�dev 1 - .T MAKNA FAKLTES MAKNA ELEMANLARI I MAK341-4 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA ELEMANLARI I – MAK341-4 1. ÖDEV – 18/10/2007 Alttaki şekilde örneği görülen bir basınçlı kabın kapak bağlantısının konstrüksiyonu yapılacaktır. Konstrüksiyon için veriler basınçlı kabın iç çapı ( φ D) ve işletme basıncıdır (p ). Bu veriler aşağıdaki tablodan öğrenci tarafından seçilecektir (Tablonun sütunları birbirinden bağımsızdır. Tablodaki değerlerin aynı satırda olması gibi bir koşul yoktur) . İşletme sırasında basıncın 0. ..p aralığında değiştiği kabul edilecektir. Ödevin aşağıdaki adımları içermesi gerekmektedir. 1. Tablodan basınçlı kap iç çapı ve işletme basıncının seçimi 2. Kaba olarak bağlantı bölgesinin şekillendirilmesi. 3. Cıvataların dizildiği ortalama çap göz önünde tutularak cıvata sayısının
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/28/2010 for the course MECHANICAL mak475e taught by Professor Leventkavurmacıoğlu during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 2

�dev 1 - .T MAKNA FAKLTES MAKNA ELEMANLARI I MAK341-4 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online