Termo-2006-07B-Odev5-cozum - 14.03.2007 MAK 212 -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
14.03.2007 MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669) 2006-2007 BAHAR YARIYILI ÖDEV 5-ÇÖZÜM 1) 5 MPa basınç ve 500 ° C sıcaklıktaki su buharı bir lüleye 80 m/s hızla girmekte, 2 MPa basınç ve 400 o C sıcaklıkta çıkmaktadır. Akış süreklidir. Lülenin kesit alanı 50 cm 2 olup, çevreye 90 kJ/s ısı kaybı vardır. (a) Akışın kütle debisini, (b) Akışın çıkış hızını, (c) Lülenin çıkış kesit alanını hesaplayınız. (Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Çengel ve Boles, çev. T. Derbentli, Problem 4-15 ). ÇÖZÜM Açık sistem (Kontrol hacmi) : Lüle (SASA) Giriş hali : P 1 =5 MPa, T 1 =500 o C, V 1 =80 m/s Çıkış hali : P 2 =2 MPa, T 2 =400 o C (a) Buhar tablosundan kg / kJ h kg / m . v C T MPa P 3433 06857 0 500 5 1 3 1 1 1 = = = = ve kg / kJ . h kg / m . v C T MPa P 6 3247 15120 0 400 2 2 3 2 2 2 = = = = Buradan buharın kütlesel debisi ( 29 ( 29 kg/s 5.833 V = × = = - 2 4 3 1 1 1 10 50 80 06857 0 1 1 m s / m kg / m . A v m (b) Çıkış hızı için sürekli akışlı sürekli açık sistemde Termo.nun birinci yasasından ( 29 - + - = - + - + - = - 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 1 2 0 1000 1 2 30 8
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/28/2010 for the course MECHANICAL mak204 taught by Professor Lütfullahkuddusi during the Spring '07 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 3

Termo-2006-07B-Odev5-cozum - 14.03.2007 MAK 212 -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online