SOXII - บัญชีรายปกษ Sarbanes-Oxley Act

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: บัญชีรายปกษ Sarbanes-Oxley Act ของอเมริกาที่ไทยควรรู (ตอนที่ 2) สาธิต กิตติภูมิชัย Executive Director- Finance & Accounting บริษัท เอฟเอ็นเอเชีย แอดไวซอรี่ จํากัด ที่ปรึกษาทางธุรกิจ โทร: 0-2231-2044 e-mail: juniorj@fnweb.com www.fnweb.com จากตอนที่ 1 ทานผูอานที่รักคงทราบคราวๆเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเจาตัวกฎหมาย SarbanesOxley Act หรือ SOX ตลอดจนคณะกรรมการ PACOB กันบางพอสมควร คราวนี้ลองมาดูเกี่ยวกับ หมวดที่ 2 กั น บ า งนะครั บ ห มวดที่ 2 จ ะพู ด ถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความเป น อิ ส ระของผู ส อบบั ญ ชี (Auditor Independence) เนื้อหาโดยยอเปนดังนี้ครับ ใ นกฎหมายฉบั บ นี้ กํ า หนดไว ชั ด เจนว า สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี จ ดทะเบี ย นไม ส ามารถให บ ริ ก ารงาน ใดบางที่อาจจะกระทบกระเทือนตอความเปนอิสระของการแสดงความเห็นตองบการเงิน ซึ่งมีอยู 9 อยางดวยกัน ไดแก 1. การจัดทําบัญชีหรืองานบริการอื่นๆที่เกี่ยวของกับการบันทึกรายการบัญชีหรืองบการเงินของลูกคา ที่รับสอบบัญชี 2. การออกแบบระบบขอมูลทางการเงินและการนํามาปฏิบัติ 3. การประเมินราคาทรัพยสินหรือการประเมินมูลคาของกิจการ 4. การคํานวณคณิตศาสตรประกันภัย 5. การใหบริการตรวจสอบภายใน 6. การบริหารหรือทรัพยากรมนุษย 7. การเปนนายหนา หรือที่ปรึกษาการลงทุนหรือการเปนธนาคารการลงทุน (Investment Banking) 8. การใหบริการดานที่ปรึกษากฎหมายและบริการผูเชี่ยวชาญที่ไมเกี่ยวของกับการสอบบัญชี 9. การบริการอื่นๆตามที่ คณะกรรมการ PACOB จะกําหนดเปนระยะๆ (รอบคอบเหลือเกินนะสําหรับผู ออกกฎหมายฉบับนี้) อยางไรก็ตามสําหรับสํานักงานก.ล.ต. บานเราอยูระหวางการกําหนดมาตรการเพื่อปองกันปญหาการ ขาดความเปนอิสระของผูสอบบัญชี ผมคาดวาคงไมนานเราคงไดชมผลงานของสํานักงานก.ล.ต. บานเราอีกครั้งนะครับ การรายงานของสํานักงานสอบบัญชีจดทะเบียนตอคณะกรรมการการตรวจสอบ (Auditor reports to audit committee)(ม. 204) กลาวคือ สํานักงานสอบบัญชีจดทะเบียนจะตอง รายงาน 3 สิ่งตอไปนี้ไปยังคณะกรรมการการตรวจสอบ ซึ่งไดแก 1. นโยบายและการปฏิบัติทางบัญชีที่สําคัญๆ 2. ทางเลือกในการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินภายใตหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปตามที่ไดหารือกับผูบริหารของลูกคาตลอดจนการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของรวมถึงการ ปฏิบัติทางบัญชีในทัศนะของสํานักงานสอบบัญชีจดทะเบียนเอง และ 3. การติดตอสื่อสารกับผูบริหารของลูกคาที่เปนลายลักษณอักษร เชน รายงานเรื่องระบบการ ควบคุมภายใน ( Management Letter) และตารางสรุปรายการที่ไมไดปรับปรุงในงบ การเงิน (Schedule of unadjusted differences)( ตารางสรุปนี้เปนการสรุปรายการที่ผูสอบ บัญชีเห็นวาไมมีสาระสําคัญตองบการเงินจึงไมปรับปรุงเขางบการเงินของลูกคา เรียกวาเปน ความผิดพลาดที่สามารถใหอภัยกันไดครับ) ความขัดแยงทางผลประโยชน(Conflict of Interest) (ม.206) กลาวคือสํานักงานสอบบัญชี จดทะเบียนใดๆที่ภายในระยะ 1 ปกอนการรับงานสอบบัญชีไดเคยรับจางบริษัทลูกคาเปน ประธาน เจาหนาที่บริหาร ( CEO) ผูอํ านวยการฝายการเงิน (CFO) หั วหน าฝายบัญชี (CAO) หรื อตําแหน ง ใกลเคียงใดๆ ไมสามารถรับงานสอบบัญชีบริษัทลูกคารายนั้นได การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหุนสวนผูสอบบัญชี (Audit Partner Rotation) (ม. 203) ของ สํานักงานสอบบัญชีจดทะเบียน จะตองกระทําทุกๆ 5 ป (หุนสวนผูสอบบัญชีถือวาเปนผูที่มีอํานาจ สูงสุดในทีมงานสอบบัญชี ในทางปฏิบัติเรามักจะเรียกทับศัพทไปเลยวา ออดิท พารทเนอร ครับ) สาเหตุที่กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหตองมีการหมุนเวียนสับเปลียนออดิท พารทเนอร เชนนี้เนื่องจาก ระยะเวลา 5 ปดังกลาวคงนานพอสําหรัการสรางความสัมพันธสวนบุคคลและสรางความคุนเคยกับ ลูกคา ทําใหมีโอกาสที่ขาดความเปนอิสระได อยางไรก็ตาม สําหรับ ก.ล.ต. บานเรา ถาตองการจะแกไขกฎหมายทํานองนี้ ผมขอเสนอวาเราไม ควรพิจารณาการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเฉพาะออดิท พารทเนอร ครับ แตควรขยายขอบเขต ไปจนถึ งระดับ ผูช วยด วย เ ปนต นว า ผูชวยระดั บ Senior, Supervisor, Manager, Associated Director เพราะในทางปฏิบัติแลวผูชวยระดับที่ผมกลาวถึงนี้ คลุกคลีและใช เวลาอยูกับลูกคามากและนานกวาระดับออดิท พารทเนอร ครับและผูชวยระดับเหลานี้เองที่ คอยสง หรือ ป อนข อ มูล ต างๆให กั บออดิ ท พ าร ท เนอร ผ า นกระดาษทํา การ (Working Paper) ครับ และผูชวยในบางระดับคุนเคยกับลูกคานานกวา 10 ปดวยซ้ําไปครับ แตก ารป องกั น การขาดความเป น อิ สระดัง กลา วข างตน ก็ อ าจจะขั ด แย ง กับ หลั ก ของการเป น ผูส อบ บัญชีเฉพาะดาน( Special Industry Auditor) กลาวคือในแตละธุรกิจของลูกคายอมมีแนวการ ตรวจสอบ (Audit Program) ที่แตกตางกันไป ดังนั้นตามหลักการแลวผูที่มีความคุนเคยกับสิ่งใด มากยอมทํางานใหมีประสิทธิภาพมากกวาผูที่ไมมีความคุนเคยกับการทํางานนั้นๆมากอน และการ บริหารงานก็ยอมมีประสิทธิภาพมากกวาเชนกัน แตนั่นก็คือหลักการ ในหลักการยอมมีสิ่งที่เรียกวา “ความพลั้งเผลอ” แฝงอยูเสมอๆครับ เหตุเพราะความไวเนื้อเชื่อใจในลูกคาและความเคยชินกับสิ่ง นั้นนานๆจนทําใหละเลยที่จะคิดถึงในสิ่งที่เปนประเด็นปญหา... ประเด็นนี้ปลอยใหเปนการบานของผู มีสวนในการแกไขกฎหมายก็แลวกันนะครับ แลวพบกันคราวหนา วันนี้สวัสดีครับ (บทความนี้เสนอความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน มิใชการเผยแพรคําปรึกษาทางธุรกิจของบริษัทแต อยางใด) ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/19/2010 for the course ACC 102 taught by Professor Mark during the Spring '10 term at Acton School of Business.

Ask a homework question - tutors are online