2004tt-a23 - Ò iÚeÖ× iØÝÓ fÓ ÖÓÒ ØÓa Øa ÖbÓ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ò iÚeÖ× iØÝÓ fÓ ÖÓÒ ØÓa Øa ÖbÓ ÖÓÙgh D eÔa ÖØÑ eÒ ØÓ fC ÓÑ ÔÙ ØeÖa Øh eÑ a Ø ia ÐieÒe × id ØeÖÑ e ×Ø AA iÒ ea ÖA Ðgeb Öa E ÜaÑ iÒ eÖ :C h eÖed ekÓ D a Øe :F eb ÖÙa ÖÝ74 D Ù Öa Ø iÓÒ : Ñ iÒÙ Øe× a [ÔÓ iÒ Ø× ℄ G iÚ eØh ed e¬Ò iØ iÓÒÓ fØh e×ÔaÒÓ f k Ú eØÓ Ö×h eÒÛ eÓÒ × id eÖ iØØÓ b eaÓÒ ed iÑ eÒ × iÓÒa ÐØÛ Ód iÑ eÒ × iÓÒa Ð? b [ÔÓ iÒ Ø× ℄ F iÒda ÐÐ×a Ða Ö××Ùh Øha ØÚ eØÓ Ö× a ; b ; fÓ ÖÑ a Øh Öeed iÑ eÒ × iÓÒa Ð ×ÔaÒ a = [ ;; ℄ b = [ 4 ;; ℄= [ ; ; ℄ a [8ÔÓ iÒ Ø× ℄ Øa ØeaÒdÔ ÖÓÚ eØh eC aÙhÝhÛ a ÖÞÒ eÕÙa ÐiØÝ b [8ÔÓ iÒ Ø× ℄ ×eaÒÓ ÖØhÓgÓÒa ÐÔ ÖÓ jeØ iÓÒaÒdÚ eØÓ ÖÑ eØhÓd ×ØÓ¬Òd Øh e fÓ ÖÑ Ù Ða fÓ ÖØh ed i×ØaÒe D b eØÛ eeÒÔÓ iÒ Ø ¼ Ü ¼ ;Ý ¼ aÒd ÐiÒ e aÜbÝ = [8ÔÓ iÒ Ø× ℄ F iÒd Øh eaÒg ÐeØha Øad iagÓÒa ÐÓ fabÓÜÛ iØhd iÑ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2004tt-a23 - Ò iÚeÖ× iØÝÓ fÓ ÖÓÒ ØÓa Øa ÖbÓ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online