{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Guc Elektronigi haci bodur - G ELEKTRON I PROF.DR.HACI...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GÜÇ ELEKTRON İĞİ I PROF.DR.HACI BODUR 1 GÜÇ ELEKTRON İĞİ I 1 . Güç Elektroni ğ inin Kapsam ı ve Endüstriyel Uygulamalar ı 2. Temel Yar ı İ letken Güç Elemanlar ı 3. Di ğ er Yar ı İ letken Güç Elemanlar ı 4. Güç Elemanlar ı nda Kar ş ı la ş t ı rma, Bast ı rma ve Is ı nma 5. Temel Kontrol ve İ zolasyon Elemanlar ı 6. AC-AC Dönü ş türücüler / AC K ı y ı c ı lar 7. AC-DC Dönü ş türücüler / Do ğ rultucular 8. DC-DC Dönü ş türücüler / DC K ı y ı c ı lar 9. DC-AC Dönü ş türücüler / İ nverterler
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GÜÇ ELEKTRON İĞİ I PROF.DR.HACI BODUR 2 1 . GÜÇ ELEKTRON İĞİ N İ N KAPSAMI VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMALARI GÜÇ ELEKTRON İĞİ N İ N KAPSAMI Güç Elektroni ğ i, yüke verilen enerjinin kontrol edilmesi ve enerji ş ekillerinin birbirine dönü ş türülmesini inceleyen bilim dal ı d ı r. 1 . Yüke Verilen Enerjinin Kontrolü Yüke verilen enerjinin kontrolu, enerjinin aç ı lmas ı ve kapanmas ı ile ayarlanmas ı fonksiyonlar ı n ı içerir. 1 . Statik (Yar ı İ letken) Ş alterler a) DC statik ş alterler b) AC statik ş alterler 2. Statik (Yar ı İ letken) Ayarlay ı c ı lar a) DC statik ayarlay ı c ı lar b) AC statik ayarlay ı c ı lar 2. Enerji Ş ekillerinin Birbirine Dönü ş türülmesi Elektrik enerji ş ekillerini birbirine dönü ş türen devrelere genel olarak Dönü ş türücüler ad ı verilir. Dört temel dönü ş türücü vard ı r. Bu dönü ş türücüler a ş a ğ ı daki diyagramda özetlenmi ş tir. Dönü ş türücüler: Dönü ş türücülerde kullan ı lan k ı saltmalar : DC : Do ğ ru Ak ı m ş eklindeki elektrik enerjisi AC : Alternatif Ak ı m ş eklindeki elektrik enerjisi U d : DC gerilim (ortalama de ğ er) U : AC gerilim (efektif de ğ er) f : frekans q : faz say ı s ı
Image of page 2
GÜÇ ELEKTRON İĞİ I PROF.DR.HACI BODUR 3 1 . AC-DC Dönü ş türücüler / Do ğ rultucular, Redresörler AC Enerji DC U, f, q d U Temel özellikleri : Do ğ al komütasyonludur. Tristör ve diyotlarla gerçekle ş tirilir. Ba ş l ı ca uygulama alanlar ı : DC motor kontrolü Akümülatör ş arj ı Galvano teknikle kaplama DC gerilim kaynaklar ı 2. DC-AC Dönü ş türücüler / İ nverterler, Eviriciler DC Enerji AC U d U, f, q Temel özellikleri : Zorlamal ı komütasyonludur. Yüksek güç ve dü ş ük frekanslarda SCR kullan ı l ı r. Orta güç ve orta frekanslarda BJT kullan ı l ı r. ş ük güç ve yüksek frekanslarda MOSFET kullan ı l ı r. Ayr ı ca, di ğ er güç elemanlar ı , GTO yüksek güç ve dü ş ük frekanslarda, IGBT ortan ı n üzerindeki güç ve frekanslarda, MCT yüksek güç ve orta frekanslarda kullan ı lmaktad ı r. Ba ş l ı ca uygulama alanlar ı : AC motor kontrolü Kesintisiz güç kaynaklar ı Endüksiyonla ı s ı tma sistemleri Yüksek gerilim DC ta ş ı ma sistemleri AC gerilim kaynaklar ı 3. DC-DC Dönü ş türücüler / DC K ı y ı c ı lar DC Enerji DC U d 1 U d2 < U d 1 Temel özellikleri : Zorlamal ı komütasyonludur.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern