lec24 - March05_10

lec24 - March05_10 - Ë ´Å Ö ¸ ½¼µ ½ ÌÓ Ý³×...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½ ÌÓ Ý³× ÌÓÔ × ¯ ¯ ¯ ¯ ÈÓ× Ø Ú Ó Æ ÍÔ×ØÖ Ñ Û × Ö Ø Þ Ø ÓÒ× ÁÑÔÐ Ø Å Ø Ó ÒØ× ØÒ ËÑ Ü Ò ÒÓÒÙÒ ÓÖÑ ×Ô Ò × Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾ Ä Ø³× ØÖÝ ÓÖÛ Ö Ü ÑÔÐ «ÖÒ Ò ´ ¼µ ÓÖ Ø ×ÙÔ Ö× Ö Î Ò·½ Î Ò ´½ ´½ · µÖ¡ µ ·Î Ò ½ Ö¡ · ´½µ Ë Ñ Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× × Î¼ ÓÖ ¼ ¯ Ô Ô ´¾µ ËÙ ×Ø ØÙØ ´¾µ ÒØÓ ´½µ Ú × ÎÔ½ ÎÔ½ ½ ÎÔ½·½ ¯´½ ´½ · ÔµÖ¡ µ ¯´Ô ½µÖ¡ ¼ ´¿µ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¿ ÈÖÓÚ ØÒ Ø ØÛ ÓÓ× ¡ ×ÙÆ ÒØÐÝ ×Ñ ÐÐ ´½ · µÖ¡ ½ ¼ ÎÔ½·½ ´µ ¼ ´µ ÎÔ½ ½ ¼ ÎÔ½ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ Ï Ò × Ø Ø Ò Ø × × ¸ Ù× Ó Ñ Ø Ó ´ ÓÖÛ Ö « Ö Ò Ò µ ÓÖÑ ÐÐÝ ÐÓÛ ÓÖ Ö ØÓ ÓÖÑ ÐÐÝ ØØ Ö ¯ Ú × ÑÓÖ × Ò× Ð Ö ×ÙÐظ ÓÑÔ Ö × ÓÒ ÓÖ Ö ÒØÖ Ð « Ö Ò Ò ÒØÖ Ð Û Î Ò·½ ÆÓØ ØÒ Î Ò ´½ Ö¡ µ Î Ò ½ Ö ¡ · Î Ò ½ Ö ¡ ¾ ·¾ Î Ò ´½ ´½ · µÖ¡ µ ·Î Ò ½ Ö ¡ · ´µ ÓÖÛ Ö «ÖÒ Ò Î Ò·½ ´µ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¯ Á ¡ ×ÙÆ ÒØÐÝ ×Ñ Ðи Ø Ò ÐÐ Ó Æ ÒØ× Ó Î Ò ½ ¸ ÓÒ Ö × Ó ´ µ Ö ÒÓÒÒ · Ù× ØÚ ÓÖÛ Ö Î Ò ½¸ Î Ò¸ «ÖÒ Ò ¯ ËÓÑ Ó Ø ÖÒ Ó Æ ÒØ× Ó ´Î Ò ½ Î Ò Î Ò ½µ ÓÒ Ö × Ó ´ µ · ØÚ ÒØÖ Ð « Ö Ò Ò Ù× Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ÈÓ× Ø Ú Î Ò·½ Ó Æ ÒØ × Ö Ø Þ Ø ÓÒ ´µ ÆÓØ ÓÙÖ ÜÔÐ Ø Ñ Ø Ó × Î Ò ´½ ´« · ¬ · Öµ¡ µ ·Î Ò ½ ¡ « · Î Ò ½ ¡ ¬ · Ï ¯ ¯ Ú Ò × ÑÔÐ Ü ÑÔÐ ØÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø Ø ÁØ × × Ö Ð ØÓ Ú × Ö Ø Þ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Ø Ó Æ ÒØ× Ó ´Î Ò ½ Î Ò Î Ò ½ µ ÓÒ Ø Ö × Ó ´ µ Ö · ÒÓÒÒ Ø Ú ´ ÔÓ× Ø Ú Ó Æ ÒØ × Ö Ø Þ Ø ÓÒµ Ï × ÐÐ × Ð Ø Ö ÓÒ¸ Ø Ø Ø × Ñ Ø Ñ Ø Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ × Ò ×× ÖÝ ØÓ Ò×ÙÖ Ø Ø ÓÙÖ × Ö Ø × Ñ × ß ËØ Ð ´ × Ù×× Ò Ø Ð Ð Ø Ö ÓÒµ ß ÆÓÒ¹Ó× ÐÐ ØÓÖÝ ´ÑÓÖ × Ù×× ÓÒ Ð Ø Öµ Ú Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¯ ÓÖ ÒÓÛ¸ Ð Ø³× Ù×Ø ÓÒ× Ö Ø × ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ø Ø Û Û ÐÐ Ù×Ø Ý Ð Ø Öº ÑØ ÑØ Ð ÆÓØ Ø Ø × Ò ÓÙÖ ÜÔÐ Ø Ñ Ø Ó × ´ µ Ø Ò ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÔÓ× Ø Ú Ó Æ ÒØ Ñ Ø Ó × « ¬ Ò ×× ÖÝ ¼ ¼ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ÍÔ×ØÖ Ñ Ï Ê ÐÐ Ø Ø ÓÖÛ Ö « ÓÖÛ ¬ Ö ØÒ «ÖÒ ´Ë ÓÖÛ Ö ÖË · ´Ë ·½ Ë µ´Ë ·½ Ë ½µ Ë ·½ Ë Ë ½µ´Ë ·½ Ë ½µ ¾Ë¾ ¾Ë¾ ´µ ÛÖ « ¬ «ÖÒ ÛÖ ÖË Ë Ë ´Ë Ë ½ µ´Ë ·½ Ë ½ µ ½ ¾Ë¾ ÛÖ ´Ë ·½ Ë µ´Ë ·½ Ë ½ µ ¾Ë¾ ´½¼µ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ÁÒ ÓÙÖ × ¸ ÒÓØ Ø Ø ÓÖÛ Ö ´Ö ¼µ « ÓÖÛ Ö ¬ ÓÖÛ Ö «ÖÒ Ò ¼ ¼ ÐÛ Ý× ÔÖÓ Ù × Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½¼ Ùظ Ò ÑÓÖ Ò Ö Ð ÓÔØ ÓÒ ÔÖ Ò ÔÖÓ Ð Ñ× ´ º º ÒØ Ö ×Ø Ö Ø Ö Ú Ø Ú ×¸ × ÒÓØ ×µ ¯ Å Ý Ú ØÓ Ù× ÓÖÛ Ö ÓÖ ¯Ì × Ð ØÓ Ó Û Ö « Ö Ò Ò ´Ñ Ý « Ö ÒØ Ø « Ö ÒØ ÒÓ ×µ ØÓ Ò×ÙÖ ÔÓ× Ø Ú Ó Æ ÒØ × Ö Ø Þ Ø ÓÒ ÙÔ×ØÖ Ñ Û ØÒ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ÙÔ×ØÖ Ñ ½½ ¬Ò Û ÓÖÛ Ö Ø Ò ÓÖ ¬Ò Ø ¼Ò¬ « ÓÖÛ ¬ ÓÖÛ « ¬ Ö Ö «ÖÒ ÑØÓ × × ¼µ Ø Ò Á ´« ÓÖÛ Ö «ÙÔ× ¬ ÙÔ× Ð× «ÙÔ× ¬ ÙÔ× ÛÖ ÛÖ ´½½µ ÒÁ ÁØ Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ø × Ø Ø «ÙÔ× ¼ ¬ ÙÔ× ¼ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½¾ ÍÔ×ØÖ Ñ Û ÏÖ ÖÓÑ Ó ×Ø ØÒ ØÒ ÓÑ Ò Ñ ÙÔ×ØÖ Ñ ´ÓÖ ÙÔÛ Ò µ Û ¯ Ò Ò Ö Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ ¯ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ö × ÑÙÐ Ø Ò Ø ÖÑ ÖÑ Ö ÕÙ Ð ØÝ Ò Ö Ô ¯ ÓÙ Ò ÓÒÐÝ ×Ñ ÐÐ Ø Ô × ÝÓÙ Ö ÓÛÒÛ Ò Ó Ô ¯ ÍÔ×ØÖ Ñ Û ×ÖØ Ô × Ø Ò Ò×ÙÖ × Ø Ø ÝÓÙ Ò ÓÒÐÝ ×Ñ ÐÐ ÝÓÙ Ö × Ö Ø ÐÝ ÓÛÒÛ Ò Ó Ô ÖÑ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½¿ W ind D irection P ig P en Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½ × Û × ÐÐ × ¯ Ï ÛÓÙÐ Ð « Ò ¬ ØÓ ÒÓÒÒ Ø Ú ¯ Ï ÓÙÐ × ÑÔÐÝ Ù× ÙÔ×ØÖ Ñ ÐÐ Ø Ø Ñ ¯ ÙØ Û ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ù× ÒØÖ Ð Û Ø Ò × ÑÙ ÔÓ×× Ð × Ò Ø × ÑÓÖ ÙÖ Ø × Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½ ÈÖ ÔÖÓ ×× Ò ×Ø Ô ÓÖ ¼ Á ´« « ¬ ÒØÖ Ð ¼Ò¬ ÒØÖ Ð ÒØÖ Ð ÒØÖ Ð ¼µ Ø Ò « ¬ Ð× « ¬ ´½¾µ ¬ ÙÔ× «ÙÔ× ÒÁ Ò ÓÖ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½ ÆÓØ ÓÖ × ÑÔÐ Ë ÕÙ Ø ÓÒ¸ «ÙÔ× ¬ ÙÔ× « ÓÖÛ Ö ¬ ÓÖÛ Ö ´½¿µ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½ ¯ ÆÓØ Ø Ö ÒØÖ Ð ÓÖ ÙÔ×ØÖ Ñ Û Ø ÒÓ º ØÒ Ò Ù× ¯ ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ¸ Û Û ÐÐ ××ÙÑ Ø Ø Û ÔÔÐÝ Ø ÔÖ ÔÖÓ ×× Ò ×Ø Ô ×Ó Ø Ø « ¬ ¼ ¼ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½ ËÙÑÑ ÖÝ ÜÔÐ Ø ÑØÓ Î Ò·½ Î Ò ´½ ´« · ¬ · Öµ¡ µ ·Î Ò ½ ¡ « · Î Ò ½ ¡ ¬ · « ¬ « ÒØÖ Ð ¬ ÒØÖ Ð «ÙÔ×ØÖ Ñ ¬ ÙÔ×ØÖ Ñ ÏÖ ÓÖ « ¬ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ½ Ï Í× ÓÓ× ÒØÖ Ð ÓÖ ÙÔ×ØÖ Ñ ÓÒ ÒÓ Ý ÒÓ ×× ÒØÖ Ð Û Ø Ò × ÑÙ × ÔÓ×× Ð ´ Ø × ÑÓÖ ÙÖ Ø µ ¸ Í× ÙÔ×ØÖ Ñ Û Ò Ò ×× ÖÝ ØÓ Ò×ÙÖ « ¬ ¼ ¼ Ì × × Ø ×¬ × Ø Ò ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ÔÓ× Ø Ú Ó Æ ÒØ × Ö Ø Þ Ø ÓÒº ¸ Ï Û ÐÐ × Û Ý Ø × × Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓÔ ÖØÝ × ÓÖØÐݺ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾¼ Ï Ò ÛÓÙÐ Û Ù× ÙÔ×ØÖ Ñ Û ÒÓÒÒ Ø Ú « ¬ Ê ÐÐ « ÒØÖ Ð Ø Ò ØÓ Ù Ö ÒØ ÓÖ Ø ÖË Ë Ë ´Ë Ë ½µ´Ë ·½ Ë ½ µ ·½ ½ ¹Ë ÕÙ Ø ÓÒ « ÒØÖ Ð × ÒÓÒÒ Ø Ú Ö´Ë ¾Ë¾ Ë ½µ Ë ´½ µ ËÙÔÔÓ× Ø Ø ¡Ë ½ ¾ ¡Ë ·½ ¾ ¡Ë ¸ Ò Ë ¡Ë Ö Ø Ò ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÔÓ× Ø Ú ØÝ ´½ µ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾½ ¯Ï ¯Á ¯Á Ö Ò Ü ÐÙ Ø ÔÓ ÒØ ¼×Ò Ø Ò Ö Ø × ØÓ Ò Ç Ø Ë ¼º ¼º ¼ ¾Ö È ¸ Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´½ µ × ÐÛ Ý× ØÖÙ ÓÖ ½¼¸ Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´½ µ × ØÖÙ ÓÖ Ò ÖË ØÒ Ò ¿º ¼º ÆÓÖÑ Ð ¹Ë Ô Ö Ñ Ø Ö× ÙÔ×ØÖ Ñ ÓÒÐÝ Ù× ÀÓÛ Ú Ö¸ ÙÔ×ØÖ Ñ Û ÔÖÓ Ð Ñ× ×× ÖÝ ÓÖ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü ¯ Å Ò Ö Ú ÖØ Ò ÒØ Ö ×Ø Ö Ø ÑÓ Ð× Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾¾ ¯ Ï Ù× ¯ ÀÓÛ Ê × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑ Ò Ò × ÓÙÐ ËÑ Ë Ë ´Ì µ × Ö Ø Þ Ø ÓÒ ¬Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑ Ò ¼ ËÑ Ü ¸ Ò ÑÔÓ× Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× Ø Ë ËÑ Ü º Ü ÐÐ Ø Ø Ü Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ Ë ÖË Ø · Ë ¾ ¾µ Ì · ˼ ÜÔ ´Ö Ô Ì Æ ´¼ ½µ ××ÙÑ Ø Ø ÔÖÓ ¯ º º ¿ Ú ÒØ Ð ØÝ Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ Û Ø ¿ ×Ò Ð Ð Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾¿ Ì Ò¸ ÖÖÓÖ Û ÐÐ ÒÐ ËÑ Ü Ð Û ØÖÙÒ Ø ³ ˼ ÜÔ ÖÌ · ¿ Ô ÓÑ Ò Ø ´½ µ Ì Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾ ¯ ÁÒ ÔÖ Ø ÓÖ ÓÒ× ÖÚ Ø Ú ×Ø Ñ Ø º ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ¸ Ì ½ÝÖ¸ ËÑ Ü ³ ½¼Ã Ú ÖÝ Ð Ö ËÑ Ü º × ËÑ Ü ¸ ¯ ÆÓØ Ø Ø Ð Ö ÒÓ ×Ô Ò × Ö Ù× Ò Ö Ë Ø × Ò ÜÔ Ò× Ú ØÓ Ù× ¯ Ò ¬Ø Ó Ù× Ò ÙÒ ÕÙ ÐÐÝ ×Ô Ö ×º Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾ ÜÔÐ Ø Å Ø Ó × ¯ Ì Ñ ×Ø Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× Ù ØÓ ×Ø Ð ØÝ ÓÒ× Ö Ø ÓÒ× ß × Ù×× Ð Ø Ö ¡ ´¡Ë µ¾ ¾Ë¾ ³ ß È ÖØ ÙÐ ÖÐÝ × Ú Ö ÐÓ Ð Ñ × Ö ¬Ò Ñ ÒØ Ò Ò Ö ÖÖ Ö× ÓÖ Ü ÑÔÐ º ¸ ¯ ÓÒÚ Ö Ò ÓÒÐÝ Ø Ö Ø Ç´¡Øµ ¯ Ð Ö ÐÐÝ ÒØ Ð ´ØÓ Ç´¡Øµµ ØÓ Ð ØØ Ñ Ø Ó Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾ ÁÑÔÐ Ø Å Ø Ó × ÓÒ ÑÔÐ ØÓ ÓÙÖ ØÑ Ø Ó × Ö Ø Þ Ø ÓÒ¸ Û Ò ÖÚ Ò Ë ÑÔÐ Ý ÒÓØ Ø ÓÒ ×Ó Ø Ø Ø ØØ ÒÓØ ¾ ºËº ÕÙ Ø ÓÒ Ò Î ÄÎ ¾ Ë ¾ ÎËË · ÖËÎË ÖÎ ÛÖ ØØ Ò × ÄÎ ÄÎ Ø ´Ë Òµ ´½ µ × Ö ØÞ Ý ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ó ´ÄÎ µÒ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾ ÙÐÐÝ ÑÔÐ Ø Ñ Ø ÆÓØ Ó ×Ø Ò ´ÄÎ µÒ·½ Ø Ø Ñ Ò · ½º ¡ ÐÐ Ø ÖÑ× ÓÒ Ö × Ú ÐÙ Ø Î Ò·½ Î Ò Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾ Ö Ò ¹Æ ÓÐ×ÓÒ ÙØ ÙÐÐÝ ÑÔÐ Ø Ñ Ø Ç´¡ µº Ì Ò Ò Ú Ö Ú× Ó × ÐÓ Ð Ø Ñ ØÖÙÒ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó Ø Ö × Ø Ø Ò·½ Ò Ø Ò Ö Ò ¹Æ ÓÐ×ÓÒ Ñ Ø Ó Î Ò·½ Î Ò ¡ ½ Ò·½ · ´ÄÎ µÒ ¡ ´ÄÎ µ ¾ Ë » ´Å Ö ¸ ½¼µ ¾ Á ÕÙ ÐÐÝ ×Ô Ö ¸Ø Ò Æ Ç´´¡Ë µ¾ ´¡ µ¾µ × ØÖÙÒ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ò ÐÝ× × ¯ ØÙ ÐÐݸ × ÓÛ× Ø Ø ØÒÆ Ú Ò ÓÒ ÒØÖ Ð « Ö Ò Ù× ¸ Ø Ò ´¡Ë µÑ Ü Ñ Ü´Ë ·½ Ë µ Ü × × Ö Ø Þ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ç´´¡Ë µ¾ Ñ Ò ÙÒ ÕÙ ÐÐÝ ×Ô Öº ´¡ µ¾µ¸ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online