M 5D E T )M 6 B% > ! 7+ B% d MF %6 t $ > ( MX* H ) % + )( H + X 7 FH ( + &$ + B T> ( (< B ? I? T 7< j>%B% dF s r ' >' AM * % 7 F +&2 K & + B B% dF + &$ + B ' >' K 8 +6 > ?5 5 ' ' wJ d>F > B ( t M & ( • ) 3 )E 7 F +s r RQ( * 7< j>% +&$ B% ^ >' ( &8 M RQ( #% N 5 ( M + 5 + ' J 7< j>% 6 >! M q N + ( G TM M >T( D I8 )( 76 F S& 4 * 5 " : 8 B% ! G% 'B ( t ( S+ (< dMB? B( H >>' L dM >( &8 6 " 4 /& E 6 7< j>% $ ( B? s r +< % 8 * + Q ( &8 +< % 6 8 + ' +6 > #N ( S+&$ ++ ( >>' $ ( 3 ? ' 5 &8 ( w ;sr 6 T> 6 ( + X >( &8 ( T ( ' M' 5 =T + > %&* * ( ? > %&* %B)F 6 IK( 7: * MM >; + ( G TM ‚ M +&$ M MA ' +&M M= B%+ ( ;' M N( 7 TMB% (? >! >' ( ? B% dF 6 +7 F 6! (+ >>' ( ? > %&* N : 5&O >' ^ | > + G % L$ + M 7 M = 8 G % A &F t O S&* 28 =+ ‚ MB)F 6 >! M d t > M N( :P >; M N( + n? ( M ‚ &% M 7+ &$ D TM #M&* ( + % ‚ M H DY: L\ ' ( ‚M * + ( G TM M %(+ >' ^ | ( ? S+&$ ( &8 5 ( s r ^ | ' R' H >' B ( ^ | B? + M M ! M ^ | B% =6P B (^ ( ? + B' M s r *s r >! C 8 !M d( + d ( ( &8 3 ' ^ | + ' +&M ( + >' >' ( ? A S+&$ R' = + T ( dF t + T( ( ? 6 HX %& Q |7 K + (* >' ^ | 7+< % 7+6 + 7+6 A > B ? A >>' B 5&O T > >ƒ ? ( )(v | = 8 T( 'H | 6 H ? 5+ &$ + &I$ t + + = Q( ^ ?% | T (d t sr &2 |6 H? > ? B? K ? * B ( dF )> 6 = T; N B ( K4 )% U + ( G TM B ( dF }B% "& $ + +B ( ' * s r ' >' AM 5 ( 5 6 R B% d ( >' ^ | + 2 ( ? H ' I2M 4 ' >T( > AM ( 7+ + = Q( ^ # & ( + + > %&* ( ' >! M M( ( ? 3 ? ' *s r % ( ?HF ( )8 H + 7 6 >' u ? ( &8 T> ( + 2 ' 5&O ' B J Q> + + 76 @ 6 B!F 6 R 6 B @ +6 >' G ƒ% # 6 + 4 ~ 8 * + T( '| +&M ( _? P& ! 5 =T IK8 C G G% * N 4 * $ ( & 6 H ? 5 M 8 %B% dF 5+ ' ^ | 6 ! B ( < F % 5 M 8 56 H B% 5 M 8 % dF t M #Q B% 3+ N 5+ ' IK8 5 M 8 % + $(6 & 6 >! >' IK8 >' ( IK8 6 B ' # 5 M 8 +&M LE ' >T( M B ? I? IK8 + dF t >; >' X* H >' B ( M S+&$ H + B% %B% < F s r ) >' B ( S+&$ B (< F $ Q( : + B% > IK8 5 M 8 % L s r O * B% < F +< % 6 $ 8 $8 T M 6 + B( + = Q( 6 B% "&$ d CG )r (( M& 4 H 6 &)% ' *s r + (5T * + = Q( > ++ * B% dF M p $ > 6 8 + T( IK8 % > # & 5 T 3 & + >' IK8 C B 'F 5 +* !7 F G >! L % ^ + ( G TM 7+ T( B +& = +d8 8B &F t B% =6P s r d8 8 ((* IK8 C ! ( ? B% 6 !sr +&M GY 3 6 D &E = Q( H >' B!F T +& < O % ' > G >' B!F 5 H + 4 65 ' B ( =6P * ' >! +6 > $ 8 Q | $ 8 G +6 dM 5&O T + ( _( + QG P& ! B% dF > + 7F 6 + + > T +6 + 6 )` 6 ! >( > +& > + = Q( G 5 M = 8 6 ! B% dF B% dF Q( + ' ( &8 T TG H * Q | $6 dF > + 5 ( +6 + ( 6 + dM + > T + ' H6 >O 'L sr > &* 3 6 D &E 8 B ( + oK4 M * ' J < O +&M p $ = 6 5 ( IK8 C = + S&$ H& 56 < O % 5v ' B% @ D &E > 6 5 + * 6 ! + + = Q( T + ' B% 7 D &E L\ = T o M "+ + D &E M @ D &E B ( Q> ' + + 3 @ D &E 6 ( + (3 87 D &E 6 ( 6( B% D &E 6 ( T G 6 = +s r @ D &E 6 ( >' B ( Q> + oK4 B ( L\ # + = T 7 Q> >' !% N8 B ( Q> ' B ( + B ' B% 7 + (~ 4 M *7 G !% T G + '7 @7 !% 6 =&% s r !% !% >' { ( D &E 7 D &E L\ = T L + ' B% { ( D &E T G 6 = )O s r +&M = Q( { ( D &E B ( oK4 B% @ D &E { ( D &E 6 ( B!' + 6( B% { ( D &E 6 ( B!' + > 6 B!F +TG 6 Q> s r 7 ( &$ { ( D &E 6 ( B ( oK4 B% @ 7 D &E 6 ( L\ # T "+ +&M G = Q( 6 R + + = Q( T + > ?B = + oK4 +&M %G 6 ! d 8 8 ) L @> X5 $ 6 B!F 6 ! ' +& @> GY +& 7 ( ? ' S&$ H& 56 +&M ( + B% = '( + &2( ) d 8 8 +&M = Q( > (* G > ! 34 ! 4 T L @> $ ( = K b! H s r 6 ( D &E ( &8 ( +&M wJ 5 + * + % * ' 56 L\ B% < F )( B)F 6 5 + * + >% 8 ' ( &8 ( w 56 + >; + Q ( Q YN? TG >( &8 )> >M N( G = Q( + ? B ! F 3 \' S&$ H& 56 (&M ( p $ = 6G >( )> B% ^ M &$ GY > + IK8 C 6 ! N8 A B ( GY )( ( ( Q * ' B% dF B ( GY ; 56 + ( + 9 I $ { ( D &E s r + M 56 * B ( GY 56 M + * B% dF O * 5 6 ( { ( D &E s r 56 ( = Q( * +&M ( @ 5Y c ( GY 56 +&M * T> 6 + +&M (+ &2 * + 56 ( S+&$ 56 ( (6 &M oK4 ( H+ >! +&M = 56 ' 5H 18 B ( ' T +&M ( GY 56 + + • T 5 ( +&$ 56 oK4 ( +&M + >; B ( GY + S+&$ S+&$ ( &8 * R @ 6 B * 8 + ( Q &)% { ( D &E * s r 56 d ( 5+ Q6R + d ( + + BK ( &8 ( * + Q ++ * +&M GY > 8" 4 " :6 5 ( dM >! 5+ ' 8& > = G + ' ' L\ >( +&M =6P ' >O " : 8 ( + ( +6 + 6 L\ >( > + )NM B ( dF + + BK + + 05 ( dM. 8& +6 dMB% dF b! dM VI( 7+& ( / F 7+ ' ( +< % dM (' % +6 + +< % dM ''M b! )( 5 ( ' t " 4 /& E 8 + ' " " Z 6 5 VI( 5+ B% H dM s r B %6 5 ( HK t +&M dM 7+6 + B % N K8 ' &F +&M p $ > 6 B% < F dM VI( 6 ! R 5+ ' 1 8 N( 7+6 + dM ( 6 LN? T ( dF t 7+&N( > + dM G 6 X 5 ' 's r ( ^N 8 ++ * > %&* A r (( >( B ( dF 5+ ' ( ? >' ( 7+&N( ' NM H > + 5 ( dM >' 1 8 ' ' s r M& 4 6 O M 7 ( ( ( + O + ( ? 4 >' ( ? * ' + + BK 5 ( H ' ' % w >>' ( ? > %&* A B% dF ( 7 ( ( ' NM H )> ? +&$ L B!F 6 R ( &8 + ( >! L > %&* >M 7 M p $ dM VI( 6 LN? H K ( 7+&N( dM G 6 H K ' ( ' s r B% 5+ ' ( ? + d t B ( dF 5+ ' ( ? )> > >>' & > N : ' +6 + 6 + 5+ ' „&' )( H B% < F ' ( ' s r „&' +< % 6 ' ( ' B ( < F )` 6 LN? >>' „&' )` 6 ! >>' „&' > &2 B? (2 (* %3 F 3F )NM 5 6 + B% dF y5 ( > + B% dF * ' J )NM 7 F. %0 7 F. 'L % (< 7< j>% >! ( * % U @ } >' 1 8 ( * > &* 0 NK 7 F. H $ % B% ' B I! 3 & + O * B% ^ (% ( 5 =T "+ M+ B H6 + 7 F H 7< j>% + s r * NK 7 F + K % ' B% &E 5 ) B ( < F dM + " : 8 B% " 4 G 6 7< j>% $ ( B? s r < F >' ( & ( B ! F 3 \' B)F 6 6 +% ' M 5 &8 ( w ' >' dMB% 7 F! %! 7 F G >! >' d8 7 F B% dF s r O +&M L d 8 8 ' H & >' 7+ + ( Q d8 8 * NK G + H&)% O r (( M& 4 H O M 7+ ' d 8 8 DY$ >' 7+ * >' b? ( ! 6 B% dF >' 6 6 T + >' S& 4 ' * s r b? ! 6 + B% dF >' b? ! 6 B% dF >' 1 8 * >; 'H K 5 6 5 H+ 4 6 7+ ' 1 8 7 F 6 w! * + = Q( 8& F >; + Q6 V T8 ! d 8 8 B >' b? G 7 M 1 8 LN? 6 6 7+& 7+ ( = Q( * ' N8 8 T 7+ T( 1 8 MX* 6 + H< O * ^ d 8 8 >' b? 7+6 >! C 8 = + * T >' S& 4 3 F ' *s r !*+ d (B ( T *+ Q ++ * S+ 7+< % 7+6 + S+&$ T ( dF t = 6 ! 8 +6 > $ 8 S+ = 6 b? #N ( S+&$B% 7 M 3&4 ' + +G% + + Q d( >' G % + T ( dF t Mp $ T 6 8 3 F + ' S& 4 * s r >' b? #N ( S+&$ + + (&( 'H & M w T( L\ $ ( j>% 6 M X! ' ' s r (&( 3 M6 M TM M M ( B%+ Y\ M L >' Q S+&$ T> 6 7 ( ,& 8 T ( dF t + Q #N ( >' ( = Q( d ( 6 B * + 56 * s r 6 +&M 1 8 ( (&( * 56 ' +&M (+ > &2 * + Q5 + 4@ >' G @ + ' ( ?6 : N =Y%P Q 6 B ' > 34 6 B * 6 !% + d (5 6 ( +& ( 1 B% T + ' 8 + M wJ T > 34 + Q S+&$ G %+ d( 5 6 ( D &E H 6( 7 D &E ( & ( w B)F 6 7 G = Q( B? + _ 8@ + X* ! 3 4 ! D&? B? +&M 1 8 >' N + = Q( )( G > ! 34 ! + = 5 + Q 7+ 7 A T ++ * R-%B dF + 4 R 56 * * K% r B% ^ >T D &E H * ' B% Q> + M wJ @ 6 ( D &E H + = Q( S+&$ 7 _ 87 d8 7+ + 'X8 Q($ t& L @> Q ( ' B% L 7 Q V >O H 6 B EH B? + M *#J _ 8 @ L 7+< % Q> 8 ` L' & Q _ 8 @ t& L 7+< % +& M 5 B% = < + & N : ' LJ 6H K I? B% 3+ N L 7Q ' +&M + B% T * +&M L 5Y c J (+&$ ' M&T R M M + G N( H % ( = 56 + = Q( LJ 5 * [( 6 G (&* +&M 7+ + + 56 Q ( + "&$ LJ >T( J (+&$ 5 =T + H F >O ( Q 7+ 7 @G 6 ! =+ 7+ 7 5&O *7 6H +&M Q 7+ 7 B% d 5T 3 & +@ G 6 5 M z 4 6 ! T( Q '_ 87 7 ' B% DY $ { 5&O +&M 7+ = Q( &2 '7 A 5 M 45 * >( M 4 7 A 7+ "& 7A 45 T> >! . + Q { F IK ' B ( t + M($ >' T8 Q> + * YN? 7+ 7 3& = {<F ' +&M p $ = 7+ T 65 ( ' >O 5 3 & +' M "+ 5 M&- = , N +&M = Q( !>8 Y\ B ( 6 ( D &E T ! " N % 7+ 7 = B( N *= LJ 6R + = Q( _ 8 7 5 L\ IK8 7 !% D &E 7+ 7 > +&M = 8 + Q 5 6 ( B!' + { ( D &E IK8 5 M= 6 ! BM + F&8 B% _ 8 7 6 8+ 6 5 6 ( { ( D &E A = Q> + +&M = = * K % ' J <O5 7+ 7 H + ( = T 5 B ( dF B% d 7 5&O ' >T( &I8 +&M { ( D &E >T( IK8 + ( Q 5 G 5 ( 85 M= 6! > = 56 * ' J <O +&M ( p $ = 6 ( = Q( ( 6 ( +&M p $ = 6 5 6 ( { ( D &E IK8 G 5+ Q 6 R B% B% GY <O / + D &E + '/+ IK >' D &E + B 5 ( T 6 5 M p $B? + B% d B% 4 ' )>8 D &E 5 7 M '| LI d ' + + + ? LJ + > %&* &F t M + 7 ' 7+ ' _ 8 7 + ' J IK8 + s r 5 7 ' 7+ ' IK8 @ = +* >' ^ | ( ?T +M O > %&* : ? T +&$ L + + *6 S+&$ L + '1 8 * >' ^ | > + B Md >' ^ | %^ '* 6 ( ?H ' Ms r 7 ' H > %&* &E ( &8 B ( dF 7 ' + o M > ' K4 5 D I + &2 N( 3 ' BM&* 6 S+&$ (&M _( 4 5 (< Y\ +&M 4 *5 M= 6 !5 ( *s r +&M w 5 M = 6! * + = Q( G + T T> 6 5+ ' ( ? + 4 (& > B ( G = Q( T 4 +? 'H & Q @ ! G% > 5 = 6 7 M 7+ + ' 8 & %+ C 5+& ( IK8 >O ' H * + I$ > B H+ 6 LJ 7 + 5&O ( p $= 6^ & 8 >' L S `& % - # 6 _?& + + 4 8 ? 8 ++ * 7G (+ ' @ ( < ( )> ( A Q( + N : B% V % &% +&M ( L ^ 7 Q% pQ T MB ] B>% L { +<( Q | 7 G * s r 34 ! % ' H6 >>' H )( 6 ! M 25 6 Q C4 5&O ' B ( + B% ^ )( B2 _ ? B?&; +&M 7 G 5 6 # 6 B (^ 5+ ' ( ! 7 % H ) >% M O ) >% = ? = 8 5+& ( 7 Q% s r M X* ) B% L N? 6 09. N Z Q = Q H ) >% B% >' G TM 6 ( B% = K8 G + 5 5+ ' B% 7 > < F B>% L B F ! F 6 ( + B' M s r c >' F&8 c + 7+ 7+ "X 7 >* D 7+ # =Y% > ' + y7+ M ? N!' ' ( 6 8 +& 4 0/.~+ 3 b eg 9 … F ! LJ % . B% >>' 1 8 $ ( $@ =+ * M 7 * +& 4 0/.~+ 3 b eg 9 … F ! LJ % . M > &2( 7+ + B ) +&M G6 ( )( ? 8B +@ &( 7 >>' @ +& 4 0/.~+ 3 b l… 9 … F ! LJ % . 4 ( ( $ + * #> ƒ + 7 )O 6 ' M $ ' +& 4 0/.~+ = 4 ' G& . B% H > A >' N8 S + 7 ); ' &( > k†i 9 k F F 8 ++ 6 H 4 * fk W < H $ >' H > ƒ T ' +& 4 09. $ G&% ' ? +& 4 W < H ) 4 * = > ++ + M (+ + )( 6 T ' i…l 9 k F F 8 4 ' G& . 0B ? 6 >! . > &Z +&2 =+ 7+ ' G M&$ +6 % G M&$ + M > ƒ R' ife 9 k F F 8 4 ' G& . 7+& ( G M&$ L$ + M # + + NT8 H 7 | > > ' * R >T( +&$ " 6 &$ S6 ( $ 6 7+ ' H G& . ( M&+' [& 7 M& d !" d $+ + +& 4 09. $ G&% $ >' G M&$ R' ' (+& 4 0/.~+ = 0/. ? = gik 9 k F F 8 4 ' G& . +& ( B ) ' ' B ( 6 +& 4 0/. !F %& ' 7 >* * &2 ( H+ 6 ( $ 6 7+ ' T ( e†h 9 g F F 8 4 ' G& . >' &8 ( +&$ db: R' +& 4 0/.~+ gek 9 k F 3b F8 4' T( <F +<( L J NF ' +&N( 7 ; +& 4 09. $ G&% 5 ' 6 < - =+ > M+ 6 ' +& #>2% $ gee 9 k F F 8 4 ' G& . }+ N 3< >' TM I_( ( ekle 7 >( ;? M A m & >Q( ) F 8 e… ‡ eghi 5 b ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERS 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Miami University.

Ask a homework question - tutors are online