{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

WebJPN 102 Final Examination

WebJPN 102 Final Examination - 1 WebJPN 102 Final...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
WebJPN 102 Final Examination Name # Jinho Park I Fill in the blank(s) in each sentence with the appropriate particle. Where a particle is not needed write in an x. (2x10=20) 5. Kita Eki ( kara ) Community College ( made ) chikatetsu ( de ) 10-pun kakarimasu. 7. Shinkansen wa 8-ji ( ni ) Tōkyō Eki ( o ) dete, 10-ji ( ni )Kyōto Eki ( ni ) tsukimasu. 8. Koko ( wa ) chūsha-kinshi (NO PARKING) desu ( kara ), kuruma ( o ) tomenaide kudasai. II Complete the table by writing in the appropriate forms of the verbs. (1x9=9) -MASU-form -TE form -NAI form ex. tsukaimasu tukatte tsukawanai 1. kakimasu kaite kakanai 2. keshimasu keshite kesanai 3. nomimasu nonde nomanai 4. torimasu totte toranai 5. shimemasu shimete shimenai 6. akemasu akete akenai 7. mimasu mite minai 8. kimasu kite konai 9. shimasu shite shinai III Complete the sentences by filling in the blanks with the appropriate form of the word(s) given at the end. (2x4=8) e 13. Sumisu-san wa kinō shigoto no ato de tomodachi to eiga o ( mimashita ), ban- gohan o tabemashita. (mimasu) 14.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

WebJPN 102 Final Examination - 1 WebJPN 102 Final...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online