Termo-2006-07B-Odev1-cozum - DEV 1 ZMLER 1 Patm A Fyay W =...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖDEV 1 - ÇÖZÜMLER 1) 2) 3) 4) YAĞ ρ s = 0.85 SU ρ = 1000 kg/m 3 h =10 m A P W F A P yay atm = + + P atm A F yay W=m p g P A kPa 35 . 123 35 . 28 95 10 x ) 10 x 35 ( ) 60 23 . 39 ( 95 P 3 4 = + = + + = - - N 23 . 39 807 . 9 x 4 g m W p = = = A ) F W ( P P yay atm + + = HAVA P = ? h = 15 mm 1 2 3 (a) Kanal içindeki havanın basıncı atmosfer basıncının üstündedir. Eğer 3 noktası 2 noktasının aşağısında olsaydı, bu durumda kanal içindeki havanın basıncı atmosfer basıncının altında olacaktı. (b) h = 15 mm ρ Hg = 13600 kg/m 3 P 1 = P 2 = P P 3 = P atm A P W A P 3 2 + = A P W A P atm + = A P A h g A P atm Hg + = ρ A P A h g A P atm Hg + = kPa 102 2 100 10 x ) 015 . 0 x 807 . 9 x 13600 ( 100 h g P P 3 Hg atm = + = + = + = - P atm A W = m g P A W A P A P atm + = A ) P P ( W atm - = A P W gös = A P g m gös = kg 0408 . 0 10 x 807 . 9 ) 10
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online