{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

J2me - Java ME Mimarisi Temel Tanmlar Java ME Java Micro...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Java ME Mimarisi – Temel Tanımlar : Java ME : Java Micro Edition çeşitli cihazlar için tanımlanmış bir grup belirtim ve teknolojidir. Java ME belli sınıflardaki cihazlar için bir grup konfigürasyon ve profillere bölünmüştür. J2ME olan eski ismi Java ME olarak değiştirilmiştir. CLDC(Connected, Limited Device Configuration) : Java ME’nin en yaygın konfigürasyonudur. CLDC 512 KB’tan ufak hafızası ve sınırlı ağ bağlantısı olan aletler için tasarlanmıştır. CLDC KVM olarak adlandırılan JVM(Java Virtual Machine)’i ve uygulamalar için temel olan bir takım kütüphaneleri belirler. MIDP : M obile I nformation D evice P rofile” Java ME nin bir profilidir. CLDC nin üstündeki bir profil olarak yer alır ve uygulamanın yaşam döngüsü, kullanıcı grafik arabirimleri, iletişim ağı ve kalıcı depolama ile ilgili kütüphaneleri içerir. Middlet : MIDlet MIDP profili için yazılmış uygulamalara verilen isimdir. Middlet Suite : MIDletler MIDlet Suite'ler olarak paketlenir ve dağıtılır. Bir MIDlet Suite bir veya daha fazla MIDlet ten oluşabilir. MIDlet Suite .jar ve.jad olarak 2 dosyadan meydana gelir. .jad uzantılı dosya tanımlayıcı dosya, .jar uzantılı dosya MIDlet, kullanılan kütüphaneler, kaynak dosyaları gibi dosyaları içeren arşiv dosyasıdır. Java Platformları : Java ilk olarak avuçiçi ve taşınabilir cihazlar için tasarlanmış fakat sonraları çeşitli sebeplerden dolayı çıkış amacından uzaklaşmıştır. Java, Java ME ile çıkış günlerindeki amacına geri dönmektedir. Günümüzde Java platformu 3 ana kategoriye ayrılır: Standart Edition (Java SE) : Daha çok kişisel bilgisayarlara ve temel sunuculara yönelik bir takım standartları içerir. Enterprise Edition (Java EE) : Sunuculara yönelik geliştirilen bir takım standartları içerir. Micro Edition (Java ME) : Cep telefonları, kablosuz el cihazları, kişisel dijital asistanlar ve benzeri kaynakları kısıtlı cihazlar için geliştirilen standartları içerir. Konfigürasyon ve Profiller : Jave ME çeşitli konfigürasyon ve profillere bölünmüştür. Konfigürasyonlar JVM(Java Virtual Machine) detaylarını ve belli sınıftaki cihazlarla kullanılabilecek temel kütüphaneleri tanımlayan belirtimlerdir. Mesela 512KB bellekten az hafıza alanı ve sınırlı bir ağ bağlantısı olan cihazların konfigürasyonu CLDC olarak adlandırılır. CLDC lere örnek olarak bazı cep telefonları ve avuç içi bilgisayarlar(PDAs) verilebilir. Daha fazla belleğe ve işlemci gücüne sahip, sürekli ağ bağlantısı olan diğer konfigürasyon ise CDC olarak adlandırılır ( Connected Device Configuration ). Bunlara örnek olarak ise Sharp Zaurus avuç içi bilgisayarları verilebilir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 83

J2me - Java ME Mimarisi Temel Tanmlar Java ME Java Micro...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online