{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Termo-2006-07B-Odev4-cozum - DEV 4 ZMLER 1 x = 0.2 m x =...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖDEV 4 - ÇÖZÜMLER 1) (a) Son haldeki basınç kPa 350 1 . 0 2 . 0 100 150 A x k P A F P P P P p y 2 p yay 2 yay 2 3 = × + = + = + = + = Üç hal için hacim ve özgül hacimler: kg / m 0044 . 0 50 22 . 0 m V v m 22 . 0 1 . 0 2 . 0 2 . 0 A x V V m 2 . 0 V m 05 . 0 001003 . 0 50 v m V kg / m 001003 . 0 v v kPa 150 P C 25 T 3 3 3 3 p 2 3 3 2 3 1 1 3 C 25 , f 1 1 1 = = = = × + = + = = = × = = = 2245 = = 350 kPa’de v f =0.0010 m 3 /kg ve v g = 0.5243 m 3 /kg dür. Dolayısıyla v f < v 3 < v g olduğundan su son halde doymuş sıvı-buhar karışımı (ıslak buhar) halindedir. Bu nedenle son haldeki sıcaklık 350 kPa’ deki doyma sıcaklığı olacaktır: C 138.88 T T kPa 350 , d 3 = = (son halde kuruluk derecesi x 3 = 0.0065 ve u 3 = kJ/kg) (b) Hal değişimi sırasında yapılan iş (W 13 ), aşağıdaki şekilde hesaplanır: kJ 27.5 5 5 . 22 ) 2 . 0 22 . 0 ( 2 ) 350 150 ( ) 05 . 0 2 . 0 ( 150 ) V V ( 2 ) P P ( ) V V ( P W W W 2 3 3 2 1 2 1 23 , s 12 , s 13 , s = + = - + + - × = - + + - = + = kJ 27.5 W W W W W 13 13 , s 13 , diğer 13 , s 13 0 = = + = Not: 2-3 hal değişimi için hareketli sınır işi aşağıdaki şekilde de bulunabilirdi: kJ 5 2 3 ) 0 2 . 0 ( 100 ) 2 . 0 22 . 0 ( 150 ) x x ( k ) V V ( P W W , Ws 2 2 2 2 2 3 y 2 3 2 23 , yay 23 ), pis atm ( 23 = + = - × × + - × = - + - = + = + 2 1 2 1 Kapalı sistem : H 2 O ( m= 50 kg ) İlk hal : P 1 = 150 kPa, T 1 = 25 ° C Ara hal : P 2 = P 1 = 150 kPa , V 2 = 0.2 m 3 Son hal : P 3 = P 2 + P yay , V 3 = V 2 + x A p Kütlenin korunumu m 1 = m 2 = m 3 = m 1-2 P = sabit hal değişimi 2-3 P V hal değişimi : ) V V ( A k P P 2 3 2 p y 2 3 - = - Q H
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}