khotbeye ghadir -

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ﺮﯾﺪﻏ ﻪﺒﻄﺧ ﻦﺘﻣ * ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺦﺴﻧ توﺎﻔﺗ ﺰﺘﻧاﺮﭘ ﻞﺧاد دراﻮﻣ .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ﺶﺨﺑ لوا : ﯽﻬﻟا یﺎﻨﺛ و ﺪﻤﺣ نﺎـﮐرا رد و لﻼﺟﺮـﭘ ﺶﺘﻨﻄﻠﺳ ؛ﺖﺳا ﮏﯾدﺰﻧ نﺎﮔﺪﯾﺮﻓآ ﻪﺑ شا ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ رد و ﻪﺒﺗﺮﻣ ﺪﻨﻠﺑ شا ﯽﮕﻧﺎﮕﯾ رد ﻪﮐ ﺖﺳاﺰﺳ ار یاﺪﺧ ﺶﯾﺎﺘﺳ ﺖﺳا گرﺰﺑ شا ﺶﻨﯾﺮﻓآ . ﻪﻤﻫ ﺮﺑ ،دﻮﺷ ﺎﺟ ﻪﺑﺎﺟ و دﺮﯿﮔ نﺎﮑﻣ ﻪﮑﻧآ ﻰﺑ دﻮـﺧ نﺎـﻫﺮﺑ و ترﺪﻗ ﻪﺑ نﺎﮔﺪﯾﺮﻓآ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺮﺑ و دراد ﻪﻃﺎﺣا ﺰﯿ ﺖﺳا هﺮﯿﭼ . ﺖﺴﯿﻧ ﯽﻧﺎﯾﺎﭘ ار وا ﯽﮔرﺰﺑ و ﺪﺠﻣ و دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ و هدﻮﺑ هدﻮﺘﺳ هراﻮﻤﻫ . ﺖﺳوا یﻮﺳ ﻪﺑ رﻮﻣا ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺖﺸﮔﺮﺑ و وا زا مﺎﺠﻧا و زﺎﻏآ . ﺎﻫ نآ ناﺮﻤﮑﺣ و ﺎﻫ ﻦﯿﻣز هﺪﻨﻧاﺮﺘﺴﮔ و ﺎﻫ نﺎﻤﺳآ هﺪﻨﻨﯾﺮﻓآ ﺖﺳوا . ﺺﯾﺎﺼﺧ زا هﺰﻨﻣ و رود ﺰـﯿﻧ دﻮﺧ ندﻮﺑ هﺰﻨﻣ رد و ﺖﺳﺎﻫ هﺪﯾﺮﻓآ ﺖﺳا ﺮﺗﺮﺑ نﺎﮕﻤﻫ ﺲﯾﺪﻘﺗ زا . ﺖﺳﺎﻫ هﺪﺷ دﺎﺠﯾا هد ﺖﻤﻌﻧ و ﺎﻫ هﺪﯾﺮﻓآ ﺶﺨﺑ ﯽﻧوﺰﻓا ؛حور و نﺎﮕﺘﺷﺮﻓ رﺎﮔدروﺮﭘ ﺖﺳﻮﻤﻫ . ﺪﻨﻨﯿﺒﻧ ار وا ﺰﮔﺮﻫ ﺎﻫ هﺪﯾد و ﺪﻨﯿﺒﺑ ار ﺎﻫ هﺪﯾد هﺎﮕﻧ ﻢﯿﻧ ﮏﯾ ﻪﺑ . ﺖﺳﺎﺒﯿﮑﺷ و رﺎﺑدﺮﺑ و ﻢﯾﺮﮐ . ﺖّﻨﻣ ﺶﯾﺎﻄﻋ و لﻮﻤﺷ نﺎﻬﺟ شا ﺖﻤﺣر راﺬ . رﻮﺒـﺻ ،باﺬﻋ ناراواﺰﺳ ﺮﻔﯿﮐ رد و بﺎﺘﺷ ﯽﺑ مﺎﻘﺘﻧا رد ﺖﺳﺎﺒﯿﮑﺷ و . ﺎﻧاد ﺎﻫ نورد ﺮﺑ و هﺎﮔآ ﺎﻫ نﺎﻬﻧ ﺮﺑ . ﺖﺳا ﻦﺷور وا ﺮﺑ ﺎﻫ نﺎﻬﻨﭘ و رﺎﮑﺷآ وا ﺮﺑ ﺎﻫ هﺪﯿﺷﻮﭘ . ﺮـﺑ ﯽﮔﺮﯿﭼ و یﺮﯿﮔاﺮﻓ ﺖﺳار وا ﯽﺘﺴﻫ ﺮﻫ . ﺖـﺳوا هﮋـﯾو هﺪـﯾﺪﭘ ﺮﻫ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ و وا زا نﺎﮔﺪﯾﺮﻓآ یوﺮﯿﻧ . ﺖـﺴﯿﻧ یﺪـﻨﻧﺎﻤﻫ ار وا رد دﻮـﺟﻮﻣ ﺮـﻫ ﺮﮔدﺎـﺠﯾا ﺖـﺳﻮﻤﻫ و ءﯽﺷﻻ نﺎﺘﺴﮑﯾرﺎﺗ . ﺮﺘﺴﮔ لﺪﻋ و هﺪﻧز و ﻪﻧادوﺎﺟ . ﻢﯿﮑﺣ و ﺪﻨﻤﺟرا ﺖﺳوا و ﺪﺷﺎﺒﻧ یﺪﻧواﺪﺧ وا ﺰﺟ . ﺎﻫ هﺪﯾد هﺪﻨﺑﺎﯾرد ﺖﺳوا و ﺖﺴﯿﻧ ﯽﻫار وا ﺮﺑ ار ﺎﻫ هﺪﯾد . ﺖﺳﺎﻧاد ﺎﻫرﺎﮐ ﺮﺑ و هﺎﮔآ ﺎﻫ ﯽﻧﺎﻬﻨﭘ ﺮﺑ . و ﺪـﺳﺮﻧ وا ﻒـﺻو ﻪﺑ نﺪﯾد زا ﯽﺴﮐ و نﺎﻬﻧ زا وا ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ ﺮﺑ وا ،ﺮﮕﻣ ﺪﺑﺎﯿﻧ ﺖﺳد رﺎﮑﺷآ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

khotbeye ghadir -

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online