Kinh Nghiem Hoc English

Kinh Nghiem Hoc - EbookTeam www.updatesofts.com Create by hoangly85 1 EbookTeam www.updatesofts.com B quyt vit hiu qu Vi ngi hc ting Anh vit khng

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EbookTeam www.updatesofts.com Create by hoangly85 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
EbookTeam www.updatesofts.com Create by hoangly85 2 Bí quy ết viết hiệu quả V ới ng ư ời học tiếng Anh viết không những l à k ĩ n ă ng khó mà còn t ốn rất nhiều thời gian. Để vi ết đúng, viết hay thật không đ ơ n gi ản chút nào. Sau đ ây là m ột số bí quyết chúng tôi mu ốn giới thiệu nhằm giúp các bạn viết hiệu qu ả h ơ n. 1. Dùng th ể thích hợp Trong ti ếng Anh có hai thể: chủ động v à b ị động. Th ể chủ động nhấn mạnh tác nhân gây ra h ành đ ộng. Thể bị động nhấn mạnh ng ư ời hay vật bị tá c đ ộng. Tác nhân gây ra h ành đ ộng có thể đ ư ợc ho ặc không đ ư ợc nhắc đến trong câu bị động. Ví d ụ: Th ể chủ động : The storm destroyed the village. ( Tr ận b ão đ ã phá h ủy ngôi l àng ). Th ể bị động : The village was destroyed by the storm. ( Ngôi làng đ ã b ị phá hủy bởi tr ận b ão ). Th ể chủ động th ư ờng r õ ràng và d ễ hiểu h ơ n. Tuy nhiên, có m ột số tr ư ờng hợp d ùng th ể bị đ ộng lại thích hợp h ơ n. Ch ẳng hạn khi tác nhân của h ành đ ộng không quan trọng bằng ng ư ời hay v ật bị tác động. Bạn cũng có thể d ùng th ể bị động khi kh ông mu ốn tiết lộ danh tính ng ư ời th ực hiện h ành đ ộng, nh ư khi b ạn muốn bảo vệ nhân chứng. Ví dụ nh ư trong câu sau: Th ể chủ động : John Smith overheard his plan of stealing the car. ( John Smith đ ã nghe l ỏm đ ư ợc kế hoạch trộm xe h ơ i c ủa hắn ta ). Th ể bị động : His plan of stealing the car was overheard. ( K ế hoạch trộm xe h ơ i c ủa h ắn ta đ ã b ị nghe lén ). Rõ ràng câu th ứ hai không đề cập đến t ên ng ư ời đ ã ti ết lộ kế hoạch ăn cắp xe của t ên tr ộm. Ng ư ời nghe chỉ biết rằng kế hoạch đó đ ã b ại lộ c òn ai ti ết lộ lại đư ợc ho àn toàn b ảo mật. Th ể bị động c òn đư ợc d ùng đ ể tránh vẻ kẻ cả, giảm nhẹ những lời tuy ên b ố mạnh mẽ hoặc nghe có phong cách công v ă n h ơ n. Th ể chủ động : You must clean the house within this morning. ( Con ph ải lau dọn căn nhà này trong sáng hôm nay ). Th ể bị động : The house must be cleaned within this morning. ( C ă n nhà ph ải đ ư ợc lau d ọn trong buổi sáng hôm nay ). Khi đ ọc câu thứ hai bạn cảm thấy tính chất ra lệnh bị giảm đi, giọng đ i ệu của câu nghe nhẹ nhàng h ơ n. 2. Tránh nh ững chuyển đổi không cần thiết Chuy ển đổi l à s ự thay đổi về cấu trúc hoặc văn phong giữa chừng một câu hoặc một đoạn.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/25/2010 for the course CIVIL 2230 taught by Professor Hahzhen during the Three '09 term at University of Sydney.

Page1 / 58

Kinh Nghiem Hoc - EbookTeam www.updatesofts.com Create by hoangly85 1 EbookTeam www.updatesofts.com B quyt vit hiu qu Vi ngi hc ting Anh vit khng

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online