פרק�� ���� �&t

פרק�� ���� - 92 9002-9 41

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ישימח םוי ,ד"סב 29 ראוני 2009 ט"סשת טבש 'ד , האמהמ הקירפא 'פצ ידוהי לש חורהו הרבחה ייחמ םיקרפ 9 -ה האמה דע 14 / השמ ראמע ר"ד ( הבודרוקב דלונ ) . ןומיימ ןב השמ יבר - ם"במרה וז הפוקתב הקירפא 'פצל ועיגה ותחפשמו אוהש , ם"במרה – ם"במרה תעדב קוסענ אוהו , תרתחמב הלכשהו הרות ודמילש םימכחה יפמ הלכשהו הרות דומלל ידכ ( סאפ ) םידוהיה הבש םשפנ תוריסמו םתודדומתה תאו םידוהיה לש השקה םבצמ תא האר םידוהיה דדועל הסינ וז הפוקתב ויבא ןכ ומכ , רתסב תווצמ לע רומשל םילדתשמ אוה , דמעמ קיזחהל קר םהילעו – ףולחת וזה השקה הפוקתהש הווקת םהב חיפהלו " איה – וז הרטמל רוביח בתכ המחנה תרגא ובשחש סאפב םידוהיה ןיב ויה . " רמולכ , ןיע תיארמל םלסאתהל אלו תומל איה ידוהי לוכ לע תלטומה תיתדה הבוחהש : םהילא סחייתהל דציכ – הלאשה הררועתה , ןגוהכ ושע אל םתעדל ומלסאתהש ולא . םייוג לאכ וא םידוהי לאכ ומוקימ עודי אל – וקורמל ץוחמ הקירפא 'פצל ץוחמ יחש םכחל הלאשה תא ונפה םה – תודהיהמ ומצע קתנמ השעמל םלסאתמש ימש – הבושת םהל בתכ םכחהו – ומשו . רבד לוכל יוגכ ודמעמו רומשל ךישמיש םעט ןיא , םלסאתמש ידוהיש , םהל בתכ םכחה ותוא – ךכמ הרתי . ךכ לע שנענ אוה – ותוכזל אלו ותבוחל ףקזנ הז תווצמ רמוש אוה םאו תווצמ ונל המל , ונב םיריכמ אל םידוהיה םא – וב םידמוע ומלסאתהש םידוהיה וב בצמה , לודג אוה תווצמ םירמוש םהש הדבועה יוליג לש ריחמהשכ תודהיה תווצמ לע רומשל . םתוא גורהל םילוכי לוכיש – ליבומ הז ןאלו בצמה תא הארש ם"במרה , םידוהיה ברקב הכובמ ררוע הז םשב התוא הנכמ אוה , דגנ תבושת בתכ אוה -הקירפא 'פצ תודהי לוכ תדמשהל ליבוהל ) ריעצה וליג ףא לע " 'ה שודיק תרגא" רחא םשב וא " דמשה תרגא" 24 הלגתמ אוה , ( תורמלו , תינויגה הרוצב וירבד רדסל עדויה הזכ , םיידוהיה תורוקמה לוכב איקבכ , ןאכ הלגתמ אוה . םכח ותוא לע סעכ ךותמ הבושת בתוכ אוה ןאכ – ם"במרה לש חונה ויפוא – תרגאה בתוכ תא ףקת אוה , ול באכ אשונהש ךכ לע דיעהל לוכי– השק דואמ םדאכ – הלאש רסומש םכח – רסומ ול ףיטמ אוה , " ודוקדוקב חומ ןיאש דחאכ" ותוא הנכמו
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/23/2010 for the course JEWDISM 56-979-01 taught by Professor Aharon during the Spring '10 term at Bar-Ilan University.

Page1 / 6

פרק�� ���� - 92 9002-9 41

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online