plastik proje can Rapor1 - Suyun Statik Basıncı Tanıtım...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Suyun Statik Basıncı Tanıtım Tasarım, bahçe sulamada kullanılan sulama bidonlarını konu olarak almaktadır. Büyük bir kullanım alanı bulunan sulama bidonları, hafiflik ve çevre şartlarına dayanım hedeflendiği için plastikten yapılmaktadır. Bu raporda bir sulama bidonunun tasarımı, malzeme ve imalat yöntemi seçimi, dayanım analizleri, yapısal tasarım, ve son değerlendirmelerle beraber işlenecektir. Teknik Resimler ise, ekte sunulmaktadır. Malzeme ve İmalat Yöntemi Seçimi Düşük yoğunluğu ve gerilmeli kırılmalara olan dayanımı sayesinde, polipropilen bu parçanın malzemesi olarak seçilmiştir. Üretim yöntemi olarak ise, sürekli üretime de olanak veren Ekstrüzyonla Şişirme yöntemi seçilmiştir. Polipropilen, polietilenden sonra, düşük maliyetinin yanı sıra düşük yoğunluğundan dolayı sahip olduğu yüksek hacim-kütle oranı sayesinde, piyasada ekstrüzyonla şişirme yönteminde kullanılan önemli bir plastiktir. Parçanın üretiminde kullanılacak Ekstrüzyonla Şişirme yönteminin bazı özellikleri aşağıda sıralanmaktadır. • L/D Oranı: Polipropilenin, düşük erime homojenliği göstermesinden dolayı L/D oranı büyük olmalıdır. Bu uygulamada L/D = 20:1 oranı tavsiye edilebilir. 1 1 1 ES, http://equistar.com/techlit/techlit/Tech%20Topics/Blow%20Molding/Extrusion%20BM %20PP.pdf 1 | S a y f a • Hortum Kesme: Polipropilen, polietilenden farklı olarak kesme sırasında ısıtılmış kesme düzeneklerine ihtiyaç duyar. Ayrıca, bıçakların sürekli bakımı ve keskin tutulması prosesin sürekliliği için gerekmektedir. 2 Tasar m ı Tasar mda, ana hedef e it cidarl bir yap elde etmektir. Cidar kal nl olarak, ı ş ı ı ı ığı tavsiye edilen bir de er olan 3 mm seçilmi tir ğ ş 3 . Buna göre ilk tasar m yap lm olup, ı ı ış sulaman n daha etkin olmas için önerilen, suyun ç k h z de eri 0,2-0,5 m/s olarak hedef ı ı ı ış ı ı ğ tutturulmaya çal lm t r. Unutmamak gerekir ki, tasar m n temel fonksiyonu sulamad r,t r....
View Full Document

This note was uploaded on 10/28/2010 for the course MECHANICAL mak420 taught by Professor Ibrahimpalabıyık during the Winter '08 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 10

plastik proje can Rapor1 - Suyun Statik Basıncı Tanıtım...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online