Rapor1 - Suyun Statik Basnc Tantm Tasarm, bahe sulamada...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Suyun Statik Basnc Tantm Tasarm, bahe sulamada kullanlan sulama bidonlarn konu olarak almaktadr. Byk bir kullanm alan bulunan sulama bidonlar, hafiflik ve evre artlarna dayanm hedeflendii iin plastikten yaplmaktadr. Bu raporda bir sulama bidonunun tasarm, malzeme ve imalat yntemi seimi, dayanm analizleri, yapsal tasarm, ve son deerlendirmelerle beraber ilenecektir. Teknik Resimler ise, ekte sunulmaktadr. Malzeme ve malat Yntemi Seimi Dk younluu ve gerilmeli atlak oluumlarna olan dayanm sayesinde, polipropilen bu parann malzemesi olarak seilmitir. retim yntemi olarak ise, srekli retime de olanak veren Ekstrzyonla iirme yntemi seilmitir. Polipropilen, polietilenden sonra, dk maliyetinin yan sra dk younluundan dolay sahip olduu yksek hacim-ktle oran sayesinde, piyasada ekstrzyonla iirme ynteminde kullanlan nemli bir plastiktir. Parann retiminde kullanlacak Ekstrzyonla iirme ynteminin baz zellikleri aada sralanmaktadr. L/D Oran: Polipropilenin, dk erime homojenlii gstermesinden dolay L/D oran byk olmaldr. Bu uygulamada L/D = 20:1 oran tavsiye edilebilir. 1 1 1 ES, http://equistar.com/techlit/techlit/Tech%20Topics/Blow%20Molding/Extrusion%20BM %20PP.pdf 1 | S a y f a Hortum Kesme: Polipropilen, polietilenden farkl olarak kesme srasnda stlm kesme dzeneklerine ihtiya duyar. Ayrca, baklarn srekli bakm ve keskin tutulmas prosesin sreklilii iin gerekmektedir. 2 Tasar m Tasar mda, ana hedef e it cidarl bir yap elde etmektir. Cidar kal nl olarak, tavsiye edilen bir de er olan 3 mm seilmi tir 3 . Buna gre ilk tasar m yap lm olup, sulaman n daha etkin olmas iin nerilen, suyun k h z de eri 0,2-0,5 m/s olarak hedef tutturulmaya al lm t r. Unutmamak gerekir ki, tasar m n temel fonksiyonu sulamad r,t r....
View Full Document

This note was uploaded on 10/28/2010 for the course MECHANICAL mak420 taught by Professor Ibrahimpalabıyık during the Winter '08 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 11

Rapor1 - Suyun Statik Basnc Tantm Tasarm, bahe sulamada...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online