Balans raporu - BALANC ING LAB REPORT MAK 411E Gkalp GRSEL...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BALANC ING LAB REPORT MAK 411E Gkalp GRSEL 030040075 ENERJ Yrd. Do. Dr. Mu rat akan CRN:11713 13/11/2008 mot or Plane 1 Plane 2 Rulman 2 Rulman 1 Giri Gnmzde dnen makinalarda dengesizlik problemi ok nemli olmaya ba lad . Bunun sebebi yksek h zl dnen makinalarda emniyet faktrnn daha da nem kazanmas d r. Bu tr makinalarda titre im makinan n mrn k saltan en nemli faktrlerden biridir, ve bu titre imin en byk sebebi bu dengesizliklerdir. Bu tr makinalarda yorulma hasar olmamas n ve faydal bir mrn olmas n istiyorsak dzgn bir dengeleme yapmal y z. Dengeleme; motorun dzgn da lmam olan ktlesini ktle ekleyerek veya kararak dengelenmesi ve bu sayede motorun rulmanlara herhangi bir merkezka kuvveti etkilememesinin sa lanmas olay d r. Deneyin Amac : Motordaki dengesizli in llmesi ve bunun nas l giderilece inin belirlenmesi. Bu prosedr ISO Standard 1940ta belirtilmi tir. Deney ekipmanlar : Makinadaki hatalar a r titre ime neden olur ve makinan n al mas s ras nda bu hatalar n belirlenmesi, hata yznden makinan n zarar grmesini engellememize yard mc olur. Bunu elektronik ortamda yapmak yani kontrol niteleriyle yapmak bak m zaman n nolur....
View Full Document

This note was uploaded on 10/28/2010 for the course MECHANICAL mak354 taught by Professor Muratçakan during the Winter '08 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 9

Balans raporu - BALANC ING LAB REPORT MAK 411E Gkalp GRSEL...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online