{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bddb - dÞch vô b¹n ®äc ®Ac biÖt dÞch vô b¹n ®äc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dÞch vô b¹n ®äc ®Ac biÖt dÞch vô b¹n ®äc ®Ac biÖt §Þa chØ liªn hÖ D Ị CH V Ụ "BAN ĐỌ C ĐẶ C BI Ệ T" LÀ GÌ? • Là lo ạ i hình d ị ch v ụ th ư vi ệ n đặ c bi ệ t mà C ụ c Thông tin KH&CN Qu ố c gia cung c ấ p cho m ộ t s ố b ạ n đọ c nh ấ t đị nh c ủ a mình nh ằ m đ áp ứ ng yêu c ầ u đọ c và s ử d ụ ng tài li ệ u đ i ệ n t ử theo ph ươ ng th ứ c tr ự c tuy ế n. D ị ch v ụ B ạ n đọ c đặ c bi ệ t đượ c cung c ấ p theo th ờ i h ạ n 1 n ă m trên c ơ s ở đ óng góp chi phí t ổ ch ứ c và đả m b ả o th ự c hi ệ n d ị ch v ụ . • Khi tham gia s ử d ụ ng d ị ch v ụ "B ạ n đọ c đặ c bi ệ t", ng ườ i dùng tin đượ c c ấ p quy ề n truy c ậ p tr ự c tuy ế n qua m ạ ng Internet đế n nh ữ ng ngu ồ n tin khoa h ọ c và công ngh ệ có giá tr ị cao trong và ngoài n ướ c (ti ề n thân là Trung tâm Thông tin KH&CN Qu ố c gia). L Ợ I ÍCH KHI S Ử D Ụ NG D Ị CH V Ụ • Có th ể khai thác ngu ồ n tin đ i ệ n t ử đượ c phép truy c ậ p không ph ụ thu ộ c th ờ i gian (24/24 gi ờ trong ngày, 7 ngày trong tu ầ n); • Truy c ậ p ngu ồ n tin đ i ệ n t ử t ừ b ấ t c ứ máy tính nào có k ế t n ố i m ạ ng Internet; • Có th ể t ả i đượ c t ệ p tin toàn v ă n nh ữ ng bài báo t ừ các CSDL có cung c ấ p toàn v ă n (nh ư CSDL Tài li ệ u KH&CN Vi ệ t Nam; các t ạ p chí đ i ệ n t ử c ủ a ScienceDirect, Springer, ACS, ASME, v.v..); • Không ph ả i thanh toán chi phí b ổ sung cho vi ệ c t ả i xu ố ng tài li ệ u toàn v ă n....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

bddb - dÞch vô b¹n ®äc ®Ac biÖt dÞch vô b¹n ®äc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online