Termo-2006-07B-Odev8-cozum - MAK 212 TERMODNAMK(CRN 20662...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669) 2006-2007 BAHAR YARIYILI ÖDEV 8 - ÇÖZÜMLER 1) Bir ısı makinesi 1100 K sıcaklığında bir ısıl enerji deposundan 700 kJ ısı almakta, 310 K sıcaklığındaki bir ısıl enerji deposuna ise 500 kJ ısı vermektedir. Bu makinenin termodinamiğin ikinci yasasına aykırı olup olmadığını, (a) Clausius eşitsizliği, (b) Carnot ilkeleri ışığında belirleyin. Bu makinanın toplam entropi üretimini de hesaplayın. (Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Çengel ve Boles, çev. T. Derbentli, Problem 6-3 ). ÇÖZÜM (a) Bu ısı makinası için, 0 / 977 . 0 310 500 1100 700 < - = - = - = K kJ T Q T Q T Q L L H H δ olduğundan dolayı Clausius eşitsizliği sağlanmaktadır . Toplam entropi üretimi: kJ/K 0.977 = - - = - = L L H H çevrim üretim T Q T Q T Q S , (b) Aynı sıcaklık sınırları arasında çalışan tersinmez (gerçek) ve tersinir ısı makinelerinin verimi sırasıyla aşağıdaki şekilde bulunur: ) 8 . 71 (% 718 . 0 1100 310 1 1 ) 6 . 28 (% 286 . 0 700 500 1 1 , = - = - = = - = - = H L tr th H L th T T Q Q η tr th th , < olduğundan dolayı bu makinenin termodinamiğin ikinci yasasıyla uyum içinde olduğu görülmektedir. 2)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Termo-2006-07B-Odev8-cozum - MAK 212 TERMODNAMK(CRN 20662...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online