{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1276182 - Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ Xdotoperator héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tr-êng §¹i häc S- ph¹m Hμ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Danh s¸ch thÝ sinh tróng tuyÓn kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc 2010 Stt SBD Hä tªn GT Ngμy Sinh THPT10 THPT11 THPT12 KV §T Taeng TC Ghi chó HK Khèi To¸n A Khèi: 101 M· ngµnh: Ngµnh: SP To¸n häc Lý Ho¸ 1 SPHA016317 Lª ThÞ Tr-êng An N÷ 20-08-92 30032 2NT 6.75 8.25 7.50 22.50 22.50 30 04 30032 30032 A 2 SPHA000913 §µo ThÞ Quúnh Anh N÷ 23-05-92 1A055 3 8.75 7.75 8.50 25.00 25.00 1A 09 1A055 1A055 A 3 SPHA000914 Hoµng ThiÖu Anh Nam 31-10-92 22028 2NT 7.75 7.25 8.50 23.50 23.50 22 04 22028 22028 A 4 SPHA000919 NguyÔn KiÒu Anh N÷ 30-10-92 1A037 3 9.00 9.25 8.75 27.00 27.00 19 05 1A037 1A037 A 5 SPHA000928 Ph¹m ThÞ NguyÖt Anh N÷ 28-01-92 1B229 2NT 9.00 8.75 9.00 26.75 27.00 1B 26 1B229 1B229 A 6 SPHA000934 NguyÔn ThÞ ¸i N÷ 03-04-91 21034 2NT 8.25 7.25 6.50 22.00 22.00 21 08 21034 21034 A 7 SPHA000936 T¹ ThÞ ¸nh N÷ 03-01-91 18032 2NT 6.75 7.50 8.00 22.25 22.50 18 09 18032 18032 A 8 SPHA000944 Vò Quang B×nh Nam 19-05-92 1A037 3 7.75 8.50 6.00 22.25 22.50 10 01 1A037 1A037 A 9 SPHA000947 Hoµng ThÞ BÝch N÷ 05-06-91 15011 2 6.25 7.50 6.50 20.25 20.50 15 07 15005 15005 A 10 SPHA000961 NguyÔn V¨n Chung Nam 19-10-89 12018 2 6.50 7.50 7.50 21.50 21.50 12 07 12018 12018 A 11 SPHA000977 Hoµng Thuú Dung N÷ 05-11-92 1B168 2 7.75 8.25 7.50 23.50 23.50 1B 16 1B168 1B168 A 12 SPHA000979 Lý ThÞ Thu Dung N÷ 28-01-92 10003 1 01 6.50 7.50 5.75 19.75 20.00 10 09 10003 10003 A 13 SPHA016302 Ng« ThÞ Thuú Dung N÷ 21-12-92 37003 2 06 7.50 7.50 7.25 22.25 22.50 37 01 37003 37003 A 14 SPHA000983 Mai §×nh Duy Nam 02-05-92 25061 2NT 7.00 5.75 7.00 19.75 20.00 25 08 25061 25061 A 15 SPHA000997 §AEng Thuú D-¬ng N÷ 05-12-92 1A040 3 06 7.75 5.75 7.25 20.75 21.00 1A 08 1A040 1A040 A 16 SPHA001007 Vò TiÕn §¾c Nam 26-04-92 26025 2NT 7.75 6.50 7.50 21.75 22.00 26 04 26025 26025 A 17 SPHA001011 §AEng C«ng §øc Nam 29-03-92 26002 2 7.75 8.25 8.25 24.25 24.50 26 01 26002 26002 A 18 SPHA001013 Hå Hoµng §øc Nam 09-09-92 1B197 2NT 7.25 6.25 9.75 23.25 23.50 1B 20 1B197 1B197 A 19 SPHA001018 NguyÔn ThÞ G¸i N÷ 16-03-92 25075 2NT 7.50 8.25 8.00 23.75 24.00 25 10 25075 25075 A 20 SPHA001023 L-u ThÞ Giang N÷ 04-06-92 10002 1 01 8.00 5.75 5.75 19.50 19.50 10 01 10002 10002 A 21 SPHA001025 NguyÔn ThÞ Giang N÷ 02-10-92 19026 2NT 8.00 7.50 5.75 21.25 21.50 19 02 19026 19026 A 22 SPHA001029 Phan ThÞ H-¬ng Giang N÷ 10-12-92 25002 2 7.00 8.75 8.00 23.75 24.00 25 09 25002 25002 A 23 SPHA001036 Bïi ThÞ Hµ N÷ 16-08-92 24051 2NT 7.25 8.50 8.50 24.25 24.50 24 05 24051 24051 A 24 SPHA001037 §ç H¶i Hµ Nam 21-10-92 1A033 3 8.00 5.50 8.50 22.00 22.00 1A 06 1A033 1A033 A 1 §iÓm thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng t¹i tr-êng §¹i häc S- ph¹m Hµ Néi n¨m 2010 Stt SBD Hä tªn GT Ngμy Sinh THPT10 THPT11 THPT12 KV §T Taeng TC Ghi chó HK Khèi To¸n A Khèi: 101...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 93

1276182 - Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online