DA_-T5-CB-T04-S01-1

DA_-T5-CB-T04-S01-1 - TRUNG TM BI DNG VN HA HOCMAI.VN a ch...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TRUNG TÂM B ỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOCMAI.VN Địa chỉ: A5 + A6, 52 Nguyễn Chí Thanh - 04.3775-9290 Email: [email protected] ; Website: http://school.hocmai.vn Kh ối lớp:…5…Khóa: 08 Môn ki ểm tra:…… Toán ……………. . Ngày ki ểm tra: ………………………. H ọ v à t ờn: …………………………… L ớp:…………………………………. . Th ời gian: từ……. .…đến…………… BÀI KI ỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 5 - THÁNG 04 ( Th ời gian l àm bài: 45 phút) Ph ần I. Trắc nghiệm (10 điểm) ( Học sinh chỉ ghi đáp số không cần giải thích) Bài 1: M ột người mua 3 cái b àn và 5 cái gh ế phải trả số tiền là 1414000 đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000 đồng. Hỏi giá một cái b àn và m ột cái ghế l à bao nhiêu? Bàn 318 000 Gh ế 92 000 Bài 2: M ột người d ùng 876 ch ữ số để đánh số trang một cu ốn sách. H
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/21/2010 for the course S a taught by Professor S during the Spring '10 term at Glasgow Caledonian University.

Page1 / 2

DA_-T5-CB-T04-S01-1 - TRUNG TM BI DNG VN HA HOCMAI.VN a ch...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online