{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2741_CV2216 - B GIO DC V O TO DANH SCH HC SINH LP 12 D K...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TT Môn thi H và tên Ngày sinh L p Tr ườ ng/Kh i Đơ n v 1 Toán Tr n Khánh H ư ng 1/11/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Bà R a - V ũ ng Tàu 2 Toán Nguy n H u Th 29/09/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Bà R a - V ũ ng Tàu 3 Toán Nguy n Tu n An 1/4/1992 12 THPT Chuyên B c Ninh S GD Đ T B c Ninh 4 Toán Nguy n Tu n Linh 15/11/1992 12 THPT Chuyên B c Ninh S GD Đ T B c Ninh 5 V t lí V ươ ng Linh Nhâm 24/11/1992 12 THPT Chuyên B c Ninh S GD Đ T B c Ninh 6 Hóa h c V ũ Thùy Linh 6/1/1992 12 THPT Chuyên B c Ninh S GD Đ T B c Ninh 7 Hóa h c Chu V ă n Nam 26/12/1992 12 THPT Chuyên B c Ninh S GD Đ T B c Ninh 8 Hóa h c Kh ng Minh Th ươ ng 29/01/1992 12 THPT Chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Bình Đị nh 9 V t lí Nguy n Ti ế n D ũ ng 9/5/1992 12 THPT Chuyên Quang Trung S GD Đ T Bình Ph ướ c 10 V t lí Nguy n Phi Long 12/5/1992 12 THPT Chuyên Quang Trung S GD Đ T Bình Ph ướ c 11 Hóa h c Nguy n Đứ c Tài 4/9/1992 12 THPT Chuyên Quang Trung S GD Đ T Bình Ph ướ c 12 Toán Ph m Vi t C ườ ng 30/08/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 13 Toán Nguy n Ki u Hi ế u 9/7/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 14 Toán Hoàng Bùi Khánh 11/1/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 15 Toán Nguy n Anh Khoa 15/02/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 16 Toán Lê V ă n T n Quy n 23/06/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 17 Hóa h c Tr n Kh i Hoàng 23/01/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 18 Hóa h c Lê V ă n Hùng V ươ ng 2/5/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 19 Sinh h c Nguy n Vân Anh 22/03/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 20 Sinh h c Nguy n Yên Bình 19/01/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 21 Sinh h c Tr n Hu nh Linh Giang 16/01/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 22 Sinh h c Đ ào H i Y ế n 20/08/1992 12 THPT chuyen Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 23 Tin h c Nguy n Th ế Trung 14/09/1992 12 THPT chuyên Lê Quý Đ ôn S GD Đ T Đ à N ng 24 Hóa h c Ph m Đ ình Đứ c 30/04/1992 12 THPT Chuyên Nguy n Du S GD Đ T Đắ k L k 25 Hóa h c Nguy n V ũ Phú 31/07/1992 12 THPT Chuyên Nguy n Du S GD Đ T Đắ k L k 26 Hóa h c La Thi n Đứ c 12/2/1992 12 THPT L p Vò 1 S GD Đ T Đồ ng Tháp DANH SÁCH H C SINH L P 12 D K THI CH N H C SINH VÀO CÁC ĐỘ I TUY N QU C GIA D THI OLYMPIC QU C T N Ă M 2010 B GIÁO D C VÀ Đ ÀO T O (Kèm theo Công v ă n s 2166/BGD Đ T-KTK Đ CLGD, ngày 22 tháng 4 n ă m 2010) 1/4
Background image of page 2
TT Môn thi H
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

2741_CV2216 - B GIO DC V O TO DANH SCH HC SINH LP 12 D K...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online