mak481_okan_gokalp - S TANBUL T EK N K N VERS TES M a kina...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
STANBUL TEKN K ÜN VERS TES İ İ İ İ İ Makina Fakültesi MAK 481 PROJE TASARIM ESASLARI Prof. Dr. Turgut ÖZAKTA Ş Yrd. Doç. Dr. Vedat TEM Z İ Okan ÇINAR
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gökalp GÜRSEL 030040075 Proje Ba l : ş ığı Öneren Ki i: ş Prof. Dr. smail Cem PARMAKSIZO LU İ Ğ Adres: TU Makina Fakültesi nönü Caddesi, No: 87 Gümü suyu 34437 İ İ ş STANBUL İ E-mail: Web: Ofis : ( + 90) (212) 293 13 00 Fax : ( + 90) 212 245 07 95 GSM : Önerilen Ki iler: ş Can TÜMER Adres: Tel : (+90) (212) GSM :(+90) (535) 235 41 91
Background image of page 2
E-mail: [email protected] Salih AVCIO LU Ğ Adres: Barbaros Hayrettin Pa a Mah. 1087 sok. No:6/2 Gaziosmanpa a ş ş 34250 STANBUL İ Tel : (+90) (212) 618 67 93 GSM :(+90) (538) 212 82 65 E-mail: [email protected] Ba lang ç – Biti Tarihi: 04.11.2008-08.05.2009 ş ı ş Projenin maddi büyüklü ü: ğ Ç NDEK LER İ İ İ Proje Özeti. ..................................................................................................................... 1 Giri ve Literatür Özeti …………………………. . ş ……………………………………………………………………. 2 Amaç………………………………………………………………………………………… ………………………………… 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yöntem…………………………………………………………. . …………………………………………………………… 3 Varolan altyap ve Gereksinimler …… ı …………………………………………………………………………. 4 Yönetim Düzeni ……. . …………………………………………………………………………………………………. . 4 Çal ma Takvimi ış ………………………………………………………………………………………………… ………. 5 Bütçe………………………………………………………………………………………… ………………………………. . 6 Bilgi ve Beceri Birikimi ………………………………………………………………………………………………. . 6 Proje Ç kt lar ………………… ı ı ı …………………………………………………………………………………………. 6
Background image of page 4
. ………………………………………………………………………………………………… 7 Referanslar……………………………. . …………………………………………………………………………………. 7 Proje Özeti Bu projede, üretimde olan bir baca tesisat n n projelendirilmesi esnas nda ı ı ı dikkat edilmesi gereken hususlar göz önünde bulundurularak, üretim maliyetini mümkün oldu u kadar dü ük seviyede tutacak ekilde bir baca tasar m ğ ş ş ı ı yap lacakt r. ı ı Projede, ilk önce, baca tasar m ve teorisi üzerinde durulacak ve bu konuda ı ı yaz lm kitap, makale ve dergiler incelenecektir. Konu baca standartlar ve
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

mak481_okan_gokalp - S TANBUL T EK N K N VERS TES M a kina...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online