AdamsSchemaD1Af

AdamsSchemaD1Af - Analyse deel 1(wi1400tn Cursus 2010-2011...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Analyse deel 1 (wi1400tn) Cursus 2010-2011 week stof opgaven boek (7de ed.) ; T = tentamen 06-11-09 website Homework onderwerp 1 § 10.2 1f, 3 , 4 , 8 , 13, 14 , 4, 5 Vectoren. Inproduct § 10.3 1, 2, 11 , 16, 17 , 18, 19 , 21, 23 4, Uitproduct § 10.4 2, 5 , 8 , 15, 16 , 17. Tov 2. 6, 7, 8 Lijnen en vlakken Uitleg website Adams, Oefensessie VWO-wiskunde 2 (§ 2. 4) § 2.9 § 2.9: 3, 9, 10 , 17, 27 , 30. Tmc 2, Tov 1B. 4, 5 (Kettingregel) Impliciet differentiëren § 3.5 t/m blz 195 en § 3.6 blz 198-199 § 3.5: 1, 2, 3, 5, 6 , 7 , 13 , 19 , 23 en § 3.6: 2. Tov1A § 3.5: 5 en § 3.6: 1, 2 Arcsin,arccos,arctan. Sinh, cosh, tanh (blz 198-199). § 4.9 (en § 2.2 blz 105) 3, 5, 9 , 11, 14 , 17 , 31, Tmc 3 5, 7, 8 Lineaire benadering + Differentialen blz 105 VWO-wiskundetoets (dinsdagmiddag) § 5.5 17, 39, 41 , 45 2, 4 Hoofdstelling van de integraalrekening § 5.6 3, 7, 9, 12 , 14 , 25, 39 , 43, 45, Tmc 4, Tov 1C. 1, 5, 8 Substitutieregel 3 § 6.1 en 6.4 1, 2 , 3, 5, 7, 19 , 21 , 31, Tmc 5 en § 6.4: 11, 14 , 15 § 6.1: 3, 4 Partiële integratie. Gebruik van tabel. § 6.5 1, 3, 4 , 5, 12 , 17, 19 , 31, 33 , 34, 36, Tmc 6 4, 6 Oneigenlijke integralen § 17.3 blz 946 t/m 950, §3.4 blz 184-185+ blz187 § 17.3: § 17....
View Full Document

Page1 / 2

AdamsSchemaD1Af - Analyse deel 1(wi1400tn Cursus 2010-2011...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online