Termo-2006-07B_Arasi - Soru 1 0.9 MPa basn ve 60oC scaklktaki soutucu akkan-134a bir youturucuda borular zerinden geirilen hava ile 0.9 MPa basn ve

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Soru 1-) 0.9 MPa basınç ve 60 o C sıcaklıktaki soğutucu akışkan-134a, bir yoğuşturucuda borular üzerinden geçirilen hava ile 0.9 MPa basınç ve 34 o C sıcaklığa soğutulmaktadır. 18000 kg/h debisindeki hava yoğuşturucuya 100 kPa basınç ve 18 o C sıcaklıkta girmekte, 98 kPa basınç ve 30 o C sıcaklıkta çıkmaktadır. (a) Soğutucu akışkanın kütle debisini hesaplayınız. (b) Çıkış kesitinde hava hızının 1.2 m/s ile sınırlı olduğunu göz önüne alarak, hava kanalının kesit alanını hesaplayınız. (a) Açık sistem : Yoğuşturucu (SASA) Giriş halleri : P 1 = 0.9 MPa, T 1 =60 ° C (R-134a) P 3 = 100 kPa, T 3 =18 ° C (Hava) Çıkış halleri : P 2 = 0.9 MPa, T 2 =34 ° C (R-134a) P 4 = 98 kPa, T 4 =30 ° C (Hava) Kütlenin korunumu : = ç g m m ) s / kg 5 ( h / kg 18000 m m m m m m hava 4 3 SA 2 1 = = = = = Enerjinin Korunumu : 4 4 2 2 3 3 1 1 0 0 h m h m h m h m h m h m W Q g g ç ç + = + → - = - ( 29 ( 29 3 4 2 1 h h m h h m hava SA - = - hava SA m h h h h m 2 1 3 4 - - = Soğutucu akışkan-134a tablolarından, kg kJ h h C T MPa P kg kJ h C T MPa P C f / 31 . 97 34 9 . 0 / 21 . 293 60 9 . 0 34 , 2 2 2 1 1 1 = 2245 = = = = = Hava mükemmel gaz kabul edilir ve oda sıcaklığında sabit özgül ısılar kullanılırsa, ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ) h / kg 1108 ( s / kg 3078 . 0 5 31 . 97 21 . 293 18 30 005 . 1 m h h T T c m hava 2 1 3 4 po SA = × - - × = - - 2245 Özgül ısıların sıcaklıkla değişimi göz önüne alınırsa, ( 29 ( 29 ( 29 ) h / kg 1107 ( s / kg 3076 . 0 5 31 . 97 21 . 293 16 . 291 21 . 303
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/28/2010 for the course MECHANICAL mak204 taught by Professor Lütfullahkuddusi during the Spring '07 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 4

Termo-2006-07B_Arasi - Soru 1 0.9 MPa basn ve 60oC scaklktaki soutucu akkan-134a bir youturucuda borular zerinden geirilen hava ile 0.9 MPa basn ve

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online