{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

20070817145137!Bai_tap_ly_thuyet_chuong_dien_ly_-11_nang_cao

20070817145137!Bai_tap_ly_thuyet_chuong_dien_ly_-11_nang_cao...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAØI TAÄP LYÙ THUYEÁT PHAÀN ÑIEÄN LY - LÔÙP 11- BAN KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN- BIEÂN SOAÏN & HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI : THAÀY BUØI TAÂM-THPT BUOÂN MA THUOÄT CELL PHONE: 0914041165- HOME : 220347-ADD: 410/6 PHAN BOÄI CHAÂU -BMT 1 BÀI T ẬP CH ƯƠ NG Đ I ỆN LY - PH ẦN LÍ THUYẾT V À BÀI T ẬP C Ơ B ẢN. 1 / S ự điện ly l à : a Quá trình phân li thành ion c ủa các chất khi h òa tan trong n ư ớc hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. b Quá trình phân li thành ion c ủa các chất có li ên k ết ion trong n ư ớc h o ặc ở trạng thái nóng chảy c Quá trình phân li thành ion c ủa các chất khi h òa tan trong dung môi ,ho ặc trong n ư ớc d Quá trình phân li thành ion c ủa các muối trong dungdịch . 2 / Trong dãy các ch ất sau d ãy ch ất n ào đ ều chứa các chất điện li: a H 2 S , H 2 SO 4 ,H 2 SO 3 , KClO , CaCO 3 , BaSO 4 , AgCl b NaHCO 3 , HCl , CH 3 CH 2 OH, BaSO 4 , BaCl 2 . c Cl 2 , N 2 , NaCl , HClO 3 , K 2 Cr 2 O 7 , CaSO 4 , NH 3 . d C 6 H 6 , C 6 H 5 ONa , C 2 H 5 OK , HF 3 / Các ch ất n ào sau đ ây không d ẫn điện: a KCl r ắn , khan., NaOH , khí HCl . b Dung d ịch r ư ợu etyllic trong CCl 4 .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

20070817145137!Bai_tap_ly_thuyet_chuong_dien_ly_-11_nang_cao...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online