sherlock.1x01.a_study_in_pink.720p_hdtv_x264-fov

sherlock.1x01.a_study_in_pink.720p_hdtv_x264-fov - 1...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 00:01:28,040 --> 00:01:30,240 Blog yazma iþi nasýl gidiyor? B 2 00:01:31,800 --> 00:01:35,565 Fena deðil, gayet iyi. F 3 00:01:35,600 --> 00:01:37,245 Tek kelime bile yazmadýn deðil mi? T 4 00:01:37,280 --> 00:01:40,120 Sadece "Hala güven sorunlarý var." yazmýþsýn. s 5 00:01:40,155 --> 00:01:42,160 Ve sen yazdýklarýmý tersten okuyorsun. V 6 00:01:44,120 --> 00:01:46,800 Ne demek istediðimi anladýn mý? N 7 00:01:46,835 --> 00:01:50,720 John sen bir askersin. .. J 8 00:01:51,760 --> 00:01:55,360 ...ve sivil hayata ayak uydurman zaman alacak, baþýna gelen her þeyi. .. z 9 00:01:55,395 --> 00:02:00,200 ...bir blogda anlatmak gerçekten yardýmcý olacaktýr. g 10 00:02:01,840 --> 00:02:03,680 Bana hiçbir þey olmaz. B 11 00:02:05,636 --> 00:02:12,786 Çeviri: soulianis Ýyi seyirler Ý 12 00:02:41,200 --> 00:02:44,680 - Ne demek ortada hiç lanet araba yok? - Waterloo'ya gitti, üzgünüm. - 13 00:02:44,715 --> 00:02:47,360 - Git taksiye bin! - Ben asla taksiye binmem! - 14
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
00:02:49,280 --> 00:02:51,200 - Seni seviyorum. - Ne zaman? - 15 00:02:51,235 --> 00:02:53,400 Taksiye bin! T 16 00:03:12,880 --> 00:03:14,965 Kocam. .. K 17 00:03:15,000 --> 00:03:19,200 ...hayatýný dolu dolu yaþamýþ mutlu bir adamdý. y 18 00:03:19,235 --> 00:03:23,485 Ýþini ve ailesini severdi, Ý 19 00:03:23,520 --> 00:03:28,040 ...bu þekilde canýna kýymasý beklenmedik. .. . 20 00:03:28,075 --> 00:03:30,080 ...ve onu tanýyan herkes için. .. . 21 00:03:30,115 --> 00:03:33,400 ...bir þok oldu. . 22 00:03:46,640 --> 00:03:48,200 Taksi, taksi! T 23 00:03:52,160 --> 00:03:54,125 - Ýki dakika sonra geliyorum. - Ne? - 24 00:03:54,160 --> 00:03:57,200 - Gidip þemsiyemi alacaðým. - Benimkini kullanabiliriz. - 25 00:03:57,235 --> 00:03:58,640 Ýki dakika tamam mý? Ý 26 00:04:33,680 --> 00:04:35,405 Hala dans mý ediyor? H 27 00:04:35,440 --> 00:04:37,205 Evet, ona dans etmek dersen. E
Background image of page 2
28 00:04:37,240 --> 00:04:40,320 - Arabasýnýn anahtarlarýný aldýn mý? - Çantasýndan çýkardým. - 29 00:04:40,355 --> 00:04:42,960 Nereye gitti? N 30 00:04:57,960 --> 00:05:01,440 Ulaþtýrma bakanlýðý sekreteri, Beth Davenport'un bedeni. .. B 31 00:05:01,475 --> 00:05:05,017 ...dün gece Londra civarýnda bir inþaat alanýnda bulundu. b 32 00:05:05,052 --> 00:05:08,786 Ýlk soruþturmalar bunun bir intihar olduðunu gösteriyor. i 33 00:05:08,821 --> 00:05:12,050 Bu intiharýn Sir Jeffrey Patterson ve James Phillinore. .. P 34 00:05:12,085 --> 00:05:15,245 ...intiharlarýna yakýndan benzediðini teyit edebiliriz. b 35 00:05:15,280 --> 00:05:19,600 Bu bilgilerin ýþýðýnda, bu olaylara baðlantýlý olarak muamele edilecektir. b 36 00:05:19,635 --> 00:05:23,920 Soruþturma devam ediyor fakat Müfettiþ Lestrade þimdi sorularý yanýtlayacak. L 37 00:05:23,955 --> 00:05:26,280 Müfettiþ, bu intiharlar nasýl baðlantýlý olabilir? n 38 00:05:26,315 --> 00:05:29,365 Þöyle ki, hepsinde ayný zehir kullanýlmýþ. Þ 39 00:05:29,400 --> 00:05:32,565 Hepsi olmalarý gerekenden farklý bir yerde bulundu. f 40
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/26/2010 for the course MECHANICAL 132 taught by Professor Aaaaa during the Spring '10 term at PTI.

Page1 / 104

sherlock.1x01.a_study_in_pink.720p_hdtv_x264-fov - 1...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online