{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Solving Mass to Energy Answers

Solving Mass to Energy Answers - 0DVV WR 9ROXPH...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 0DVV WR 9ROXPH RU (QHUJ\ &RQYHUVLRQV 1DPHBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1D+&2 ZLOO UHDFW ZLWK PRVW DFLGV WR IRUP D VDOW ZDWHU DQG FDUERQ GLR[LGH 'HWHUPLQH WKH YROXPH RI FDUERQ GLR[LGH SURGXFHG DW 673 LI J RI VRGLXP ELFDUERQDWH LV DOORZHG WR UHDFW ZLWK H[FHVV K\GURFKORULF DFLG 1D+&2 + +&O → &2 + + 2 + 1D&O ¡ ¡ ¢ $ URFNHW IXHO LV SUHSDUHG E\ UHDFWLQJ OLTXLG K\GUD]LQH 1 + DQG GLQLWURJHQ WHWUR[LGH WKH HQGLQJ SURGXFWV DUH QLWURJHQ JDV DQG ZDWHU 7KH UHDFWLRQ UHOHDVHG N- RI HQHUJ\ &DOFXODWH WKH KHDW UHOHDVHG ZKHQ JUDPV RI K\GUD]LQH DUH FRQVXPHG LQ DQ HQJLQH 1 + + 1 2 → 1 + + 2 + N§ § ¨ § ¨ § :KHQ K\GURJHQ SHUR[LGH LV SODFHG RQ D FXW NQHH LW GHFRPSRVHV LQWR ZDWHU DQG R[\JHQ JDV +RZ PXFK HQHUJ\ ZLOO EH UHOHDVHG ZKHQ JUDPV RI + 2 GHFRPSRVHV FRQVLGHULQJ PROHV ZLOO SURGXFH N- RI HQHUJ\ + 2 → + 2 + 2 + N   J + 2 ; N PROH + 2 ; = N J + 2 PRO + 2  ¥ ¥ © © ©  © J 1 + ; PROH 1 + N; = N- UHOHDVHG J 1 + PRO 1 + £ ¦ ¥ ¤ £ ¤ ¤ J 1D+&2 ; PRO &2 PROH / ; ; = / J 1D+&2 PRO 1D+&2 PRO &2  +RZ PDQ\ FP RI K\GURJHQ DUH SURGXFHG LI JUDPV RI ]LQF UHDFW ZLWK H[FHVV K\GURFKORULF DFLG" =Q + +&O → =Q&O + + ¡ &DOFXODWH WKH YROXPH RI R[\JHQ FDQ EH SURGXFH E\ WKH GHFRPSRVLWLRQ RI JUDPV RI ZDWHU £ + 2 → + + 2 J + 2 ¤ ,Q WKH V\QWKHVLV UHDFWLRQ RI DOXPLQXP DQG R[\JHQ KRZ PDQ\ JUDPV RI DOXPLQXP DUH UHTXLUHG WR UHDFW ZLWK GP RI R[\JHQ" ¥ $O + 2 → $O 2 ¦ ¦ § § § ¨ GP 2 ; § ¨ PROH 2 PRO $O J $O ; ; = J $O PRO 2 PRO $O GP 2 ¤ ¤ ¤ ¤ ; PROH + 2 PRO 2 / ; ; = / J + 2 PRO + 2 PRO 2 ¤ ¡ ¡ ¢ ¢ ; ¡ J 1D+&2 PROH =Q PRO + / FP ; ; ; = FP J =Q PRO =Q PRO + GP £ £ £ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online