การสà¸&poun

การสà¸&poun

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 การสรางเสน IS -LM 2 ตลาดผลผลิต • Equilibrium in Goods Market Y = DAE = Or สวนอัดฉีด = สวนรั่วไหล = 3 เสน IS • เสน IS แสดงความสัมพันธระหวาง อัตราดอกเบี้ย (r) และ GDP (Y) เมื่อ r l Î 4 ปจจัยกําหนดความชันของเสน IS • มี 2 ปจจัยไดแก (1) (2) • Slope IS = r Y r Y 5 ปจจัยกําหนด Slope ของเสน IS • ถ า I/ r มีคามาก r l Î I l Î DAE Shift มาก Î Y l มาก r Y 6 ปจจัยกําหนด Slope ของเสน IS • Expenditure Multiplier มีคามาก r l Î I l Î DAE Shift มาก Î Y l มาก r Y 7 การ Shift IS Curve • การ Shift เสน IS เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางที่กระทบ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

การสà¸&poun

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online