Termo-2006-07B-Odev7-cozum - MAK 212 TERMODNAMK(CRN 20662...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAK 212 - TERMODİNAMİK ((CRN: 20662, 20664, 20667, 20669) 2006-2007 BAHAR YARIYILI ÖDEV 7-ÇÖZÜM 1) Ev ısıtmada kullanılan ısıtma birimlerinin çoğu elektrikli ısıtıcılardır. Bir ev sahibi beş yıldır kullandığı ısıtıcının veriminin yüzde yüz olduğunu savunmaktadır. Burada termodinamiğin birinci yasasına aykırılık var mıdır? Açıklayınız. (Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Çengel ve Boles, çev. T. Derbentli, Problem 5-20K ) . Hay r, ayk r l k yoktur. Çünkü i in tamam s ya dönü mektedir. . ı ı ı ı ş ıı ı ş 2) 90 kW gücündeki bir otomobil motorunun ısıl verimi yüzde 28’dir. 44000 kJ/kg ısıl değeri olan bir yakıt kullanan bu motorun, bririm zamandaki yakıt tüketimini hesaplayın. (Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Çengel ve Boles, çev. T. Derbentli, Problem 5-27 ) . Bu araba motoru yanma i leminde aç a ç kan kimyasal enerjinin % 22’sini i e çevirmektedir. Giren s l enerji, 90 ş ığ ı ş ı ı kW‘l k güç elde etmek için kullan lmaktad r. Is l verim tan m ndan s l enerji giri i ı ı ı ı ı ı ı ı ş s / kJ . . s / kJ W Q th out , net H 4 321 28 0 90 = = = η olarak hesaplan r. ı Bu s l enerjiye kar l k gelen yak t debisi ise ı ı şı ı ı g/s 7.31 = × = = - s / kg . kg / kJ , s / kJ . m 3 10 31 7 000 44 4 321 eklinde bulunur. ş 3) Bir Carnot ısı makinası 750 K sıcaklığındaki bir ortamdan ısı almakta ve 300 K sıcaklığındaki çevreye ısı vermektedir. Isı makinasının ürettiği gücün tümü bir soğutma makinasını
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Termo-2006-07B-Odev7-cozum - MAK 212 TERMODNAMK(CRN 20662...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online