{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Makel odev 4 - MAKNA ELEMANLAR I MAK 341-3 DEV 4 ekilde...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341-3 ÖDEV 4 Şekilde gösterilen elastik manşonlu kavrama boyutlandırılacaktır. Öğrencinin Numarası : Adı ve Soyadı: Verilenler: P = [kW] İletilen güç n = [d/dak] Milin devir sayısı Değerlere bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu tablodan bir güç ve bir de devir sayısı seçiniz. Değerlerin aynı satırdan alınma şartı yoktur. Birbirine benzer ödevler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstenenler: 1. Kavramanın gerekli tüm hesapları (Feder hesabı dahil) 2. Kavramanın montaj resmi (Önden kesit ve yandan görünüş. Yandan görünüş simetriden dolayı yarı kesit olacaktır. A3 kağıdına uygun bir ölçek kullanınız. Kavramanın önemli boyutları şekil üzerinde gösterilecektir. Şekilde kavramanın
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Makel odev 4 - MAKNA ELEMANLAR I MAK 341-3 DEV 4 ekilde...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online