page08 - ‫فرهيختگان: دروغ، نمك...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫فرهيختگان: دروغ، نمك مردان است يك ضربالمثل عربي است و گويا چندان‬ ‫هم بيراه نيس��ت چراكه محقق��ان دريافتهاند مردان بيش از زنان دروغ ميگويند‬ ‫ول��ي از ذكاوت كاف��ي براي فرار از اش��تباه در دروغ برخوردار نيس��تند. بنابراين‬ ‫گزارش، مردان بهطور ميانگين سه بار در روز دروغ ميگويند و تقريبا هزار دروغ‬ ‫نيز در طول س��ال ميگويند. اين در حالي اس��ت كه زنان تقريبا در روز دو دروغ‬ ‫ميگويند و تعداد دروغهاي ساليانه آنها نيز تقريبا 007 دروغ است.‬ ‫مردان بيشتر از زنان دروغ ميگويند‬ ‫فرهيختگان: ماكاروني اين غذاي دوستداشتني ما ايرانيها جدا از اينكه چاق‬ ‫شدن را در پي دارد خواص مفيدي هم ازجمله براي كساني كه دچار كمخوني‬ ‫هس��تند، دارد. ماكارونيها معموال سرشار از ويتامينهاي گروه ‪ B‬هستند و به‬ ‫علت داشتن آهن و روي براي افراد كمخون مفيدند.‬ ‫كمخونها ماكاروني بخورند‬ ‫فرهيخت�گان: از نظ��ر طب قديم ايران موز داراي خواص فراواني اس��ت، اين ميوه‬ ‫اس��توايي خون را غليظ ميكند و بهدليل داش��تن پتاس��يم زياد ضدسرطان بوده و‬ ‫غذاي خوبي براي ماهيچهها اس��ت. موز خونس��از اس��ت. بنابراين اشخاص الغر و‬ ‫كمخون حتما بايد موز بخورند. موز براي درمان زخم معده و روده هم مفيد است.‬ ‫موز ضدسرطان است‬ ‫دوره جدید - شماره 582‬ ‫سهشنبه 4 خرداد 98‬ ‫11 جمادیالثانی1341‬ ‫52 می 0102‬ ‫‪lifestyle@farheekhtegan.com‬‬ ‫ساختوساز غيرقانوني در پارك ملي سرخهحصار از سر گرفته شد‬ ‫مس��ووالن اداره حفاظت محيط زيس��ت‬ ‫اس��تان تهران كه دفترش��ان در نزديكي‬ ‫اين ساختوسازها قرار دارد هيچ اقدامي‬ ‫براي جلوگيري از تخلف غيرقانوني برخي‬ ‫از افراد انجام ندادهاند.‬ ‫حمل��ه ب��ه خبرن��گار س��بزپرس در‬ ‫حالي در روزهاي گذش��ته صورت گرفته‬ ‫اس��ت كه دو س��ال پيش ب��ا راي ديوان‬ ‫عدال��ت اداري پاركملي س��رخهحصار‬ ‫بهعنوان ريه تنفسي شهر تهران از ادامه‬ ‫ساختوس��ازهاي مالكان شهرك زيتون‬ ‫نجات پيدا كرد. پس از آن قرار ش��د كار‬ ‫گروهي در استانداري تهران زمين معوض‬ ‫را در اختيار مالكان فعلي شهرك زيتون‬ ‫قرار دهد و همه ساختوسازها را در آنجا‬ ‫تخريب كند؛ حتي طبق راي صادرش��ده‬ ‫ارائه هرگونه خدماتي نظير ارس��ال آب و‬ ‫برق به مالكان ممنوع شد.‬ ‫در هم��ان زم��ان بود ك��ه ياغيهاي‬ ‫افسارگسيخته و دالالن خشمگين از اين‬ ‫راي به اداره كل محيط زيس��ت اس��تان‬ ‫ته��ران حمله كردند و دكت��ر محمدباقر‬ ‫صدوق، مدي��ر وقت اي��ن اداره و معاون‬ ‫مناب��ع طبيع��ي فعلي س��ازمان محيط‬ ‫زيس��ت را مورد ضرب و شتم قرار دادند.‬ ‫با اين وجود تا زماني كه مدير سابق اداره‬ ‫محيط زيست استان تهران در آن منطقه‬ ‫حضور داشت هيچ ساختوسازي صورت‬ ‫نگرفت.‬ ‫كوتاهي كارگروه دولت در استانداري‬ ‫در واگذاري زمينهاي معوض به مالكان‬ ‫فعل��ي و س��كوت رياس��ت فعل��ي اداره‬ ‫اس��تان تهران باعث شد باز هم عدهاي از‬ ‫منفعتطلبان كه تنها به فكر سوءاستفاده‬ ‫از اراضي ملي و حفاظتش��ده هس��تند‬ ‫فرصت را مناس��ب ببينند و بازهم شروع‬ ‫به ساختوساز در پارك ملي سرخهحصار‬ ‫كنند.‬ ‫پارك س��رخهحصار در سال 9531‬ ‫بهعنوان پارك ملي در فهرس��ت سازمان‬ ‫محيط زيس��ت كشور انتخاب شد. با اين‬ ‫وج��ود حدود 52 س��ال پيش، بخش��ي‬ ‫از زمينه��اي پارك ملي س��رخهحصار‬ ‫توس��ط وزارت كشاورزي در آن دوران به‬ ‫كارمندان اين وزارتخانه واگذار شد.‬ ‫ب��ه دنبال اين واگ��ذاري غيرقانوني،‬ ‫ش��ركت تعاون��ي ش��هرك زيت��ون كه‬ ‫نزدي��ك ب��ه چهار ه��زار عضو داش��ت‬ ‫ش��روع به ساختوس��از در حريم پارك‬ ‫ملي ك��رد، اما پس از س��اخت نزديك‬ ‫به 001 واحد و تخريب و آتشس��وزي‬ ‫در اراض��ي پارك ملي، س��ازمان محيط‬ ‫زيست كش��ور با اين ساختوسازها در‬ ‫حريم و داخل پارك مخالفت كرد. پس‬ ‫از اين، پرونده وارد فاز جديدي شد كه‬ ‫درنهاي��ت ديوان عدال��ت اداري راي به‬ ‫تخريب ساختوسازها و واگذاري زمين‬ ‫جديد به مالكان اين ش��هرك از س��وي‬ ‫سازمان محيط زيست داد.‬ ‫اما با وجودي كه در همان زمان اعالم‬ ‫شد اعتبار بااليي براي انتقال اهالي فعلي‬ ‫ش��هرك زيتون در نظر گرفته شده بود و‬ ‫استانداري مس��وول رسيدگي به اين امر‬ ‫بود؛ اكنون بازهم ساختوسازها در پارك‬ ‫ملي سرخهحصار از سر گرفته شده است.‬ ‫ساختوس��ازهاي غيرقانوني كه در نبود‬ ‫مديركل وقت اداره محيط زيست استان‬ ‫تهران گويي حتي قانون هم توان مقابله‬ ‫با آن را ندارد.‬ ‫زندگی‬ ‫8‬ ‫خبرچین‬ ‫الميرا حصاركي‬ ‫صندلی داغ‬ ‫گفتوگويي متفاوت با بهاره رهنما‬ ‫به�اره رهنم�ا بازیگر، نویس�نده و روزنامهن�گاري پران�رژي و پركار‬ ‫اس�ت. هر روزي كه ميگذرد یك كار ت�ازه انجام ميدهد و طرفدارانش‬ ‫را ذوقزده ميكند. بيش از همه عاش�ق پریا دخترش اس�ت و زندگي با‬ ‫پيمان قاس�مخاني را دوس�ت دارد. ب�ا او گپي زدیم و س�والهاي ریز و‬ ‫درش�تي از آرزوها و ترسهایش پرس�يدیم. بهاره رهنما كه به مهرباني‬ ‫معروف است دوست دارد گاهي جاي مرلين مونرو باشد و بعضي موقعها‬ ‫جاي جومپا الهيري.‬ ‫اولين خاطرهاي كه به خاطر ميآورید؟‬ ‫يك تاب خيلي بلند توي حياط داشتيم كه سوارشدنش خيلي برام سخت بود‬ ‫و به دليل اينكه خوار و برادر بزرگتر از خودم داش��تم هميشه براي سوارشدن‬ ‫به كمك آنها احتياج داشتم.‬ ‫دوست داشتيد جاي آدم دیگري بودید؟‬ ‫خيلي بهندرت اما بعضي موقعها دوست داشتم جاي اينگيريد برگمن، جومپا‬ ‫الهيري، مرلين مونرو و سيمين دوبوار باشم. اين آدمها هيچ ربطي به هم ندارند‬ ‫اما من هركدام را به دليل خاصي دوست دارم.‬ ‫اگر از اول به دنيا ميآمدید، باز هم همين شغل و همين راه را انتخاب‬ ‫ميكردید؟‬ ‫صددرصد. ش��ايد چيزهايي را عوض ميكردم اما شاهراه زندگيام همين بود؛‬ ‫نويسنده- بازيگر.‬ ‫بهترین خصوصيتي كه دیگران در مورد شما ميگویند چيست؟‬ ‫مهربان بودن.‬ ‫بزرگترین ترس زندگي شما چيست؟‬ ‫خيلي سخت است كه در موردش حتي صحبت كنم؛ از دست دادن نزديكانم؛‬ ‫كساني كه دوستشان دارم.‬ ‫بهترین هدیهاي كه تا به حال گرفتهاید؟‬ ‫بهترين هديه عمرم آرم طرح ترافيك بود كه از پيمان گرفتم.‬ ‫بهترین فيلمي كه تا به حال دیدهاید؟‬ ‫بدونشك، كازابالنكا.‬ ‫دوست دارم جاي مرلين مونرو باشم‬ ‫چه کسي‬ ‫گلوي تهران را ميفشارد‬ ‫پارك ملي سرخهحصار ريه تنفسي پايتخت است و تخريب آن‬ ‫سالمت و زندگي تهرانيها را تهديد ميكند‬ ‫پوریا سوري‬ ‫زنجبيل در تسكين‬ ‫دردهاي عضالني‬ ‫موثر است‬ ‫همين ديروز ب��ود كه وقتي از خانهام‬ ‫در غرب تهران به س��مت محل كارم در‬ ‫مركز پايتخت حركت كردم، حس كردم‬ ‫هر لحظه چيزي روي س��ينهام بيش��تر‬ ‫س��نگيني ميكند، كمكم ح��س كردم‬ ‫نفسم باال نميآيد، از تاكسي پياده شدم‬ ‫و گوشهاي سايهاي يافتم و روي زمين ولو‬ ‫ش��دم. چند دقيقهاي گذشت تا توانستم‬ ‫نفسي چاق كنم و بلند شوم و به اين شهر‬ ‫درندشت نگاهي بيندازم. توده غباري كه‬ ‫هر روز بيش��تر بر آن سنگيني ميكند را‬ ‫تنها عاملي يافتم كه راه نفس من و ساير‬ ‫همشهريانم را گرفته و با خود انديشيدم‬ ‫كه راه چاره چيست؟!‬ ‫به دفتر روزنامه تازه رس��يده بودم كه‬ ‫پيامكي از دوس��تي آمد كه خبر ميداد‬ ‫يكي از خبرنگاران و فعاالن محيط زيست‬ ‫در پارك ملي سرخهحصار يعني درست‬ ‫در همانجايي كه دو سال پيش محمدباقر‬ ‫صدوق، مدير وقت اداره محيط زيس��ت‬ ‫تهران مورد ضرب و شتم قرارگرفته بود،‬ ‫مورد هتاكي و ضرب و ش��تم قرار گرفته‬ ‫است آن هم به دليل تالش براي انعكاس‬ ‫خب��ري كه با س��المت و زندگ��ي تمام‬ ‫تهرانيها رابطه مستقيم دارد.‬ ‫نميتوانم از اين س��طر مطلب به بعد‬ ‫را ب��دون آزردگي خاطر بنويس��م چراكه‬ ‫دردآور اس��ت زندگي كردن در ش��هري‬ ‫كه هنوز در آن كساني پيدا ميشوند كه‬ ‫عربده ميكش��ند و بدون توجه به آنچه‬ ‫قانون ميخواني��م اجازه تعدي به حقوق‬ ‫ديگران را به خود ميدهند.‬ ‫مس��اله اصال ش��خصي نيست چراكه‬ ‫تعدي آش��كار عدهاي به يك خبرنگار در‬ ‫پارك سرخهحصار فقط از آن جهت بوده‬ ‫ك��ه تعدي بزرگتري ك��ه درواقع تجاوز‬ ‫به حقوق زيس��تمحيطي تمام تهرانيها‬ ‫است، آشكار نشود و همين نكته ابتداي‬ ‫ماجرا است.‬ ‫پارك ملي سرخهحصار‬ ‫چه اهميتي دارد؟‬ ‫اگر بخواهيم از بعد تاريخي به اهميت‬ ‫زيس��تمحيطي پارك ملي سرخهحصار‬ ‫و تاثي��ر مس��تقيم آن ب��ر س��المت و‬ ‫زندگي تهرانيها اش��اره كنيم، ميتوانيم‬ ‫ب��ه نخس��تين روزهاي حكوم��ت قاجار‬ ‫نگاه��ي بيندازيم و بدانيم ك��ه از روزگار‬ ‫آغامحمدخ��ان قاجار منطق��ه جاجرود‬ ‫بهعن��وان قرق انتخاب ش��د و در روزگار‬ ‫فتحعليشاه همه منطقه جاجرود، خجير‬ ‫و س��رخهحصار بهص��ورت ق��رق درآمد.‬ ‫در 0131 هج��ري شمس��ي حدفاص��ل‬ ‫اراضي و كوهه��اي جاجرود و ورجين به‬ ‫نام تلوو هزار دره ب��ه اين مناطق افزوده‬ ‫ش��د و تا امروز هم اي��ن مناطق بهعنوان‬ ‫ش��ريان ورودي هواي ته��ران بهصورت‬ ‫حفاظتشده باقي مانده است.‬ ‫درخصوص خود منطقه سرخهحصار‬ ‫بايد گفت سرخهحصار يكي از قديميترين‬ ‫ش��كارگاههاي ايران محس��وب ميشود،‬ ‫به همي��ن خاطر در گذش��ته و امروز از‬ ‫اهميت خاصي برخوردار بوده است. اين‬ ‫منطقه با 8619 هكتار مساحت در سال‬ ‫9531 بهعنوان پارك ملي شناخته شد.‬ ‫اين پارك از تنوع زيس��تي بس��يار باال و‬ ‫اهميت تحقيقاتي زيادي برخوردار است.‬ ‫فرهيخت�گان: ريش��ه زنجبيل‬ ‫قرنها اس��ت كه بهعنوان يك ماده‬ ‫گياه��ي درمانكنن��ده ب��راي رفع‬ ‫بس��ياري از مش��كالت و ناراحتيها‬ ‫مانند سرفه و س��رماخوردگي و نيز‬ ‫ناراحت��ي معده مورد اس��تفاده قرار‬ ‫ميگيرد اما در ي��ك تحقيق جديد‬ ‫مش��خص ش��ده زنجبيل براي رفع‬ ‫دردهاي ماهيچهاي بس��يار مفيد و‬ ‫موثر است. اين گياه مفيد بهتر از هر‬ ‫داروي مس��كن ديگري براي درمان‬ ‫اين قبيل دردها سودمند است.‬ ‫طرح: هادی حيدری‬ ‫فرهيخت�گان: پدره��ا و مادره��ا‬ ‫ميتوانن��د از بيس��كوئيت بهعن��وان‬ ‫ميانوع��دهاي مناس��ب ب��راي‬ ‫كودكانش��ان اس��تفاده كنند، البته‬ ‫به ش��رطي كه به آن خام��ه، كره يا‬ ‫چربيهاي اشباعش��ده و شكر اضافه‬ ‫نش��ده باشد. بس��تني، بيسكوئيت و‬ ‫مغزهايي مثل بادامزميني كه در يكي،‬ ‫دو س��ال اخير بهصورت بستهبندي‬ ‫وارد ب��ازار ش��دهاند ازجمله تنقالتي‬ ‫هستند كه نهتنها مضر نيستند حتي‬ ‫ارزش غذايي هم دارند.‬ ‫بيسكوئيت بدون خامه‬ ‫ميانوعده مناسب‬ ‫كودكان‬ ‫بهترین كتابي كه خواندهای؟‬ ‫تع��داد كتابهاي خوبي كه خواندهام خيلي زياد اس��ت و نميتوانم يكي را از‬ ‫بين بهترينها انتخاب كنم اما ش��ايد در جستوجوي زمان از دست رفته مارسل‬ ‫پروست.‬ ‫بيشتر به چه نوع فيلمهایي عالقهمندید؟‬ ‫فيلمهاي سينماي مستقل اروپا و فيلمهاي كالسيك هاليوود.‬ ‫تا حاال به داشتن یك قدرت ویژه فكر كردید؟‬ ‫بل��ه، اينكه بتوان��م بعضي چيزها را فراموش كنم؛ داش��تن قدرت فراموش��ي‬ ‫انتخابي.‬ ‫اگر قدرت این را داشتيد كه كسي را زنده كنيد، چه كسي بود؟‬ ‫خسرو ش��كيبايي، فروغ فرخزاد، مرلين مونرو، يكي از دوستانم، مادربزرگم و‬ ‫تمام كساني كه دوستشان داشتم و فكر ميكنم كه وقت مردنشان نبود.‬ ‫خانه آرزوهایتان چطور بوده؟‬ ‫يك خانه باالي يك تپه سرسبز كه درختان زيادي از پنجرهها پيدا است و ديد‬ ‫زيبايي به يك رودخانه يا يك درياچه دارد.‬ ‫در زندگي چقدر به شانس اعتقاد دارید؟‬ ‫خيلي، خيلي زياد. اصوال آدم خرافاتياي هستم.‬ ‫بزرگترین آرزوي زندگي شما؟‬ ‫اينكه بتوانم س��الهاي طوالني كنار پريا و پيمان در ش��اديها شريك باشم و‬ ‫پريا هيچ وقت احساس اين را نداشته باشد كه زمان بودن با او گذشته.‬ ‫آخرین كاري كه انجام دادید؟‬ ‫به چاپ رس��يدن كتاب وبالگم «ماه ش��ب هفت» توسط نشر «حوض نقره».‬ ‫من با اين وبالگ بزرگ ش��دم و اولين زن بازيگري هس��تم كه هفت سال مداوم‬ ‫از 92 تا 63 س��الگي در دنياي مجازي نوش��تم و وبالگ دارم. دوس��ت داش��تم‬ ‫دوس��تاني كه عالقهاي به دنياي مجازي ندارند، فرص��ت خواندن وبالگ- كتاب‬ ‫من را داشته باشند.‬ ‫دكتر تام اسميت پاسخ میدهد‬ ‫اهالي پايتخت را توس��ط عدهاي از كمي‬ ‫دقيقتر و البت��ه موجز دنبال كنيم، بايد‬ ‫گفت ب��ا وجود ممنوعيت قانوني هرگونه‬ ‫ساختوس��از در پارك ملي سرخهحصار‬ ‫ك��ه همانط��ور كه گفتيم ريه تنفس��ي‬ ‫ش��هر تهران اس��ت، ساختمانسازي در‬ ‫ش��هركي به نام زيتون چند س��ال است‬ ‫كه گاه و بيگاه از س��ر گرفته ميش��ود و‬ ‫در اين ميان معلوم نيست چه قدرتي به‬ ‫دستاندركاران اين پروژه اجازه ميدهد‬ ‫عليرغم تمام بنبستهاي قانوني باز هم‬ ‫كورهراه��ي را براي ادامه شهركس��ازي‬ ‫خود پيدا كنند.‬ ‫نكته تاملبرانگيز آن است كه در حالي‬ ‫ساختوسازها در پارك ملي سرخهحصار‬ ‫بر خالف راي قانون آغاز ش��ده است كه‬ ‫دس��تخوش تخريب و ساختوساز شده‬ ‫اس��ت. گونههاي جانوري س��رخهحصار‬ ‫نيز بهدليل ش��كار غيرمجاز كاهش يافته‬ ‫است.‬ ‫يك��ي ديگر از مهمتري��ن ويژگيهاي‬ ‫پارك ملي س��رخهحصار در اين است كه‬ ‫كارشناس��ان محيط زيست و ساماندهي‬ ‫شهري از آن بهعنوان ضربهگير تهران ياد‬ ‫ميكنند. يعني اين پارك اجازه نميدهد‬ ‫تهران درندش��ت از سمت ش��رق از اين‬ ‫بزرگتر شود و همين نكته خود يكي از‬ ‫مهمترين خصوصيات سوقالجيشي اين‬ ‫پارك ملي است كه با سرنوشت و زندگي‬ ‫تكتك تهرانيها رابطه مستقيم دارد.‬ ‫تجاوز به حقوق مردم تهران‬ ‫اگ��ر بخواهيم بحث تج��اوز به حقوق‬ ‫بنه، بادامكوهي، ارس، زرش��ك، زالزالك،‬ ‫تنگرس، گون درمنه و شيرخشت برخي‬ ‫گونهه��اي گياه��ي اي��ن پ��ارك ملي را‬ ‫تشكيل ميدهند.‬ ‫مهمترين گونهه��اي جانوري آن نيز‬ ‫عبارتن��د از: قوچ و ميش البرز، بز وپازن،‬ ‫گراز، پلنگ، كفتار، گربه پاالس، كاراكل،‬ ‫گرگ، كبك و تيه��و؛ بهويژه اين منطقه‬ ‫يك��ي از زيس��تگاههاي آه��و محس��وب‬ ‫ميش��ود. نزديكي اين پارك به كالنشهر‬ ‫تهران اهميت آن را صدچندان كرده است‬ ‫بهطوري كه كارشناسان محيطزيست از‬ ‫س��رخهحصار و خجير بهعنوان ريههاي‬ ‫تنفس��ي تهران نام ميبرن��د. با اين همه‬ ‫اين پ��ارك طي س��الهاي اخير همواره‬ ‫مورد تعرض قرار گرفته و بخش��ي از آن‬ ‫فرهيختگان: نوشيدن حتي يك‬ ‫فنجان چاي در روز با كاهش سرعت‬ ‫تحليل رفتن سلولهاي مغزي و نيز‬ ‫هوش��يار نگه داش��تن مغز تا سنين‬ ‫س��الخوردگي به مغز كمك ميكند.‬ ‫كاتچينز ي��ك تركي��ب طبيعي در‬ ‫چاي اس��ت كه از سلولهاي مغزي‬ ‫در برابر پروتئين آسيبرسان به مغز‬ ‫محافظ��ت ك��رده و در نتيجه توان‬ ‫ادراكي مغز را حفظ ميكند. گفتني‬ ‫است كه پروتئين آسيبرسان به مغز‬ ‫طي گذش��ت سالهاي عمر افراد در‬ ‫مغز آنها س��اخته ميشود. همچنين‬ ‫كافئي��ن موجود در چ��اي برخالف‬ ‫كافئي��ن قه��وه، ح��اوي پروتئي��ن‬ ‫طبيعي موس��وم به تيآنين اس��ت‬ ‫كه اث��رات جانبي معمول كافئين از‬ ‫قبيل افزايش فشار خون، سردردها‬ ‫و خستگي را خنثي ميكند.‬ ‫چاي براي مغز‬ ‫مفيد است‬ ‫دکتر! دکتر!‬ ‫جدول شماره 961‬ ‫پس�ر هفت س�الهام از چهار س�الگي تودهاي (كمي كوچكتر از نوك‬ ‫یك انگش�ت كوچك) در گردنش دارد. س�فت و متحرك است. جداي از‬ ‫عفونتهاي گوش، او سالم است. این توده را به پزشك عمومياش نشان‬ ‫دادم و او به من گفت كه اگر این توده رشد كرد برگردید پيش من. توده‬ ‫بزرگتر نشده اس�ت. من كمي نگرانم، چون برادر من هم در 81 سالگي‬ ‫دچار سرطان غدد لنفاوي (سرطان هوجكين) شد.‬ ‫با توجه به تجربه برادرتان ميتوانم نگرانيتان را در مورد سرطان غدد لنفاوي‬ ‫درك كنم. اما لطفا آن تجربه را بگذاريد كنار. اين بيماري س��رطان غدد لنفاوي‬ ‫هوجكين نيس��ت. اينطور كه توده موردنظر بيش از سه سال است بدون تغيير‬ ‫باقي مانده و پس��رتان را اذيت يكن��د، تقريبا ميتوان با قطعيت گفت كه يك‬ ‫غده چركي ريش��هدار قديمي از يك زخمي است كه از غفونت گوش سرچشمه‬ ‫گرفته است. (غدد لنفاوي گردن، محتويات خود را از گوش ميگيرد.) پزشكتان‬ ‫قطع��ا آن را معاينه كرده و به اين نتيجه رس��يده كه خوشخيم اس��ت. درواقع‬ ‫بس��ياري از كودكان، چنين غدههايي در گردن خود دارند كه س��الهاي زيادي‬ ‫همانجا ميمانند و بيشترشان بهتدريج با رشد بافتهاي گردن در آستانه بلوغ از‬ ‫بين ميروند. با اين حال، با پزشكتان درباره ترسهايتان صحبت كنيد. پسرتان‬ ‫هم ناراحت است؟ اگر ناراحت است خوب است كه او هم با دكتر حرف بزند.‬ ‫اين توده نگرانكننده‬ ‫خالق «گلدان يوناني» - لوله گوارش��ي 7- دوش و‬ ‫كتف- دوركننده- قسمتي از دست و پا- ظرف چاي‬ ‫8- فرمان شروع- نسبت دو محصل 9- نان كاغذي-‬ ‫ضربه س��ر- نوعي صندلي- اث��ر چربي 01- درخت‬ ‫اعدام- ش��هر هنري ايتاليا 11- لحظه كوتاه – تفاله‬ ‫عسل- پير و كهنسال- ظرف سكه 21- الهه شكار-‬ ‫حيله و نيرن��گ- درخت خوشقام��ت 31- ايالتي‬ ‫در اتازوني- طبيع��ي و معمولي 41- پربها- منطقه‬ ‫سردسير روسيه – پاسبانسر! 51- اثري از «تنسي‬ ‫ويليامز» نويسنده آمريكايي‬ ‫‪ardeshiri@farheekhtegan.com‬‬ ‫1- از آثار «ويليام فالكنر» نويسنده تواناي آمريكايي-‬ ‫سپيدگربنا 2- عزيز و محترم- سد رود نيل- وسيله‬ ‫درودگ��ري 3- پرچم و بيرق- س��از ظلماني!- پول‬ ‫بينالمللي 4- ترس و بزدلي- مزد و جزا- شهري در‬ ‫مثلث 5- پول طالي قديم- پاسخ 6- اثري از «پرل.‬ ‫س. باك» نويسنده آمريكايي- اعمال حج 7- ضمير‬ ‫ناپيدا- تند- س��از ضربي- موجود تكياختهاي 8-‬ ‫ظرف روغن- پوس��تين- درهم پيچيدن- سرپيچي‬ ‫9- حاال و اكنون- سرماي سخت- آماسيدن- حرف‬ ‫پوس��ت كنده 01- زيردست- اش��اره به نماز ميت‬ ‫11- پردهدر- رايزن 21- دروغ آذري- در جايي آرام‬ ‫گرفت��ن- اراده محكم 31- نام م��ادر گرامي پيامبر‬ ‫اس��الم (ص) – از وس��ايل زورخانه- پيش��ين 41-‬ ‫درخت لرزان- از جنگهاي نادرشاه- ماه بهاري 51-‬ ‫قلب- بزرگترين شاعر پرتغال خالق «لوزيادس»‬ ‫عمودي:‬ ‫افقي:‬ ‫معروف اس��ت زماني كه چنگيزخان براي نخس��تين بار با شهري مستحكم‬ ‫روبهرو ش��د به مدافعان پيشنهاد كرد چنانچه هزار گربه و 01 هزار پرستو به او‬ ‫داده ش��ود از محاصره شهر دست بر خواهد داشت. اين پيشنهاد پذيرفته شد و‬ ‫چنگيزخان دستور داد پارچههايي را به دم گربهها و پرستوها بسته و آتش بزنند‬ ‫و آنها را رها كنند. حيوانات رها شده راه خانه خود را در پيش گرفتند. بدينسان‬ ‫شهر به آتش كشيده شد در هرجومرج فرو رفت و به راحتي تسخير شد.‬ ‫مغولها، دیوید مورگان، ترجمه: عباس مخبر، نشر مركز‬ ‫كلك مغولي‬ ‫خوشخیم‬ ‫حل جدول شماره 861‬ ‫1- اثري از «هرمان هس��ه» نويسنده مشهور آلماني‬ ‫2- تشنه فريب بيابان – از حبوب- شاهكار تربيتي‬ ‫«ژان ژاك روس��و» 3- از ان��واع ط��الق- ن��ام قديم‬ ‫اندون��زي 4- ع��زم و اراده- وس��يله درو- كم ارتفاع‬ ‫5- ح��رف ن��دا- راهنما و جل��ودار- ق��وت غالب-‬ ‫كجاست؟ 6- شاعر نهضت رمانتيك ادبيات انگليس‬ ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online