S04 - ٩٥٩ﻪﻣﺎﻧ هﮋ و ▪...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ٩٥٩ﻪﻣﺎﻧ هﮋ و ▪ ١٧١٣٢هرﺎﻤﺷ ▪ ١٤٢٩ هﺪﻌﻘﻟا ﺴذ١٧ ▪ ١٣٨٧ نﺎﺑآ ٢٦ ▪ ﻪﺒﻨﺷ ﻚ ندراﺰﮔ ﺞــﺣ و ﺞﺣ ﺎﻣ ٦ــﺳرﺎﻓ بﺎﻧ تﺎــﻴﺑدا رد ﻦﺘــﺷﻮﻧ ار ﺞﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﻔــﺳ نﺎﻤﻫ ﺎ ﻪﻣﺎﻧ ﺞﺣ هﮋــو ﻪﺑو رادرﻮﺧﺮﺑ ا هﮋو هﺎﮕــﺎﺟ زا و ﻪﺘــﺷاد جاور ﻢﺪﻗ زا رد ،ﺖﺳا نﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ صﺎﺧ ×ﺎﻇو زا ﻪﻛ ﺞﺣ.ﺖﺳا بادآ ﺎﺑ ،نﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ زا ٦ﻌﻤﺟ ﻂــﺳﻮﺗ و صﺎﺧ ٦ﻣﺎا .دﺮﻴﮔ ٦ﻣ مﺎﺠﻧا ﻦﻴﻌﻣ ٦ﻧﺎﻜﻣ ردو صﺎﺧ ٦ﻄاﺮــﺷ و ﺮﻫﺎﻇ اراد ،نﺎــﺴﻧا لﺎــﻤﻋا ﺮﺎــﺳ ﺪــﻨﻧﺎﻤﻫ ﺞــﺣ رد ﻪﻛ ﺖــﺳا ٦ﻟﺎﻤﻋا نﺎﻤﻫ ﺞﺣ ﺮﻫﺎﻇ ٦ﻨﻃﺎﺑ و ﺖــﺳا .ﺖﺳا هﺪﻣآ ﺞﺣ ﻚﺳﺎﻨﻣ ﺎﻫ بﺎﺘﻛ فاﻮﻃ ،ﻦﺘﻔﮔ ﻚﻴﺒﻟ ،ﻦﺘﺴﺑ ماﺮﺣا ،ﺮﻔﺳ ٦ﮔدﺎﻣآ ﺮﻴﺼﻘﺗ، هوﺮﻣ و ﺎﻔﺻ ﻦﻴﺑ ٦ﻌﺳ ،نﺪﻧاﻮﺧ زﺎﻤﻧ،ندﺮﻛ ﺎﻫ نﺎﻣز ردو صﺎﺧ ﺎﻫ × ِ ﻗﻮﻣ رد فﻮﻗو ،ندﺮــﻛ ، (٦ﻨ ِ ﻣ و ماﺮﺤﻟا ﺮﻌــﺸﻣ ،تﺎــﻓﺮﻋ اﺮﺤﺻ) ﻦــ ّ ﻴﻌﻣ ٦ﻧﺎﺑﺮﻗ و نﺎﻄﻴــﺷ ﻢﺟر اﺮــﺑ ندﺮــﻛ ﻊﻤﺟ هﺰﺮﮕﻨــﺳ ﻦا مﺎﺠﻧا ﻪﻔــﺴﻠﻓ ﺎآ ﻪﻛ ﺖــﺳا ﻦا لاﻮــﺳ ﺎﻣا. ندﺮﻛ ﻂﻘﻓ دوﺪﺤﻣ نﺎﻣز ردو ﺖﺨــﺳ و هدﺮــﺸﻓ لﺎﻤﻋا ﻪﻤﻫ ﻦا ﻪﻛ ﺲــﻛﺮﻫ ؟ﺖــﺳا نآ ٦ﻜﺰﻴﻓ و ﺮﻫﺎﻇ مﺎــﺠﻧا ٦ﺟﺎﺣ داد مﺎﺠﻧا ﻖﻴﻗد و ﻊﻗﻮﻣ ﻪﺑ ار تﺎﻛﺮﺣ و لﺎــﻤﻋا ﻦا؟داد ٦ــﺘﺰﻣ ﻪــﭼ نﺪــﺷ ٦ﺟﺎﺣ ًﻼﺻا ؟دﻮــﺷ ٦ﻣ ﻪــﺸﻴﻤﻫ ﺮــﮕد ﺎﻫ ﺶــﺳﺮﭘ زا رﺎﻴــﺴﺑ و ﺎﻫ لاﻮــﺳ ﻪﺘﺷاد لﻮﻐﺸﻣ دﻮﺧ ﻪﺑ ار ﻮﺟاﺪﺧ ﺎﻫ نﺎــﺴﻧا ﻦﻫذ ﻪﻧ ﺎﻫ نآ ﻪــﺑ ﺦــﺳﺎﭘ و ﺎﻫ لاﻮــﺳ ﻦا حﺮﻃ ﻪﺘﺒﻟا.ﺖــﺳا تأﺮﺟ و ٦ﮕﺘــﺴﺎﺷ ﻪﻧو ﺖــﺳا ﺮﻴﻘﺣ ﻦا ﺖﻋﺎﻀﺑ رد ﺎﻫزور ﻦا.ﻢﻠﺋﺎﻗ ﺶﻮﺧ اﺮــﺑ ار ﺚﺤﺑ ﻦا ﻪﺑ دورو ﺞﺣ لﺎﻤﻋا ندروآ ﺎــﺟ ﻪﺑ اﺮﺑ ناﺮﺋاز ماﺰﻋا ﺪﻫﺎــﺷ ﺮﺻﺎﻧ فوﺮﻌﻣ هﺪﻴﺼﻗ دﺎ ﻪﺑ اﺮﻣ ﺮﻣا ﻦا ﻪﻛ ﻢﻴــﺷﺎﺑ ٦ﻣ ﺖﺧاﺪﻧا ﺮﺠﻫ ﻢﺠﻨﭘ نﺮﻗ ﺮﻋﺎــﺷ، ٦ﻧﺎدﺎﺒﻗ وﺮــﺴﺧ ﺞﺣ زا ﻪﺘــﺸﮔﺮﺑ ناورﺎﻛ لﺎﺒﻘﺘــﺳا ﻪﺑ ٦ﻣﺎا ﻦﻴﻨﭼرد ﻪﻛ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERS 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Miami University.

Ask a homework question - tutors are online