Numerical intergration a.1 - I |I|II1.dwuflraa u...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I |I|II1 .dwuflraa u j4uflTImIH1mH+ MNA. WA $.NHL1m/wfié Iwmuwm" .I. .H MW... 5.. MH; .9 MW .u m0 .fiu. ... I - I nag. n 54.1-; .—.....u....M..W..nh. fl Imgw .1 ”Int... W-HJ. NW). WW? II .MVMFII I...“ n... . ma 3 4 I. I | film-1d." «Glam II} .n all | .afljJI I¢.n-m-m4mIn+u/.II,I Jawf F A. In... I I I |..| . I - | IAIHII __J...PJ_JI.G., 1... ID I . - w .,. 3mm. .m..I.Im.IuII-.Nu./Iu I .3 MI IIHI|I7I1I .9. I H. .u. . | A. flIfiIIIJIIJHtfljflfl I I - I I | || FfiflflflHfiAIAiUJIudfigll I | . .U H. |l -fadfi a -m #114. .4 Tma.Hafl.+mIMAJ.Iflflifigii $.51. |- _ I |I|I .|. - mil .1. .4. 4mm-.. u- AWE. a. 411“ m... 34.4 54?. HJHI nfiflJjIHIHJw a a .u 11:; w # . EA I I I ..u........ I «and. rJ. 4. .mrfl n. JJAJLJJAIEQJJT -. UAAMAI .mJAIffijyififfIflfldgfidefiflad. 3.4dfnflw . ...AlundIqumwfiquf. ll |I.|I.| I I] m... | -r-n.Ifi|UJ||AJ-Ifil.|3JlIIdI11 I I fl; - fir..a.aIm.IrIfm.nd.u Haw—mm. #441 gWJIHMJIuL|- lfl) .rJI '31.. I 2| 1-1... 54. | ##3##”. dhd cddufi5& d .00 Imfiwdfiaflhqufilququ #51113 H....r.l U I; | ...E. |flfiaa .a I I. m. 55 rwada Jud. .3»; Igor... n. _ IF} || I - |r|meAIdIiwIfl|dM HflalanlflJuflyhmflliarafil I. Take}... n... In... _ I! If} dam...le m |m.|mfizl...rfi¢ll..r1 A udfifl. IGIJd| . $3.3... I I | I ._. I -I -. H H: II||I- Ifl.fl.dd4fll:-fl . II .. -.flrfid jJuquIm—Wjdfifil m. 3.2....u II... I N; I I I. || . Immflmgmww £.mp....I.I:m ...dnyfi..._. II-|I| u .Tfiwfi ...» flrfifljldInJ .... #31...anwaan ...»..flflfFltIifl. $.51"... rfiflnflfléflafil/II I I | I “A“...ndwafififl..4lu Hm fivflfll II. J: JNC.’ | I I| I...n~.4.aud...ufl...x4ix. A... I I...” .H..d.d:!d.. I4... Jlflfimrwlfilflldjgfl .IIW fidfluflfl.“ J Jill... 93......” ... J. n.. airléfill .n ii]? H‘d..WIHAI-|E.FIEIA:IIII.IWIFIWW. ...... ...... . T1,...flgcAfl. + ...fiflam.-“._i.fld;+ .I I I 4 Eng am .flj-+dmfijfijfid4fi§i as. .....a. . .3 «JJQ. .....d: FIJI I . . | I ......on |l| w _ | I|II IfiflfiaIlflfldfifi TflIF 1 II I .r— h. IN d ... .3 I... I I... fifjijéifi - III? In... 3.. .........-..M.1.$F11.13w/.- 1... . . t .I | . .07... fidv-w . Hui... .12.... ..r w A . ll . - I|| ..nwm.l|.“11+j.aefiufl8mw .II I.|I i.| L 1.... .W..M ..w Ia... ”.mfluM 4/ C, N.» l..|:. JI narurflflk. flaiflfluflflhi #0 #uhkfl. jun—fl. 1.:-.. | . 1 I Amunfl .. .1 ||I lufliew 11.1- -1 11an... «£9.54 rum/H35; lulqfiaAfldmyw a... 11.31:. fid1gdflflvbdhfi . 1% | II rmfidfikflflwgp 139.14.51.15 .. in I: up I. . . IL 334A. I141..I..IIJAmI_-m.~nfiflua.III4mfiIm EIM... .I I I35. . . .5 I -IJI in I III. AI... i.¢1u..d.. 13 .. ...nflI.Ifi1.IIIIIIdHJ .III I .I.-H ... Ifi II. I .. . .I .IflnIImIflIII bIIlfiminfiI’IwI I- . I rid. I I4....w.. 2.319....“ .I..........-m._.m...n I. 3.31. - In. .fiIfisfiIandm-A-3Isma I. 33.3.9. Ian-Id .I....Ssfiwf mm-II..II-I%I1IIIIIIW . 1. IF I . .I II- I mini... IJIHJIJIJHJIIIMHI .IwHJIIwaPJ} II in... F ¢Iflw .. .I.. 3.... #flrl . .5. . 'III .I .IIII..I II I I I I IdJUJuI I... "II I, I II 2-; I IqflJIfiQ‘ulIflefaiIaflQJJd J. flair... finidwflrImM-n .11.H..J0.4u.. ”II—I I IIFIIIII II I I IflafafllliIflIIII Iv? IIII I II IIII II lflflfiflJld I I I I I .l ImrjnIflIiAfldfl.IdeIflmuqudl+I I A I .nI . 5%."..an .. FIN-IINJIH...f.r.a.$%di....d..fn.fldd.IJdflimImwj u 1.1.13 w J .. I I .fIfiInJfi. . U .| 4404.1}. «Ann-III I I 5394-41.. 4.1.9.. 3..ng deafdnEIIIufluAagw$I 1.5% i .I. I n — . - .fiIm . IwIJ, Ifimdtn .wII. # SIM. J. III; I I-.- .I.-.I.- W TI...- .. Imme II IIIIImII III. fil my»; - I... I 9......” I III-IP .314. . .I .r.I Ian-“I I II I I .. I JAE-“fly EjéImfl-Jajaflmg Ti 4.... | Iram flab.“ .. 9 H r w.” .14 3...... .3 u F d... u Mn 1.. 3...... ms..." Wanda .9... rafiauuwfiawn #1 if... m .140“... N11". and.“ .mplhlu. If - c.4fl _ r I .. 0 “ml. T. .n: .1. 7 t :5... a... 5.....ufi.§..u.M+ 5...... .43... .. 7.5,. a #4.. h $9.94 3....) 434.11.” hxnal. fl. .fll.l..fld -|- .a......1| Iii... .345M ”Mari. £6...wa .... 4.5. He... ... 53 .w. .. r5. 4 .aJu .... 4...... :1. .u f 1...... -i- -_ - . 43......” L}. 394% “F. r13 “a 5 4 a .n . . . q i... ii... pawnufi+ rdJ...w.W2 #.pd.....wuwz¢ Co... a. I. 45.053.» Wuflfiadfiu £3 3:5”. j “.3. a...” u. a...» .. w u m... .3349 I... Efisfi. Eiufli... .3 a a. .1». .fi ... 1. rain H. 4 33. up“! .1 .3... .«AW; rfiw n 7.....ng 1.. dun.” .firdua 4 Ja n 1.... .. fife. .115 -. J ha . 0.»... 4.1.1. |.l.flr| .1 H. in .1 .2. - . r. I .3 ”5:: j 11...}. fllj 4 13.... .13 ..... u w . .. .. Iqflfl1:dJ.Vl. naduxwd. Wu“, II IZaJHMM 13?}? 1...... flfluwlbnwxnvufl §¥fla1?wfl513 3235;; Ink... ”purl? .;’*.lr.lu .3... %xaflfl.flxamaqw-fl+n1J $3»... a. I... Sigh”. :3..." 141.441. 1.341% hi; I rHJ. MAJ. 55.5... .MniJn ....r- J_. + 3...?“ n-...mfifimlll-l 19‘. HI “1....I4flmw 1.1:...MH Inlfl 1.51:...” M. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern