chuyen - p n thi Chuyn Ha THPT Chuyn HSP HN 2010 Cu 1 1.Nu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đáp án đề thi Chuyên Hóa –THPT Chuyên ĐHSP HN 2010 Câu 1 1.Nêu hiện tượng ,viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt kim loại Ba tới dư vào các dd sau: a.CuSO 4 b.NaHCO 3 c.(NH 4 ) 2 S0 4 d.Al(N0 3 ) 3 ĐA: a.Kim laoị tan hết ,có khí không màu thoát ra ,đồng thời xuất hiện kết tủa trắng và xanh do: Ba +H 2 0=Ba(0H) 2 +H 2 Ba(0H) 2 +CuS0 4 =BaS0 4 +Cu(0H) 2 b.kim loại tan ,có kết tủa trắng,khí không màu : Ba +H 2 0=Ba(0H) 2 +H 2 Ba(0H) 2 +NaHCO 3 = BaCO 3 +Na 2 CO 3 +H 2 O c.Kim loại tan ,có khí mùi khai bay ra,kết tủa trắng Ba +H 2 0=Ba(0H) 2 +H 2 Ba(0H) 2 +(NH 4 ) 2 SO 4 = BaS0 4 +H 2 O+NH 3 d.KL tan ,có khí , kết tủa rồi lại kết tủa lại tan. Ba +H 2 0=Ba(0H) 2 +H 2 Ba(0H) 2 +.Al(N0 3 ) 3 =Ba (AlO 2 ) 2 + H 2 O 2.Từ đá vôi,muối ăn ,nước và các điều kiện cânf thiết # ,hãy điều chế: A Na 2 CO 3 b.NaHCO 3 c.CaCl 2 d.Nước Gia-ven. ĐA: CaCO 3 =CaO +CO 2 NaCl=Na+Cl 2 NaCl +H 2 O=NaOH +H 2 + Cl 2 a. NaOH(dư) +CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O b. NaOH +CO 2 (dư)=NaHCO 3 +H 2 O c. CaO +HCl=CaCl 2 +nước . d. Cl 2 +NaOH =NaClO +NaCl+nước e. Câu 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/21/2010 for the course A a taught by Professor A during the Spring '10 term at American International.

Page1 / 3

chuyen - p n thi Chuyn Ha THPT Chuyn HSP HN 2010 Cu 1 1.Nu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online