H1N1 HA sequences EUROPE student

H1N1 HA sequences EUROPE student - Sequences are provided...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sequences are provided in this separate file because they are very lengthy. DO NOT Print. Use to copy and paste. • Each sequence is ~ 1700 nucleotides in length. There are 16 sequences given. Students can choose 5 or more. • It is recommended that you copy the 5 sequences that your group has chosen into your own MSWord file prior to using ClustalW. Name the MSWordfile per your Instructor’s directions. • Using ClustalW: Do not leave spaces between each sequence and include the headers at the beginning of each • These sequences are from EUROPE and include UK, Sweden, France, Italy, and Russia >gi|89782155|gb|CY009604|/1-1749 /Human/4 (HA)/H1N1/United Kingdom/1933/// Influenza A virus (A/Wilson-Smith/33(H1N1)) segment 4, complete sequence GAAAATAAAAACAACCAAAATGAAGGCAAGACTACTGGTCCTGTTATGTGCACTTGCAGCTACAGATGCAGA CACAATATGTATAGGCTACCATGCGAACAACTCAACCGACACTGTTGACACACTACTCGAGAAGAATGTGAC AGTGACACATTCTGTTAACCTGCTCGAAGACAGCCACAACGGGAAACTATGTAAATTAAAAGGAATAGCCCC ACTACAATTGGGGAAATGTAACATCGCCGGATGGCTCTTGGGAAACCCAGAATGCGACTCACTGCTTCCAGC GAGATCATGGTCCTACATTGTAGAAACACCAAACTCTGAGAATGGAGCATGTTATCCAGGAGATTTCATCGA CTATGAGGAACTGAAGGAGCAATTGAGCTCAGTATCATCATTAGAAAGATTCGAAATATTTCCCAAGGAAAG TTCATGGCCCAACCACAACACACTCAAAGGAGTAACAGCATCATGCTCCCATGGGGGAAAAAGCAGTTTTTA CAGAAATTTGCTATGGCTGACGAAAAMGGGGGAYTCATACCCAAAGCTGAACAATTCCTATGTGAACAATAA AGGGAAAGAAGTCCTTGTACTATGGGGTGTTCATCACCCGTCTAGCAGTAATGAGCAACAGAGTCTCTATCA TAATGTAAATGCTTATGTCTCTGTAGTGTCTTCAAATTATAACAGGAGATTCACCCCGGAAATAGCTGCAAG ACCCAAAGTAAGAGATCAACCTGGGAGGATGAACTATTACTGGACCTTGCTAGAACCCGGAGACACAATAAT ATTTGAGGCAACTGGTAATCTAATAGCACCATGGTATGCTTTCGCACTGAGTAGAGGATTTGGGTCCGGCAT CATCACCTCAAACGCGTCAATGCATGAGTGTAACACGAAGTGTCAAACACCCCAGGGAGCTATAAACAGCAG TCTCCCTTTCCAGAATATACACCCAGTCACAATAGGAGAGTGCCCAAAATATGTCAGGAGTACCAAATTGAG GATGGTTACAGGACTAAGAAACATCCCATCCATTCAATCCAGAGGTCTATTTGGAGCCATTGCTGGTTTTAT TGAGGGGGGATGGACTGGAATGATAGATGGATGGTATGGTTATCATCATCAGAATGAACAGGGATCAGGCTA TGCAGCGGATCAAAAAAGCACACAAAATGCCATTAACGGGATTACAAACAAGGTGAACTCTGTTATCGAGAA AATGAACACTCAATTCACAGCTGTGGGTAAAGAATTCAACAACTTAGAAAAAAGGATGGAAAATTTAAATAA AAAAGTTGATGATGGATTTCTGGACATTTGGACATATAATGCAGAATTGTTAGTTCTACTGGAAAATGAAAG GACTTTGGATTTCCATGACTTAAATGTGAAGAATCTGTACGAGAAAGTAAAAAGCCAATTAAAGAATAATGC CAAAGAAATCGGAAATGGGTGTTTTGAGTTCTACCACAAGTGTGACAATGAATGCATGGAAAGTGTAAGAAA TGGGACTTATGATTATCCAAAATATTCAGAAGAATCAAAGTTGAACAGGGAAAAGATAGATGGAGTGAAATT GGAATCAATGGGGGTGTATCAGATTCTGGCGATCTACTCAACTGTCGCCAGTTCACTGGTGCTTTTGGTCTC CCTGGGGGCAATCAGTTTCTGGATGTGTTCTAATGGGTCTTTGCAGTGCAGAATATGCATCTGAGATTAGGA TTTCAGAAATATAAGGAAAAA >gi|90572600|gb|CY010372|/1-1750 /Human/4 (HA)/H1N1/Russia/1977/// Influenza A virus (A/USSR/90/77(H1N1)) segment 4, complete sequence GAAAATAAAAACAACCAAAATGAAAGCAAAACTACTGGTCCTGTTATGTGCACTTTCAGCTACAGATGCAGA CACAATATGTATAGGCTACCATGCGAACAACTCAACCGACACTGTTGACACAGTACTCGAAAAGAACGTGAC AGTGACACACTCTGTCAACCTACTTGAGGACAGTCACAACGGAAAACTATGCAGACTAAAAGGAATAGCCCC ACTACAATTGGGGAAATGCAACATTGCCGGATGGATCTTAGGAAACCCAGAATGCGAATCACTGTTTTCTAA GAAATCATGGTCCTACATTGCAGAAACACCAAACTCCGAGAATGGAACATGTTACCCAGGATATTTCGCCGA...
View Full Document

This note was uploaded on 10/18/2010 for the course BIO 204 taught by Professor O'neal during the Fall '07 term at SUNY Stony Brook.

Page1 / 9

H1N1 HA sequences EUROPE student - Sequences are provided...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online