Course Hero Logo

Cikkelemzés- Williamson- Magyar Sára,2019.okt.22..docx -...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Intézményi közgazdaságtanGyürüsi IzabellaMagyar Sára Veronika – M3SMSH2019. 10. 22.Williamson, O. E. (2007): A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses kapcsolatok irányítása. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, 2(2), 235-255.A szerző mi mellett érvel a cikkjében? Oliver Williamson az új intézményi közgazdaságtan egyik fő képviselője. Ebben atanulmányában az általa kidolgozott tranzakciós költségek elméletének az összefoglalásátfogalmazta meg. Jelen tanulmányában áttekinti a tranzakciókhoz szükséges jogi hátteret, aberuházások kiemelkedő jelentőségét, kategóriákra bontja a szerződéseket, valamint ezeket akategóriákat különböző területeken alkalmazza. Melyek a legfontosabb összefüggések, amivel az állításait igazolja? Megkülönböztetünk klasszikus, neoklasszikus és kapcsolati szerződéseket. A klasszikus szerződésnél a szerződések diszkrét jellege az egyik legfontosabb pont ahhoz,hogy létrejöjjön a csere. Ilyenkor a felek kiléte nem fontos, csakis a formális elemek általhoznak döntést. Előre meghatározott a kártérítés és nem elhanyagolható, hogy harmadik fél a

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture