Termo-2006-07-Odev9-cozum - MAK 212 TERMODNAMK(CRN 20662...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669) 2006-2007 BAHAR YARIYILI ÖDEV 9 - ÇÖZÜMLER 1) Hava bir piston-silindir düzeneğinde 100 kPa basınç ve 17 ° C sıcaklıklıktan, 800 kPa basınca tersinir adyabatik bir hal değişimiyle sıkıştırılmaktadır. Son haldeki sıcaklığı ve yapılan işi (a) özgül ısıların sabit olduğunu kabul ederek, (b) özgül ısıların sıcaklıkla değiştiğini gözönüne alarak hesaplayın. (Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Çengel ve Boles, çev. T. Derbentli, Problem 6-90 ). ÇÖZÜM Kapalı Sistem : Hava İlk hal : P 1 = 100 kPa, T 1 = 17 ° C Son hal : P 2 = 800 kPa, s 2 = s 1 Kütlenin korunumu m 2 = m 1 = m 1-2 tersinir adyabatik (izantropik) hal değişimi, s 2 = s 1 (a) Ortalama sıcaklıktaki özgül ısılar sabit kabul edilecek olursa Son sıcaklık 520 K olarak tahmin edilirse T ort = (290+520)/2 = 405 K 405 K de c po =1.014 kJ/kg-K, c vo = 0.727 kJ/kg-K, k = c po /c vo =1.395 Özgül ısıları sabit kabul edilen mükemmel gazın izantropik hal değişiminde : ( 29 K 53 522 . 100 800 290 395 . 1 / 395 . 0 1 1 2 1 2 = × = = - k k P P T T T 2 =520 K kabulü ile Tort sıcaklığını 405 K tahmin etmiştik. T ort =405 K deki özgül ısıları kullanarak T 2 sıcaklığını 522.53 K ve T ort =(290+522.53)/2=406.3 K bulduk. Dolayısıyla, tahmin edilen ortalama sıcaklıkla hesaplayarak bulduğumuz ortalama sıcaklık birbirine yakın olduğu için, bir başka deyişle 405 K deki özgül ısılarla 406.3 K deki özgül ısıların değerleri arasında büyük bir fark olmadığı için tekrar deneme yapmamıza gerek yoktur. Birinci kanun (kapalı sistem için) ( 29 ( 29 ( 29 kJ/kg 1 1 . 69 290 53 . 522 727 . 0 1 2 1 2 0 0 0 - = - × - = - - = - - = - = + + = - T T c w u u u w pe ke u w q vo (b)Özgül ısıların sıcaklıkla değişimi gözönüne alınırsa, Özgül ısıların sıcaklıkla değişimi gözönüne alındığında mükemmel gazın izantropik hal değişimi için aşağıdaki bağıntılar geçerli olmaktadır: HAVA Tersinir h.d. 1 2 1 2 r r sabit s P P P P = = 1 2 1 2 r r sabit s v v v v = = s 2 = s 1 P v k = sabit (P 2 /P 1 ) = (v 1 /v 2 ) k (Mükemmel gaz ve T v (k-1) = sabit (T 2 /T 1 ) = (v 1 /v 2 ) (k-1) özgül ısılar sabit ise) T P (1-k)/k = sabit (T 2 /T 1 ) = (P 2 /P 1 ) (k-1)/k
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hava için Tablo A-17’den (T. Derbentli, Müh. Yak. Termo.) kJ/kg 169. 3 ) 91 . 206 16 . 376 ( ) ( 1 2 - = - - = - - = u u w 2) Su buharı adyabatik bir türbine 6 MPa basınç, 600 ° C sıcaklık ve 80 m/s hızla girmekte, 50 kPa basınç, 100 ° C sıcaklık ve 140 m/s hızla çıkmaktadır. Türbinin gücü 5 MW’tır. (a) Türbinden akan buharın debisini, (b) türbinin adyabatik verimini (izantropik verimini) hesaplayın. (Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Çengel ve Boles, çev. T. Derbentli, Problem 6-110 ) .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Termo-2006-07-Odev9-cozum - MAK 212 TERMODNAMK(CRN 20662...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online