�ע���� ע� �14-05-09

�ע���� ע� �14-05-09 -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
30.10.08 רועיש 1 : - . רוזאה תשרומל ומרת םידוהיה ןושאר תיב הפוקתמ הקירפא ןופצב ורג םידוהי . " לודג ינחור זכרמ םש היהש ךכ לע דיעמש המ ספב דמל ם במרה : רוזאה לע הריקס לכמ יעבט לובג ול שיו רחאמ תדדובמ הדיחיל בשחנ םוקמה תיפרגואיג הניחבמ . , הרהס רבדמ ללוכ םידדצה רוזאה תובישח . - . - הפוקתב חרזמהו הפוריא חרזמהו ברעמה ןיב תושבי ןיב רבעמ , . וב שי תואלקח תניחבמ הרופ רוזאה השביה ךרד רחסמ ץופנ היה המודקה . . ותובישח לשב םימעפ הברה שבכנ טפנ ללוכ םיבר םיבצחמ - רוזאב ןוטלש 814-160 , -" ועיגה ךכ םהו םיב וחמתהש תונידמ ןודיצו רוצ רוזאמ םיקניפ ס הפל . , ריע ומיקה םה המחלמ אלל רוזאה תא ושבכ לחוז שוביכב ןוכיתה םיה ךרד רוזאל . . תימש התייה םתפש וגטרק תימורב וא תשדח תרק הארנ רשא הריב תכלממ םע םירשק ויה םיקניפל יכ רוזאל וז הפוקתב ועיגה םידוהיש םיבשוח ונא ךא הקירפא ןופצב ובשייתה רחסמ ירשקב םמיע ויהש םידוהיש םיבשוח ןכלו המלש . . ינש תיבב קר שי רוזאב םידוהי בושיל תישממ תוחכוה ךכל תוחכוה ןיא 160 . " - רוזאב רבדל םיליחתמ שבכנ רוזאה תימורה הירפמיאה תפוקתב ס הנפל . . םיאמורהש בתוכ סויבלפ בופסוי אמורל ךלוה לוביה תוברתה תא דומללו תימורב . ' הקירפא פצמ םיאבש תויראהמ םיעשעתשמו םנטב תא םיאלממ אמורב - ה האמה ףוסב 4 . רוזאה םג ךכו תירצונל תכפוה תימורה הירפמיאה 429 . - - לוכאל המ םהל היה אלש םיינמרג םיטבש םילאדנוה םיתוגה הריפסל לש המחלמ ירחא רוזאה לע טלתשהל םיחילצמ הפוריאב 10 . ראשנ רוזאה םינש . כ אוה םנוטלש ירצונ 100 . םינש 455 . ' - תרמואש הרבס שי הקירפא פצל שוכרה תא םיאבמו אמור תא םיזזוב םיתוגה . םש םיאמנ שדקמה ילכש 553 . - - םיסנמו םידוהיל תורצ וזה הפוקתב שי ןווי רוזאמ םיה ךרד ועיגה םיטאנזיבה . םתוא רצנל 600 " - ירחא םיירצמו י א תא ושבכש ירחא רוזאה לע םיטלתשמ םיברעהו םיאודבה ו לש המחלמ 70 . דרפס לש החטש בור הפוריא ללוכ האלמ תוטלתשהל דע הנש תוליהקה ןיה רשקל םרתש המ םלועה ידוהי לכ לע טעמכ וטלש םימלסומה . . והשמ םיכירצ ויה םה יכ םידוהיל בוט וסחייתה םכרד תישארב םיברעה תוידוהיה
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 42

�ע���� ע� �14-05-09 -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online