Guc Elektronigi haci bodur - G ELEKTRON I PROF.DR.HACI...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GÜÇ ELEKTRON İĞİ I PROF.DR.HACI BODUR 1 GÜÇ ELEKTRON İĞİ I 1 . Güç Elektroni ğ inin Kapsam ı ve Endüstriyel Uygulamalar ı 2. Temel Yar ı İ letken Güç Elemanlar ı 3. Di ğ er Yar ı İ letken Güç Elemanlar ı 4. Güç Elemanlar ı nda Kar ş ı la ş t ı rma, Bast ı rma ve Is ı nma 5. Temel Kontrol ve İ zolasyon Elemanlar ı 6. AC-AC Dönü ş türücüler / AC K ı y ı c ı lar 7. AC-DC Dönü ş türücüler / Do ğ rultucular 8. DC-DC Dönü ş türücüler / DC K ı y ı c ı lar 9. DC-AC Dönü ş türücüler / İ nverterler
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
GÜÇ ELEKTRON İĞİ I PROF.DR.HACI BODUR 2 1 . GÜÇ ELEKTRON İĞİ N İ N KAPSAMI VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMALARI GÜÇ ELEKTRON İĞİ N İ N KAPSAMI Güç Elektroni ğ i, yüke verilen enerjinin kontrol edilmesi ve enerji ş ekillerinin birbirine dönü ş türülmesini inceleyen bilim dal ı d ı r. 1 . Yüke Verilen Enerjinin Kontrolü Yüke verilen enerjinin kontrolu, enerjinin aç ı lmas ı ve kapanmas ı ile ayarlanmas ı fonksiyonlar ı n ı içerir. 1 . Statik (Yar ı İ letken) Ş alterler a) DC statik ş alterler b) AC statik ş alterler 2. Statik (Yar ı İ letken) Ayarlay ı c ı lar a) DC statik ayarlay ı c ı lar b) AC statik ayarlay ı c ı lar 2. Enerji Ş ekillerinin Birbirine Dönü ş türülmesi Elektrik enerji ş ekillerini birbirine dönü ş türen devrelere genel olarak Dönü ş türücüler ad ı verilir. Dört temel dönü ş türücü vard ı r. Bu dönü ş türücüler a ş a ğ ı daki diyagramda özetlenmi ş tir. Dönü ş türücüler: Dönü ş türücülerde kullan ı lan k ı saltmalar : DC : Do ğ ru Ak ı m ş eklindeki elektrik enerjisi AC : Alternatif Ak ı m ş eklindeki elektrik enerjisi U d : DC gerilim (ortalama de ğ er) U : AC gerilim (efektif de ğ er) f : frekans q : faz say ı s ı
Background image of page 2
GÜÇ ELEKTRON İĞİ I PROF.DR.HACI BODUR 3 1 . AC-DC Dönü ş türücüler / Do ğ rultucular, Redresörler AC → Enerji DC U, f, q d U Temel özellikleri : Do ğ al komütasyonludur. Tristör ve diyotlarla gerçekle ş tirilir. Ba ş l ı ca uygulama alanlar ı : DC motor kontrolü Akümülatör ş arj ı Galvano teknikle kaplama DC gerilim kaynaklar ı 2. DC-AC Dönü ş türücüler / İ nverterler, Eviriciler DC Enerji AC U d U, f, q Temel özellikleri : Zorlamal ı komütasyonludur. Yüksek güç ve dü ş ük frekanslarda SCR kullan ı l ı r. Orta güç ve orta frekanslarda BJT kullan ı l ı r. ş ük güç ve yüksek frekanslarda MOSFET kullan ı l ı r. Ayr ı ca, di ğ er güç elemanlar ı , GTO yüksek güç ve dü ş ük frekanslarda, IGBT ortan ı n üzerindeki güç ve frekanslarda, MCT yüksek güç ve orta frekanslarda kullan ı lmaktad ı r. Ba ş l ı ca uygulama alanlar ı : AC motor kontrolü Kesintisiz güç kaynaklar ı Endüksiyonla ı s ı tma sistemleri Yüksek gerilim DC ta ş ı ma sistemleri AC gerilim kaynaklar ı 3. DC-DC Dönü ş türücüler / DC K ı y ı c ı lar DC Enerji DC U d 1 U d2 < U d 1 Temel özellikleri : Zorlamal ı komütasyonludur.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/21/2010 for the course ELECTRICAL el 443 taught by Professor Hacibodur during the Fall '10 term at Yildiz Teknik Üniversitesi.

Page1 / 72

Guc Elektronigi haci bodur - G ELEKTRON I PROF.DR.HACI...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online