פרק 14 - ‫פר 41‬ ‫אישיות לערוך...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫פרק 41‬ ‫אישיות לערוך סגנון כותרת משנה של‬ ‫לחץ כדיבהקשר‬ ‫תבנית בסיס‬ ‫אישיות בהקשר‬ ‫מערכות היחסים הבין אישיות הם ההקשר החשוב‬ ‫.ביותר אצל רוב בני האדם‬ ‫בהקשר של מערכות יחסים ניתן להסתכל על‬ ‫ההשפעה של גורמים אישיותיים על מערכות‬ ‫היחסים וכן את השפעת המאפיינים האישיים על‬ ‫.הפרשנות של התנהגות הפרנטנר‬ ‫מחקר אשר בדק אינטראקציות יום יומיות בין בני‬ ‫זוג מגלה שתי השפעות חשובות של האישיות על‬ ‫האיכות של מערכת היחסים. להתנהגויות חיוביות‬ ‫ ‪­ rejection‬רגישות לדחייה‬ ‫ועמיתיה )2002( טענו כי רגישות לדחייה ‪Downey‬‬ ‫היא סגנון ספציפי של חשיבה שמאופיין ציפיות‬ ‫המעוררות חרדה לגבי דחייה במערכות יחסים.‬ ‫הרגישות הזו עלולה לפגוע במערכת היחסים כי‬ ‫עלול להווצר מתח בתוך מערכת היחסים, מה‬ ‫.שיכול לגרום לנבואה המגשימה את עצמה‬ ‫ ­‪RSQ‬החוקרים בדקו אנשים לפי שאלון ‬ ‫בו יש ‪Rejection Sensitivity Questionnaire‬‬ ‫פירוט של מצבים בין אישיים למשל מעבר לגור‬ ‫יחד או להזמין משהו לדייט והנבדק צריך להעריך‬ ‫‪sensitivity‬‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

פרק 14 - ‫פר 41‬ ‫אישיות לערוך...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online