H1N1 HA sequences ASIA student

H1N1 HA sequences ASIA student - Sequences are provided in...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sequences are provided in this separate file because they are very lengthy. DO NOT Print. Use to copy and paste. Each sequence is ~ 1700 nucleotides in length. There are 18 sequences given. Students can choose 5 or more. It is recommended that you copy the 5 sequences that your group has chosen into your own MSWord file prior to using ClustalW. Name the MSWordfile per your Instructor’s directions. Using ClustalW: Do not leave spaces between each sequence and include the headers at the beginning of each These sequences are from ASIA and include Japan, Malayasia, China, Taiwan, Lenbanon >gi|183396584|gb|AB434099|/1-1698 /Human/4 (HA)/H1N1/Japan/2002/02/12/ Influenza A virus (A/Morioka/17/2002(H1N1)) HA gene for hemagglutinin, complete cds. ATGAAAGCAAAACTACTGGTCCTGTTATGTACATTTACAGCTACATACGCAGACACAATATGTATAGGCTAC CATGCCAACAACTCAACCGACACTGTTGACACAGTACTTGAGAAGAATGTGACAGTGACACACTCTGTCAAC CTACTTGAGGACAGTCACAATGGAAAACTATGTCTACTAAAAGGAATAGCCCCACTACAATTGGGTAATTGC AGCGTTGCCGGATGGATCTTAGGAAACCCAGAATGCGAATTACTGATTTCCAAGGAATCATGGTCCTACATT GTAGAAACACCAAATCCCGAGAATGGAACATGTTACCCAGGGTATTTCGCCGACTATGAGGAACTGAGGGAG CAATTGAGTTCAGTATCTTCATTTGAGAGATTCGAAATATTCCCCAAAGGAAGCTCATGGCCCAACCACACC GTGACCGGAGTATCAGCATCATGCTCCCATAATGGGAAAAGCAGTTTTTACAGAAATTTGCTATGGCTGACG GGGAAAAATGGTTTGTACCCAAACCTGAGCATGTCCTATGTAAACAACAAAGAAAAAGAAGTCCTTGTGCTA TGGGGTGTTCATCACCCACCTAACATAGGGGACCAAAGGGCCCTCTACCATACAGAAAATGCTTATGTCTCT GTAGTGTCTTCACATTATAGCAGAAGATTCACCCCAGAAATAGCCAAAAGACCCAAAGTAAGAGATCAGGAA GGAAGAATCAACTACTACTGGACTCTGCTGGAACCCGGGGACACAATAATATTTGAGGCAAATGGAAATCTA ATAGCGCCATGGTATGCTTTCGCACTGAGTAGAGGCTTTGGATCAGGAATCATCACCTCAAATGCACCAATG GGTGAATGTGATGCGAAGTGTCAAACACCTCAGGGAGCTATAAACAGTAGTCTTCCTTTCCAGAATGTACAC CCAGTTACAATAGGAGAGTGTCCAAAGTATGTCAGGAGTGCAAAATTAAGGATGGTTACAGGACTAAGGAAC ATCCCATCCATTCAATCCAGAGGTTTGTTTGGAGCCATTGCCGGTTTCATTGAAGGAGGGTGGACTGGAATG GTAGATGGGTGGTATGGTTATCATCATCAGAATGAGCAAGGATCTGGCTATGCTGCAGATCAAAAAAGCACA CAAAATGCCATTAACGGGATTACAAACAAGGTGAATTCTGTAATTGAGAAAATGAACACTCAATTCACAGCT GTGGGCAAAGAATTCAACAAATTAGAAAGAAGGATGGAAAACTTAAATAAAAAAGTTGATGATGGGTTTCTA GACATTTGGACATATAATGCAGAATTGTTGGTTCTACTGGAAAATGAAAGGACTTTGGATTTCCATGACTCC AATGTGAAGAATCTGTATGAGAAAGTAAAAAGCCAATTAAAGAATAATGCCAAAGAAATAGGAAACGGGTGT TTTGAATTCTATCACAAGTGTAACAATGAATGCATGGAAAGTGTGAAAAATGGAACTTATGACTATCCAAAA TATTCCGAAGAATCAAAGTTAAACAGGGAGAAAATTGATGGAGTAAAATTGGAATCAATGGGAGTCTATCAG ATTCTGGCGATCTACTCAACTGTCGCCAGTTCCCTGGTTCTTTTGGTCTCCCTGGGGGCAATCAGCTTCTGG ATGTGTTCCAATGGGTCTTTGCAGTGTAGAATATGCATCTGA >gi|183396586|gb|AB434100|/1-1698 /Human/4 (HA)/H1N1/Japan/2005/01/17/ Influenza A virus (A/Morioka/3/2005(H1N1)) HA gene for hemagglutinin, complete cds. ATGAAAGTAAAACTACTGGTTCTGTTATGTACATTTACAGCTACATATGCAGACACAATATGTATAGGCTAC CATGCCAACAACTCAACCGACACTGTTGACACAGTACTTGAGAAGAATGTGACAGTGACACACTCTGTCAAC CTACTTGAGGACAGTCACAATGGAAAACTATGTCTACTAAAAGGAATAGCCCCATTACAATTGGGTAATTGC AGCGTTGCCGGATGGATCTTAGGAAACCCAGAATGCGAATTACTGATTTCCAAGGAATCATGGTCCTACATT GTAGAAACACCAAATCCTGAGAATGGAACATGTTACCCAGGGTATTTCGCCGACTATGAGGAACTGAGGGAG
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/18/2010 for the course BIO 204 taught by Professor O'neal during the Fall '07 term at SUNY Stony Brook.

Page1 / 10

H1N1 HA sequences ASIA student - Sequences are provided in...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online