{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

rahnamaeghadir1 - ]1]2

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ﺮﮕﺸﻳﺎﺸﺨﺑ هﺪﻨﺸﺨﺑ ﺪﻧواﺪﺧ مﺎﻧ ﻪﺑ لوا ﺶﺨﺑ : ﻲﻬﻟا يﺎﻨﺛ و ﺪﻤﺣ ] 1 [ ﻪﻧﺎﮕﻳ رد ﻪﻛ ﺖﺳاﺰﺳ ار ياﺪﺧ ﺶﻳﺎﺘﺳ ﻲﮔ ﻲﻳﺎـﻬﻨﺗ رد و ﻪـﺒﺗﺮﻣﺪﻨﻠﺑ شا ﻚـﻳدﺰﻧ نﺎﮔﺪـﻳﺮﻓآ ﻪـﺑ شا ﺖﺳا . ﺶﺘﻨﻄﻠﺳ ﺮﭘ ﺶﻨﻳﺮﻓآ نﺎﻛرا رد و لﻼﺟ نﺎﻜﻣ ﻪﻜﻧآ ﻲﺑ دراد ﻪﻃﺎﺣا ﺰﻴﭼ ﻪﻤﻫ ﺮﺑ ،ﺖﺳا گرﺰﺑ شا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﺮﺑ و دﻮﺷ ﺎﺟ ﻪﺑﺎﺟ و دﺮﻴﮔ و هدﻮـﺑ هدﻮﺘﺳ هراﻮﻤﻫ ﺖﺳا هﺰﻴﭼ دﻮﺧ نﺎﻫﺮﺑ و ترﺪﻗ ﻪﺑ نﺎﮔﺪﻳﺮﻓآ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ . ﺖﺳوا يﻮﺳ ﻪﺑ رﻮﻣا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﺖﺸﮔﺮﺑ و وا زا مﺎﺠﻧا و زﺎﻏآ ﺖﺴﻴﻧ ﻲﻧﺎﻳﺎﭘ ار وا ﻲﮔرﺰﺑ و ﺪﺠﻣ . ] 2 [ هﺪﻨﻨﻳﺮﻓآ ﺖﺳوا نﺎﻤﺳآ ي هﺪﻨﻧاﺮﺘـﺴﮔ و ﺎـﻫ ي ﻦﻴـﻣز ﺺﻳﺎـﺼﺧ زا هﺰـﻨﻣ و رود ﺎـﻬﻧآ ناﺮـﻤﻜﺣ و ﺎـﻫ هﺪﻳﺮﻓآ هﺰﻨﻣ رد و ﺖﺳﺎﻫ ﺮﺗﺮﺑ نﺎﮕﻤﻫ ﺲﻳﺪﻘﺗ زا ﺰﻴﻧ دﻮﺧ ندﻮﺑ . ﺎﮔدروﺮﭘ ﺖﺳﻮﻤﻫ ر ،حور و نﺎﮕﺘﺷﺮﻓ هﺪﻨﺸﺨﺑ و ،نﺎﮔﺪﻳﺮﻓآ ﺮﺑ ﺶﺨﺑ ﻲﻧوﺰﻓا هﺪـﻳد ﻲﻫﺎـﮕﻧ ﻢﻴـﻧ ﻪﺑ ،ﺖﺳا تادﻮﺟﻮﻣ ﻪﻤﻫ ﺮﺑ ي ار ﺎـﻫ و ﺪـﻨﻴ هﺪﻳد ﺪﻨﻨﻴﺒﻧ ار وا ﺰﮔﺮﻫ ﺎﻫ . ﺖﺳﺎﺒﻴﻜﺷ و رﺎﺑدﺮﺑ و ﻢﻳﺮﻛ . ﺖﻨﻣ ﺶﻳﺎﻄﻋ و لﻮﻤﺷ نﺎﻬﺟ ﺶﺘﻤﺣر رد راﺰـﮔ ﺰﺳ ﺮﻔﻴﻛ و مﺎﻘﺘﻧا ﺖﺳا بﺎﺘﺷ ﻲﺑ باﺬﻋ ناراوا . ] 3 [ نﺎﻬﻧ ﺮﺑ نورد ﺮﺑ و هﺎﮔآ ﺎﻫ هﺪﻴﺷﻮﭘ ،ﺎﻧاد ﺎﻫ نﺎـﻬﻨﭘ و رﺎﻜﺷآ وا ﺮﺑ ﺎﻫ ﺮـﻫ ﺮـﺑ ﺖـﺳا ﻦـﺷور وا ﺮـﺑ ﺎـﻫ ﻴﭼ و ﺮﻴﮔاﺮﻓ ﻲﺘﺴﻫ هﮋـﻳو هﺪـﻳﺪﭘ ﺮﻫ ﺮﺑ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ و وا زا نﺎﮔﺪﻳﺮﻓآ يوﺮﻴﻧ ،ه يﺪـﻨﻧﺎﻤﻫ ار وا ،ﺖـﺳوا ي ﺖﺴﻴﻧ . ﺳا ﻲﺘﺴﻫ ﺮﻫ ﺶﺨﺑ ﻲﺘﺴﻫ وا ءﻲﺷﻻ نﺎﺘﺴﻜﻳرﺎﺗ رد ،ﺮﺘـﺴﮔ لﺪﻋ و هﺪﻧز و ﻪﻧادوﺎﺟ وا ﺰـﺟ يﺪـﻧواﺪﺧ ﻢﻴﻜﺣو ﺪﻨﻤﺟرا ﺖﺳوا و ﺪﺷﺎﺒﻧ . ] 4 [ هﺪﻳد هﺪﻳد ﻪﻛ ﺖﺳوا و ﺖﺴﻴﻧ ﻲﻫار وا ﺮﺑ ار ﺎﻫ رد ار ﺎﻫ ﻲﻧﺎﻬﻨﭘ ﺮﺑ ﺖﺳوا و ﺎـﻫرﺎﻛ ﺮـﺑ و هﺎـﮔآ ﺎﻫ وا ﺮـﮕﻣ دزﺎﻴﻧ ﺖﺳد رﺎﻜﺷآ و نﺎﻬﻧ زا وا ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ ﺮﺑ و ﺪﺑﺎﻴﻧ ار ﺶﻔﺻو ﻲﺴﻛ ،نﺪﻳد زا ،ﺎﻧاد ّﺰﻋ ـﺟو
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

rahnamaeghadir1 - ]1]2

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online