talasli - MAL USULLER TALALI MALAT Freze devi ncelikle...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İMAL USULLERİ – TALAŞLI İMALAT Freze Ödevi Öncelikle 80x140x100’lük iş parçası alınır ve yatay frezeye bağlanır. Frezede 10mm genişliğinde yatay freze ucu kullanılarak R=10mm olacak şekilde 5 adet kanal açılır. Daha sonra iş parçası dikey frezeye ters sekılde baglanır. İlk olarak parmak freze kullanılarak 4+4+2 şeklinde paso alınarak 2 adet 10*20 büyüklüğünde kanal açılır. Kanallar açıldıktan sonra freze ucu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

talasli - MAL USULLER TALALI MALAT Freze devi ncelikle...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online