{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

14. Metryki obiektowe jako wskazniki jakosci kodu i projektu - Bartosz Walter

14. Metryki obiektowe jako wskazniki jakosci kodu i projektu - Bartosz Walter

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Metryki obiektowe jako wska ź niki jako ś ci kodu i projektu Bartosz Walter Instytut Informatyki Politechniki Pozna ń skiej 1 Wprowadzenie Metryki stanowi ą szybki i wygodny sposób oceny jako ś ci oprogramowania. Znajo- mo ść warto ś ci poszczególnych metryk i wielko ś ci, które mierz ą , pozwala oszacowa ć z ł o ż ono ść systemu, koszt jego pi ę l ę gnacji czy elastyczno ść . W artykule przedstawio- no trzy najpopularniejsze zestawy metryk obiektowych: MOOD, Chidambera i Ke- merera oraz Martina, wraz z interpretacj ą . Ponadto zaprezentowano przyk ł adowe narz ę dzie do pomiaru: wtyczk ę Metrics Plugin for Eclipse, dost ę pn ą za darmo w portalu sourceforge.net. 2 Metryki obiektowe Metryki obiektowe stanowi ą odpowied ź na zmian ę paradygmatu programowania, która nie znalaz ł a odzwierciedlenia w metodach pomiaru i szacowania dotycz ą cych programowania strukturalnego. Zaproponowane metryki pozwalaj ą mierzy ć charakte- rystyczne dla obiektowo ś ci cechy: dziedziczenie, polimorfizm, hermetyzacj ę , powi ą - zania i spójno ść . 2.1 Zestaw metryk Chidambera i Kemerera Zestaw ten zosta ł zaproponowany przez S.R. Chidambera i C.F. Kemerera w 1991 roku [1]. Zaproponowali oni 6 metryk badaj ą cych ró ż ne aspekty obiektowo ś ci, które dotychczas nie by ł y badane w kontek ś cie pomiarów oprogramowania: z ł o ż ono ść klasy, dziedziczenie, spójno ść i powi ą zania mi ę dzy klasami. Metryki z tego zestawu badaj ą pojedyncze klasy i ich zbiory, zatem stanowi ą narz ę dzie do niskopoziomowej oceny jako ś ci kodu obiektowego Response For a Class (RFC, z ang. odpowied ź klasy ) okre ś la liczb ę komu- nikatów, które mo ż na wys ł a ć do danej. Jej warto ść to suma publicznych me- tod klasy i jej podklas (lub implementacji tego interfejsu). Uznaje si ę , ż e wy- soka warto ść tej metryki wskazuje na du ż e wewn ę trzne skomplikowanie kla- sy oraz zbyt du żą odpowiedzialno ść , jak ą bierze na siebie ta klasa, co mo ż e prowadzi ć do wysokich kosztów jej testowania i piel ę gnacji. Warto zwróci ć uwag ę , ż e metryka ta w pewien sposób pomija po ł o ż enie klasy w hierarchii
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
dziedziczenia: wysoce abstrakcyjna nadklasa wprawdzie posiada niewiele metod, ale po zsumowaniu z liczb ą metod w podklasach warto ść metryki jest porównywalna z liczb ą metod w jednej z podklas. Typowe warto ś ci miesz- cz ą si ę w przedziale 20-100 [5]. Depth of Inheritance Tree (DIT, z ang. g łę boko ść drzewa dziedziczenia ) okre ś la maksymaln ą liczb ę poziomów nadklas, z których rozpatrywana klasa dziedziczy. Wysoka warto ść DIT wskazuje, ż e klasa ta jest specjalizowana, o niskim poziomie abstrakcji, oraz prawdopodobnie posiada wiele metod odziedziczonych po przodkach. Z jednej strony wskazuje to na wysoki sto- pie ń powtórnego u ż ycia kodu poprzez dziedziczenie, ale z drugiej mo ż e ogranicza ć wykorzystanie innych mechanizmów, np. kompozycji i wi ą zania klas przez referencje, dlatego zalecane warto ś ci tej metryki znajduj ą si ę w przedziale 2-3 [5].
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

14. Metryki obiektowe jako wskazniki jakosci kodu i projektu - Bartosz Walter

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online