3_2 - 1 : . .

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
45 مﻼﺳا زا ﺶﻴﭘ ﻪﻨﻳﺪﻣ و ﻪﻜﻣ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ﻢﺸﭼ رد ﻰﻧﺎﻧﺪﻋ ـ ﻰﻧﺎﻄﺤﻗ ﻂﺑاور زاﺪﻧا مﺪﻘﻣ نﺎﻴﻨﻴﺴﺣ ﻦﻴﺴﺣ 1 هﺪﻴﻜﭼ : هﺎﮔﺪــﻳد ﻪــﻛ دراد دﻮــﺟو ﻰﻧﺎــﻄﺤﻗ و ﻰﻧﺎﻧﺪــﻋ ﻪــﺑ بﺮــﻋ ﻢﻴﺴــﻘﺗ هرﺎــﺑرد ﻰﺗوﺎــﻔﺘﻣ ىﺎــﻫ ﺖــﺳا هﺪــﺷ ﻦﻴــﻴﺒﺗ ﻚــﻳ ﺮــﻫ ﺐﺴــﻧ ،ﺎــﻬﻧآ ﻰــﺳرﺮﺑ ﺎــﺑ . رﺎــﮔزور ﻪــﺑ نﺎــﻧآ طﺎــﺒﺗرا ﻪﻘﺑﺎــﺳ ﻰــﻣﺮﺑ نﺎــﻴﻨﻴﻌﻣ ددﺮــﮔ . ﻰﻫﺎــﮔ ﻂــﺑاور ﻦــﻳا فﻼﺘــﺧا ﺮــﺛا ﺮــﺑ ،ﻰﺘﺴــﻳز ـ ﻰــﻄﻴﺤﻣ ىﺎــﻫ ﺶﻟﺎــﭼ ،ىدﺎﺼــﺘﻗا و ﻰﻋﺎــﻤﺘﺟا ،ﻰــﺳﺎﻴﺳ ،ﻰــﻨﻳد ﻪــﺑ ار ﻰﻳﺎــﻫ ﻰﻫﺎــﮔ و ﺖــﺷاد لﺎــﺒﻧد ﻪــﺑ كﺮﺘﺸــﻣ ﻞﻳﺎﺴــﻣ ﺰــﻴﻧ ﻦﺘــﺷاد ﻪــﺑ ار نﺎــﻧآ ،ﻰــﻨﻳد ﻒــﻃاﻮﻋ و ﻪــﺒﻌﻛ دﻮــﺟو هﮋــﻳو ﻰــﻣ راداو ﻪﻨﺴــﺣ ﻂــﺑاور ﻰﻋﻮــﻧ دﺮــﻛ . هﺮــﻴﺗ ﺎــﺑ ﻪــﻜﻣ تﺎﺒــﺳﺎﻨﻣ ،نﺎــﻴﻣ ﻦــﻳا رد ىﺎــﻫ ﻰــﻨﻤﻳ ــــ جرﺰــﺧ و سوا ﻮﻛ ىﺎــﻫ ،ﻰــﮕﻨﻫﺮﻓ ،ﻰــﻨﻳد ىﺎــﻫرﻮﺤﻣ رد ــــ بﺮــﺜﻳ ﻪــﺑ هﺪــﻴﭼ ﺖـــﺳا هﺪـــﺷ ﻰـــﺳرﺮﺑ ﺰـــﻴﻧ ﻰﮔداﻮﻧﺎـــﺧ و ىدﺎﺼـــﺘﻗا ،ﻰﻣﺎـــﻈﻧ ﻰـــﺳﺎﻴﺳ . ﻰـــﺳرﺮﺑ ىﺮــﮕﻳد ﺖــﺻﺮﻓ ﺪــﻨﻣزﺎﻴﻧ ــــ رﺎﺼــﻧا و ﺮﺟﺎــﻬﻣ ــــ ﻰﻧﺪــﻣ و ﻰــّﻜﻣ نﺎﻧﺎﻤﻠﺴــﻣ ﻂــﺑاور ﺖﺳا . هژاو ﺪﻴﻠﻛ ﺎﻫ : ،ﻰﻧﺎﻧﺪﻋ ،ﻰﺑﻮﻨﺟ بﺮﻋ ،ﻰﻟﺎﻤﺷ بﺮﻋ ﺖﻴﻠﻫﺎﺟ ﺮﺼﻋ ،تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ﻪﺒﻌﻛ و ﻪﻨﻳﺪﻣ ،ﻪﻜﻣ ،ﻦﻤﻳ ،زﺎﺠﺣ ،جرﺰﺧ ،سوا ،ﺶﻳﺮﻗ ،ﻰﻧﺎﻄﺤﻗ . ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻰﻋﺎــﻤﺘﺟا ﻰــﺳﺎﻴﺳ ثداﻮــﺣ رد ﻰﻧﺎــﻄﺤﻗ و ﻰﻧﺎﻧﺪــﻋ ﻂــﺑاور ﺶــﻘﻧ ﻪــﺑ ﻪــﺟﻮﺗ ﺎــﺑ ﻪــﻟﺎﻘﻣ ﻦــﻳا ﺖــﺳا ﻪــﺘﻓﺎﻳ شرﺎــﮕﻧ مﻼــﺳا نﺎــﻬﺟ . شﺮﺘﺴــﮔ و ﺖــﻴﺒﺜﺗ ﺐــﺟﻮﻣ ﻪــﻔﻳﺎﻃ ود ﻦــﻳا ﻪﻨﺴــﺣ ﻂــﺑاور اﺪــﺧ لﻮــﺳر ﺖــﻟود ) ص ( ا و ؛ﺪــﺷ ﻪــﻨﻳﺪﻣ رد و ﺪــﺷر ،نﺎــﻧآ ﻂــﺑاور ﻰــﮔﺮﻴﺗ جوا ،ﻰــﻓﺮﻃ ز ﺖـــﺷاد ﻰـــﭘرد
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERS 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Miami University.

Page1 / 28

3_2 - 1 : . .

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online