{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

دوره_های_آ&Ugra

دوره_های_آ&Ugra

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫آ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫4‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره(‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫4‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اداري‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺴﺎد) ﺳﻨﺠﺶ/ ﺷﻨﺎﺧﺖ/ و ...‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺴﺎد اداري‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫دﻛﺘﺮ ﺧﺪاداد‬ ‫ﺣﺴﻴﻨﻲ‬ ‫ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﺴﺎد‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫3‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫1‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎردان و ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫آ‬ ‫د‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش "ﻧﺎد"‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫2‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫آﻗﺎي اﺳﺘﺮﻛﻲ‬ ‫ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ ‫آﻗﺎي اﺳﺘﺮﻛﻲ‬ ‫0‬ ‫9‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫9‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫9‬ ‫1‬ ‫وزارت ﻋﻠﻮم‬ ‫وزارت ﻋﻠﻮم‬ ‫وزارت ﻋﻠﻮم‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫8‬ ‫61‬ ‫42‬ ‫23‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎٌ‬ ‫اﻋﻼم‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎٌ‬ ‫اﻋﻼم‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎٌ‬ ‫اﻋﻼم‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺳﻤﻴﻨﺎر اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻫﺪف ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫روﺷﻬﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫روﺷﻬﺎي ﻗﻀﺎوت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫دروﻧﻲ، ﻓﺮﻣﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ادواري‬ ‫2‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎردان و ﻛﺎرﺷﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ‬ ‫آ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫آﻗﺎي اﺳﺘﺮﻛﻲ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫23‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫آﻗﺎي اﺳﺘﺮﻛﻲ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫23‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻮزه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫آﻗﺎي اﺳﺘﺮﻛﻲ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫61‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ‬ ‫آﻗﺎي اﺳﺘﺮﻛﻲ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫اراﺋﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر دﺳﺘﺎورد ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ‬ ‫وﻳﮋه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ و دﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ‬ ‫وﻳﮋه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ و دﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫42-61‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎٌ‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ )ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ(‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫اﻋﻼم‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﭼﺎپ‬ ‫3‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎردان، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه‬ ‫آ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺑﻬﺸﺘﻲ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫42‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه )‪GLP ( Good Laboratory Practice‬‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫دﻛﺘﺮ ﻳﻤﻴﻨﻲ‬ ‫,‬ ‫8‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫61‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ‪GC‬‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫02-61‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )ﺣﺠﻢ(‬ ‫دﻛﺘﺮ ﻳﻤﻴﻨﻲ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫61‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ‪HPLC‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه، ﻫﻤﺎﻳﺶ، ﺳﻤﻴﻨﺎر و ﻳﺎ ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ واﺣﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫اﻋﻼم‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫4‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪار و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺘﺎب‬ ‫آ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ‬ ‫ﻣﺪرس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ‬ ‫ﻣﺪرس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ‬ ‫ﻣﺪرس‬ ‫6‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﻬﻴﻢ ﻧﻴﺎ‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﻘﺎﺋﻲ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫دوره ﻛﺎرﺑﺮدي راﻳﺎﻧﻪ و ﺷﺒﻜﻪ وﻳﮋه ﻛﺘﺎﺑﺪاران‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫6‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ آوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫2‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫23‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎرﺑﺮﻣﺪار‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت : ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و ﺑﺮ ﻫﻢ‬ ‫ﻛﻨﺶ ﻫﺎ‬ ‫اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺘﺎﺑﺪاري‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﻘﺎﺋﻲ‬ ‫د‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫02‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫4‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺎرك اﻳﺮان‬ ‫5‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪار، ذﻳﺤﺴﺎب، و ﺣﺴﺎﺑﺮس، ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫آ‬ ‫د‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ‪8 Excel‬‬ ‫6‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻤﺎﺗﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫04‬ ‫61‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮد ‪ Excel‬در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، آﻣﺎر و رﻳﺎﺿﻴﺎت‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس‬ ‫و ﻳﺎ آزﻣﻮن‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻓﻮق ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫23‬ ‫03‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه 1‬ ‫اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎردان، ﻛﻤﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮر اداري، ﻛﺎرﮔﺰﻳﻦ، ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت اداري‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫آ‬ ‫د‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻮاﻧﺪﻳﺸﺎن‬ ‫ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ داﻧﺶ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫8‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر اداري و ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي‬ ‫آن‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫23‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫6‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ آﻣﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ‬ ‫آ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ و‬ ‫اداري، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻣﺬﻛﻮر‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬ ‫ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ و‬ ‫اداري، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻣﺬﻛﻮر‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫_‬ ‫دﻛﺘﺮ ﺣﺎﺟﻲ زاده‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫63‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫آﻣﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ‪(1) SPSS‬‬ ‫آﻣﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -‬ ‫دﻛﺘﺮ ﺣﺎﺟﻲ زاده ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫از) 2( ‪spss‬‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ ‪Excel‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻤﺎﺗﻚ و ﻳﺎ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫04‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮد ‪ Excel‬در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، آﻣﺎر و رﻳﺎﺿﻴﺎت‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫21‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎري‬ ‫7‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻛﺎردان رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺧﻄﺎط، ﻋﻜﺎس و ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدار،ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻫﻨﺮي، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻛﺎردان‬ ‫آ‬ ‫د‬ ‫وﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫و ﻳﺎ آزﻣﻮن‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫02‬ ‫42‬ ‫61‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫وﻳﮋه رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎردان و‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫وﻳﮋه رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎردان و‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫وﻳﮋه رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎردان و‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫وﻳﮋه رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎردان و‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻋﻜﺎﺳﻲ و ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري‬ ‫ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮي‬ ‫ﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺻﻔﺤﻪ آرﺋﻲ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ‬ ‫رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺘﺼﺪي ﭼﺎپ و ﺗﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫‪Ulead Video studio‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮي در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ واﺣﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ آﻣﻮزش‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫8‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻛﺎردان ﺣﻘﻮﻗﻲ‬ ‫آ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس‬ ‫و ﻳﺎ آزﻣﻮن‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس‬ ‫23‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺸﻮر‬ ‫ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ در دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﻬﺮان‬ ‫8‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ رﻳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ، ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ، ﻣﻨﺸﻲ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫آ‬ ‫د‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ‫ﻓﻦ آران ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻮاﻧﺪﻳﺸﺎن‬ ‫ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ داﻧﺶ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس‬ ‫و ﻳﺎ آزﻣﻮن‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻮر اﺳﻨﺎد و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮان و آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻲ ﮔﺮي‬ ‫ﻣﺪرن‬ ‫9‬ ‫دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ) رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ...(‬ ‫آ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫7‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫7‬ ‫5‬ ‫ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ، اﭘﺮاﺗﻮر، ﻛﺎردان ﺷﺒﻜﻪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﻜﻪ و ﻛﺎردان اﻣﻮر ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دور ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي‬ ‫ﺳﻤﺎﺗﻚ، اﻳﺰﻳﺮان، وﻳﺴﺘﺎ ، ﺳﻴﺒﺮﺗﻚ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻨﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﺖ ﻣﺪﻳﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ واﺣﺪ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬ ‫ﺷﻏﻠﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ آﺗﺶ ﻧﺸﺎن، ﺧﻄﺎط، ﭘﺰﺷﻚ، ﻛﺎردان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫ورزﺷﻲ ، ﻛﻤﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﻣﺎﻣﺎ، ﻣﺄﻣﻮر ﺣﺮاﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺰﻳﻨﺶ ، ﻣﺪد ﻛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎس ﺑﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ آﻧﻬﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮان‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫دروه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد‬ ‫دوره ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻓﻼت ﭘﮋواك‬ ‫42‬ ‫ﺣﻀﻮري‬ ‫ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ آﺳﺎﻧﺴﻮر‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز‬ ‫اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس‬ ‫و ﻳﺎ آزﻣﻮن‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﻋﻨﻮ.ان دوره‬ ‫01‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online